DÁNH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ QUAN
         LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
 
I. Lãnh đạo Thường trực
1.     Đ/c Bế Thanh Tịnh        – Chủ tịch
2.     Đ/c Hoàng Văn Thông  – Phó Chủ tịch Thường trực
II. Các Ban chuyên đề
    Ban Tài chính
1.     Đ/c Nông Hoàng Hà – Trưởng Ban
2.     Đ/c Đoàn Thị Lịch  - Phó Ban
3.     Đ/c Đào Thị Thúy  - Chuyên viên 
4.     Đ/c Hoàng Thị Huỳnh - Chuyên viên
    Ban Tổ chức
1.     Đ/c Hoàng Thị Lưu – Trưởng Ban Tổ chức
2.     Đ/c Lục Hữu Lạng – Chuyên viên
    Ban Chính sách – pháp luật
1.     Đ/c Phạm Đức Khôi – Trưởng Ban
2.     Đ/c Nguyễn Đức Phận – Phó Ban
3.     Đ/c Phan Hoàng Anh – Phó Ban
4.     Đ/c Phương Thị Hằng – Chuyên viên
    Ban Tuyên giáo – Nữ công
1.     Đ/c Trương Đức Thành – Trưởng Ban
2.     Đ/c Lưu Bích Ngọc       –   Phó Ban
3.     Đ/c Bàn Thị Thương    – Chuyên viên
4.     Đ/c Hoàng Thị Loan - Chuyên viên
    Ủy Ban Kiểm tra
1.     Đ/c Hoàng Thị Lam – Chủ nhiệm
2.     Đ/c Lê Anh Dũng – Chuyên viên
    Văn Phòng
1.     Đ/c Trần Công Huân  –   Chánh Văn phòng
2.     Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt  -   Phó Chánh Văn phòng
3.     Đ/c Lý Thị Nhung           –   Văn Thư
4.     Đ/c Trần Quang             –   Lái xe
5.     Đ/c Lê Văn Ga               –  Lái xe
6.     Đ/c Đặng Văn Biên       –  Lái xe
7.     Đ/c Đàm Văn Từ           -   Bảo vệ
8.     Đ/c Dương Thị Ngọc Hoa – Tạp vụ.