LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ 
                                                  LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC
                           (Từ ngày 07 tháng 11 đến ngày 11 tháng 11 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch
TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
07/11/2016
Sáng Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016 Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016 Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
08/11/2016
Sáng Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016 Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016  
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
09/11/2016
Sáng Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016 Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016  
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 10/11/2016 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
11/11/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan