DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
                                                            KHÓA XV NHIỆM KỲ 2013 – 2018
 
Stt Họ và tên Năm sinh Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú
Nam Nữ
01 Nguyễn Ngọc Thư   1974 Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh  
02 Hoàng Văn Thông 1960   Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh  
03 Phạm Đức Khôi     Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh  
04 Hoàng Thị Lưu   1964 Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh  
05 Nông Hoàng Hà 1964   Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh  
06 Trương Đức Thành 1958   Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh  
07 Trần Công Huân 1978   Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh  
08 Hoàng Thị Lam   1979 Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh  
           
11 Nguyễn Đức Phận 1960   Phó Trưởng Ban Chính sách – pháp luật LĐLĐ tỉnh  
12 Nguyễn Thị Nguyệt   1970 Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh  
13 Đặng Thị Vân Anh   1980 Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh  
14 Lưu Bích Ngọc   1964 Phó Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh  
15 Hoàng Lê Kỷ 1959   Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương  
16 Nguyễn Văn Lê 1958   Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế  
17 Dương Văn Phương 1965   Chủ tịch LĐLĐ huyện Phục Hòa  
18 Hoàng Thị Ngoan   1971 Chủ tịch LĐLĐ huyện Hạ Lang  
19 Sầm Mạnh Tuấn 1962   Chủ tịch LĐLĐ huyện Trà Lĩnh  
20 Mã Thu Huyền   1972 Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyên Bình  
21 Nguyễn Mai Hiên   1971 Chủ tịch LĐLĐ huyện Bảo Lạc  
22 Nông Thị Phương Loan     Chủ tịch LĐLĐ huyện Hòa An  
23 Đàm Thị Ngân   1978 Chủ tịch LĐLĐ huyện Thông Nông  
24 Hoàng Khắc Nông 1965   Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạch An  
25 Ngọc Văn Phán 1980   Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức  
26 Hứa Đức Thuận 1959   Chủ tịch LĐLĐ huyện Quảng Uyên  
27 Phương Quốc Tuấn 1959   Chủ tịch LĐLĐ huyện Hà Quảng  
28 Hoàng Văn Xuân 1963   Chủ tịch LĐLĐ huyện Trùng Khánh  
29 Lý Văn Thẳng     Phó Giám đốc Sở Xây dựng  
30 Sầm Việt An     Giám đốc Sở VHTT và DL  
31 Lãnh Xuân Huyên 1959   Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & XH  
32 Hà Văn Dương 1958   Chủ tịch CĐ Công ty Điện lực Cao Bằng  
33 Hà Nhật Lệ     Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh  
34 Nguyễn Thanh Oanh     Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội  
35 Nguyễn Việt  Long     Phó Cục trưởng Cục Thuế