LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ 
                                                             LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC
                                      (Từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 22 tháng 5 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
 
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó Chủ tịch TT
 
Thứ hai 16/5/2016  
Sáng
Dự Ngày Hội thanh niên công nhân tại Nhà máy Gang thép
Cao Bằng
 
Dự Ngày Hội thanh niên công nhân tại Nhà máy Gang thép Cao Bằng
 
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
17/5/2016
 
Sáng
 
Làm việc tại cơ quan
 
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
18/5//2016
Sáng  
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
19/5/2016
Sáng  
Làm việc tại cơ quan
 
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
20/5//2016
Sáng Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
 
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bảy 21/5/2016 Sáng  
Nghỉ
 
Nghỉ
Chiều
Chủ nhật 22/5/2016 Sáng Đi kiểm tra công tác Bầu cử tại huyện Trà Lĩnh
 
Nghỉ
Chiều Đi kiểm tra công tác Bầu cử tại huyện Trà Lĩnh