DANH SÁCH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN , THÀNH PHỐ
 
 
1
 
Liên đoàn Lao động Thành phố
 
2
 
Liên đoàn Lao động huyện Hoà An
 
3
 
Liên đoàn Lao động huyện Quảng Uyên
 
4
 
Liên đoàn Lao động huyện Nguyên Bình
 
5
 
Liên đoàn Lao động  huyện Trùng Khánh
 
6
 
Liên đoàn Lao động huyện Bảo Lạc
 
7
 
Liên đoàn Lao động huyện Bảo Lâm
 
8
 
 Liên đoàn Lao động huyện Thông Nông
 
9
 
Liên đoàn Lao động  huyện Thạch An
 
10
 
Liên đoàn Lao động  huyện Hạ Lang
 
11
 
 Liên đoàn Lao động huyện Phục Hoà
 
12
 
 Liên đoàn Lao động huyện Hà Quảng
 
13
 
Liên đoàn Lao động  huyện Trà Lĩnh