LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ 
                                       LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC
               (Từ ngày 04 tháng 4 đến ngày 08 tháng 4 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
 
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó Chủ tịch TT
 
Thứ hai
04/4/2016
Sáng Công tác tại huyện Bảo lạc,
Cao Bằng
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
05/4/2016
Sáng  
Công tác tại huyện Bảo lâm,
Cao Bằng
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
06/4/2016
Sáng  
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
07/4/2016
Sáng  
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
08/4/2016
Sáng  
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan