1. Đ/c Nguyễn Ngọc Thư - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
2. Đ/c Hoàng Văn Thông - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh
3. Đ/c Phạm Đức Khôi - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
4. Đ/c Nông Hoàng Hà - UVBTV - Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh
5. Đ/c Hoàng Thị Lưu - UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
6. Đ/c Hoàng Thị Lam - UVBTV - Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh
7. Đ/c Trương Đức Thành - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh
8. Đ/c Trần Công Huân - UVBTV - Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh
9. Đ/c Phạm Tuyên - UVBTV - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố