Ảnh Đại hội lần thứ XIV Công đoàn tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2008-2013 6 photos | 1670 view

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg

jpg