Tên / Số / ký hiệu : Số 214,216,217,218,219/QĐ-LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Các quyết định khen thưởng năm 2015

Ngày ban hành 22/01/2016
Loại văn bản Thông báo
Đơn vị / phòng ban Chính sách - Pháp luật
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Hoàng Văn Thông
Cơ quan / đơn vị ban hành LĐLĐ tỉnh
Tải về máy Đã xem : 599 | Đã tải: 141
Nội dung chi tiết
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
 
 
 

Số:         /GM-LĐLĐ
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
 

Cao Bằng, ngày        tháng 01 năm 2016