Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
781/LĐLĐ-TCTGNC 26/06/2020

Về việc tuyên truyền một số nội dung theo Đề án, Kế hoạch...

Tải về
776/LĐLĐ-CSPLKT 19/06/2020

về việc ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật...

Tải về
760/LĐLĐ-CSPLKT 05/06/2020

về việc báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm...

Tải về
761/LĐLĐ-TCTGNC 08/06/2020

V/v tổng hợp ý kiến, kiến nghị của công nhân, viên chức, lao...

Tải về
745/LĐLĐ-VP 25/05/2020

v/v báo cáo hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ...

Tải về
733/LĐLĐ-TCTGNC 12/05/2020

Về việc thực hiện một số nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh...

Tải về
732/LĐLĐ - TCTGNC 11/05/2020

Về việc hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết...

Tải về
729/LĐLĐ - TCTGNC 11/05/2020

Về việc hưởng ứng ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020

Tải về
714/LĐLĐ - TCTGNC 29/04/2020

Về việc tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm...

Tải về
724 /LĐLĐ-TCTGNC 07/05/2020

V/v tuyển chọn công trình sáng tạo KH&CN công bố Sách vàng...

Tải về
1070/KH-UBND 28/04/2020

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân...

Tải về
713/LĐLĐ-TCTGNC 29/04/2020

V/v hướng dẫn, bổ sung các hoạt động Tháng Công nhân năm...

Tải về
687/LĐLĐ-TCTGNC 31/03/2020

V/v Triển khai công tác Bình đẳng giới, Dân số, Gia đình,...

Tải về
91/KH-LĐLĐ 30/03/2020

KẾ HOẠCH Tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về an...

Tải về
678/LĐLĐ - TCTGNC 24/03/2020

Về việc đôn đốc và tham gia một số cuộc thi trong năm 2020

Tải về
651/LĐLĐ-TCTGNC 03/03/2020

V/v phối hợp tổ chức hoạt động “Áo dài - Di sản văn hóa Việt...

Tải về
652 /LĐLĐ-TCTGNC 03/03/2020

V/v hỗ trợ tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch...

Tải về
42 /HD-LĐLĐ 28/02/2020

HƯỚNG DẪN KHEN THƯỞNG BẰNG LAO ĐỘNG SÁNG TẠO

Tải về
40 /HD-LĐLĐ 25/02/2020

HƯỚNG DẪN học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại...

Tải về
37/HD-LĐLĐ 22/01/2020

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền, giáo dục của Công đoàn năm...

Tải về
39/HD-LĐLĐ 14/02/2020

HƯỚNG DẪN Nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2020

Tải về
617/LĐLĐ-TCTGNC 21/01/2020

V/v triển khai tuyên truyền một số nội dung trong tháng...

Tải về
36/HD-LĐLĐ 21/01/2020

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng...

Tải về
.... 15/01/2020

Tài liệu HN BHC lần thứ 6, tổng kết công tác công đoàn và...

Tải về
604/GM-LĐLĐ 07/01/2020

GIẤY MỜI HN BCH LẦN THỨ 6

Tải về
71/KH-LĐLĐ 28/11/2019

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến trong các cấp...

Tải về
35/HD-LĐLĐ 10/12/2019

HƯỚNG DẪN Kiểm điểm, đánh giá, phân loại và bình xét khen...

Tải về
411 /QĐ-LĐLĐ 22/11/2019

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Khen thưởng của Liên...

Tải về
566/LĐLĐ-TCTGNC 04/12/2019

V/v tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc...

Tải về
73/KH-LĐLĐ 28/11/2019

KẾ HOẠCH Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về...

Tải về
30/HD-LĐLĐ 11/11/2019

HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày Thành...

Tải về
552/TTr - LĐLĐ 21/11/2019

THÔNG TRI Triệu tập tập huấn pháp luật lao động năm 2019

Tải về
551/LĐLĐ - TCTGNC 21/11/2019

Về việc biểu dương “Cấp ủy viên là chủ tịch công đoàn cơ sở...

Tải về
549/LĐLĐ-TCTGNC 18/11/2019

V/v triển khai các nội dung tuyên truyền trong tháng 11,...

Tải về
550/LĐLĐ-TCTGNC 19/11/2019

Về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS năm...

Tải về
64/KH-LĐLĐ 05/11/2019

KẾ HOẠCH Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và...

Tải về
55/KH-LĐLĐ 16/10/2019

KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban...

Tải về
59 /KH-LĐLĐ 18/10/2019

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày...

Tải về
32, 33, 34/HD-LĐLĐ 14/11/2019

Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở...

Tải về
535/HD-LĐLĐ 07/11/2019

Về việc hướng dẫn tổng kết phogn trào thi đua, khen thưởng...

Tải về
65 /KH-LĐLĐ 07/11/2019

KẾ HOẠCH Sơ kết công tác chăm lo đời sống, việc làm cho...

