1. Đ/c Bế Thanh Tịnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
2. Đ/c Hoàng Văn Thông - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh
3. Đ/c Đỗ Ngọc Duyên - UVBTV - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo
4. Đ/c Nông Hoàng Hà - UVBTV - Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh
5. Đ/c Phạm Đức Khôi - UVBTV - Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ tỉnh
6. Đ/c Hoàng Thị Lưu - UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
7. Đ/c Hoàng Thị Lam - UVBTV - Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh
8. Đ/c Trương Đức Thành - UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh
9. Đ/c Trần Công Huân - UVBTV - Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh
10. Đ/c Phạm Tuyên - UVBTV - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố