Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
..... 29/07/2019

Phụ lục báo cáo kết quả 90 năm ngày TL CĐVN (gửi các đơn vị)

Tải về
98/BC-LĐLĐ 04/04/2019

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 3 tháng...

Tải về
75 /BC-LĐLĐ 14/02/2019

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02 và...

Tải về
68 /BC-LĐLĐ 16/01/2019

BÁO CÁO Kết quả hoạt động công đoàn và phong trào công...

Tải về
69 /BC-LĐLĐ 16/01/2019

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 và...

Tải về
Số:21 /BC-LĐLĐ; Số:22/BC-LĐLĐ 24/09/2018

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quý III,9 tháng đầu năm...

Tải về
Số: 06 /BC-LĐLĐ 30/07/2018

Kết quả hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên...

Tải về
.......... 02/01/2018

Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh...

Tải về
Số: 197 /BC-LĐLĐ 10/04/2017

Kết quả phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm...

Tải về
Số: 53/BC-LĐLĐ 24/07/2015

Hoạt động công đoàn tháng 7, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm...

Tải về
Số: 41/BC-LĐLĐ 20/07/2015

Báo cáo Hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng,...

Tải về
Số: 45/BC-LĐLĐ 29/06/2015

Kết quả thực hiện các nội dung, chỉ tiêu giao ước thi đua 6...

Tải về
Số: 40/BC-LĐLĐ 15/06/2015

Hoạt động công đoàn tháng 6, nhiệm vụ công tác tháng 7 năm...

Tải về