Tải về
537/LĐLĐ-TCTGNC 07/11/2019

Về việc báo cáo tổng kết công tác Tuyên giáo Công đoàn năm...

Tải về
2291/TB-SGTVT 05/11/2019

Thông báo về vi phạm các tuyến đường được phép hoạt...

Tải về
28/HD-LĐLĐ 30/10/2019

HƯỚNG DẪN Thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên...

Tải về
525/LĐLĐ-TGTCNC 01/11/2019

Về việc báo cáo tổng kết công tác nữ công công đoàn năm 2019

Tải về
61/KH-LĐLĐ 30/10/2019

KẾ HOẠCH Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04a/NQ-TLĐ ngày...

Tải về
522/LĐLĐ-CSPLKT 29/10/2019

V/v báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội năm 2019

Tải về
518/LĐLĐ-CSPLKT 28/10/2019

V/v báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm...

Tải về
510/LĐLĐ-CSPLKT 22/10/2019

V/v triển khai Hướng dẫn số: 1560/HD-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt...

Tải về
... 08/10/2019

TÀI LIỆU HN GIAO BAN QUÝ III/2019

Tải về
Số: /GM-LĐLĐ 10/07/2019

Giấy mời Dự kỷ niệm 90 năm thành lập CĐVN

Tải về
39/KH-LĐLĐ 03/05/2019

KẾ HOẠCH Tuyên truyền chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo...

Tải về
48/KH-LĐLĐ 26/06/2019

KẾ HOẠCH Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào...

Tải về
22/HD-LĐLĐ 25/06/2019

HƯỚNG DẪN Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành...

Tải về
47/KH-LĐLĐ 18/06/2019

KẾ HOẠCH Truyền thông Công đoàn tỉnh Cao Bằng năm 2019

Tải về
364/LĐLĐ - TCTGNC 18/06/2019

Về việc tổ chức các giải thể thao trong tổ chức Công đoàn

Tải về
360/LĐLĐ-TC 14/06/2019

Về việc đôn đốc nôp báo cáo số liệu thực hiện đề án giải...

Tải về
46/KH-LĐLĐ 14/06/2019

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ V...

Tải về
28/KH-LĐLĐ 28/03/2019

KẾ HOẠCH Thực hiện Đề án giải pháp đột phá nâng cao chất...

Tải về
Số: /BC-LĐLĐ 05/04/2019

Tài liệu hội nghị giao ban quý I/2019

Tải về
193/GM-LĐLĐ 15/01/2019

Giấy mời dự "Tết sum vầy" năm 2019

Tải về
Tài liệu Hội nghị 24/12/2018

Tài liệu Hội nghị Ban chấp hành và tổng kết công tác Công...

Tải về
174/GM-LĐLĐ 20/12/2018

Dự Hội nghị BCH mở rộng và Hội nghị tổng kết công tác công...

Tải về
Tài liệu giao ban quý 09/10/2018

Tài liệu giao ban quý

Tải về
Số: 59/LĐLĐ - TGNC 29/08/2018

Về việc đăng ký mua Sổ tay công tác nữ công năm 2019

Tải về
Số: 746 /LĐLĐ 28/12/2017

V/v thực hiện kê khai MBTS năm 2017

Tải về
.......... 02/01/2018

Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh...

Tải về
Số: 746/GM-LĐLĐ 02/01/2018

Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ XVI, nhiệm kỳ...

Tải về
Số: 528 /LĐLĐ 30/03/2017

Về việc vận động ủng hộ quỹ “Vì nữ CNVCLĐ nghèo” năm 2017

Tải về
Số: 34/KH-LĐLĐ 24/05/2016

Kế hoạch vận động đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức,...

Tải về
Số 202/GM-LĐLĐ 18/01/2016

Giấy mời dự Hội nghị Tổng kết Công đoàn năm 2015 và sơ kết...

Tải về
Số 04/2015/NĐ-CP 09/01/2015

Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan...

Tải về
Số: 05/GM-LĐLĐ 15/01/2015

Giấy mời Hội nghị tổng kết

Tải về
Số: 1755 /HD-TLĐ 20/11/2013

CÔNG ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở...

Tải về
Số: 60/2013/NĐ-CP 19/06/2013

QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ...

Tải về
Số: 09/1998/TTLT–TCCP–TLĐLĐ 04/12/1998

Hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức...

Tải về
Số: 71/1998/NĐ-CP 08/09/1998

Ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ...

Tải về
1004/UBKT-LĐLĐ 28/10/2014

V/v tổng hợp báo cáo hoạt động kiểm tra năm 2014

Tải về
Số: 985/LĐLĐ 13/10/2014

V/v thay đổi địa điểm tổ chức Hội thi "Cán bộ công đoàn cơ...

Tải về
Tóm tắt một số nội dung cần lưu ý về xây dựng đề án vị trí việc làm (26/2/2014) 06/02/2014

Tóm tắt một số nội dung cần lưu ý về xây dựng đề án vị trí...

Tải về