LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ 
                                                                           LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC
                                                        (Từ ngày 09 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5 năm 2016)
 
                 
Thời gian     Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
   
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó Chủ tịch TT
 
Thứ hai
09/5/2016
Sáng  
Làm việc tại cơ quan
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
10/5/2016
Sáng Tiếp xúc cử tri tại huyện Hà Quảng, Cao Bằng
 
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
11/5/2016
 
Sáng
 
Tiếp xúc cử tri tại huyện Hà Quảng, Cao Bằng
 
 
Công tác Hà Nội
Chiều
Thứ năm
12/5/2016
Sáng  
Tiếp xúc cử tri tại huyện Hà Quảng, Cao Bằng
 
 
Công tác Hà Nội
Chiều  
Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 13/5/2016 Sáng  
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều