DANH SÁCH CÔNG ĐOÀN NGÀNH,  CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC
 
 
1
 
Công đoàn Ngành GD & Đào tạo
 
2
 
Công đoàn Ngành GiaoThông vận tải
 
3
 
Công đoàn Ngành Công thương
 
4
 
Công đoàn Ngành Xây dựng
 
5
 
Công đoàn Ngành NN&PTNT
 
6
 
Công đoàn Ngành Y tế
 
7
 
Công đoàn Viên chức