Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
522/LĐLĐ-CSPLKT 29/10/2019

V/v báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội năm 2019

Tải về
518/LĐLĐ-CSPLKT 28/10/2019

V/v báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn năm...

Tải về
510/LĐLĐ-CSPLKT 22/10/2019

V/v triển khai Hướng dẫn số: 1560/HD-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt...

Tải về
505/LĐLĐ-CSPLKT 18/10/2019

V/v tiếp tục thực hiện một số nội dung trọng tâm của Ủy...

Tải về
493/LĐLĐ-CSPLKT 10/10/2019

V/v tiếp tục thục hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định...

Tải về
18 /CV-UBKT 31/05/2019

V/v báo cáo danh sách trích ngang cán bộ UBKT nhiệm kỳ...

Tải về
326 /LĐLĐ-CSPLKT 15/05/2019

V/v báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn 6 tháng đầu năm 2019

Tải về
18 /TB-UBKT 22/04/2019

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kiểm...

Tải về
98/BC-LĐLĐ 04/04/2019

BÁO CÁO Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 3 tháng...

Tải về
16 /HD-UBKT 26/03/2019

HƯỚNG DẪN Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2019

Tải về
18/KH-LĐLĐ 30/01/2019

KẾ HOẠCH Công tác phòng, chống tham nhũng các cấp công đoàn...

Tải về
20 /KH-LĐLĐ 15/02/2019

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt...

Tải về
211/LĐLĐ-CSPLKT 12/02/2019

V/v triển khai thực hiện quy định chi tiết khoản 3 Điều 63...

Tải về
196 /LĐLĐ 15/01/2019

V/v tiếp tục thực hiện một số nội dung trọng tâm của UBKT...

Tải về
Số:116/LĐLĐ-UBKT 29/10/2018

V/v báo cáo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra, giám sát của công...

Tải về
Số: 05/KH-LĐLĐ 28/09/2018

Tiếp cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao...

Tải về
Số: 77/QĐ-LĐLĐ 28/09/2018

Ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên và người lao động...

Tải về
Số: 78/QĐ-LĐLĐ 28/09/2018

Về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Liên...

Tải về
Số: 905 /LĐLĐ 28/05/2018

Về việc báo cáo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra 6 tháng đầu...

Tải về
Số: 713 /LĐLĐ 27/10/2017

Về việc tiếp tục thực hiện một số nội dung trọng tâm của...

Tải về
Số: 706/LĐLĐ 19/10/2017

V/v Báo cáo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra công đoàn năm...

Tải về
Số: 65/HD-LĐLĐ 30/08/2017

Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu đại...

Tải về
Số: 580/LĐLĐ 17/05/2017

V/v chuẩn bị báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra 6 tháng...

Tải về
Số: 67/LĐLĐ 26/10/2016

V/v Báo cáo hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra công đoàn năm...

Tải về
Số: 66 /HD-UBKT 21/10/2016

Hướng dẫn thực hiện việc phân loại Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn...

Tải về
Số: 42/UBKT - LĐLĐ 25/04/2016

V/v Tổng hợp báo cáo hoạt động Uỷ ban Kiểm tra 6 tháng đầu...

Tải về
Số 35/KH-UBKT-LĐLĐ 31/12/2015

KẾ HOẠCH Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt...

Tải về
Số 34/CTr-UBKT-LĐLĐ 30/12/2015

Chương trình công tác năm 2016 của Ủy Ban Kiểm tra Liê đoàn...

Tải về
Số: 26/HD-UBKT 03/11/2015

Hướng dẫn Uỷ Ban Kiểm tra công đoàn các cấp sơ kết nửa nhiệm...

Tải về
Số: 25/UBKT-LĐLĐ 16/10/2015

V/v tổng hợp báo cáo hoạt động kiểm tra năm 2015

Tải về
Số: 26/HD-LĐLĐ 16/10/2015

Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết về nâng cao chất...

Tải về
Số: 07/UBKT-LĐLĐ 07/05/2015

Về việc tổng hợp báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra 6 tháng...

Tải về
Số: 01/TB-UBKT 24/03/2015

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kiểm...

Tải về
Số: 1115/ KH-KTr- LĐLĐ 31/12/2015

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm...

Tải về
1004/UBKT-LĐLĐ 28/10/2014

V/v tổng hợp báo cáo hoạt động kiểm tra năm 2014

Tải về
1003/UBKT - LĐLĐ 28/10/2014

V/v báo cáo thống kê số liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu...

Tải về