LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ 
                                                LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC
                              (Từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
 
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó Chủ tịch TT
 
Thứ hai
11/4/2016
 
Sáng
Dự Hội nghị họp xét khen thưởng  tập thể, cá nhân điển hỉnh trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gia đoạn 2011 - 2015 Làm việc tại cơ quan
 
Chiều
 
Làm việc tại cơ quan
 
 
Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
12/4/2016
 
Sáng
Lên lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn tại huyện Thông Nông, Cao Bằng
 
Dự Hội nghị giao ước thi đua Khối MTTQ và các đoàn thể
Chiều  
Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
13/4/2016
 
Sáng
 
Làm việc tại cơ quan
 
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
14/4/2016
 
Sáng
 
Làm việc tại cơ quan
 
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
15/4/2016
Sáng  
Làm việc tại cơ quan
 
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan