LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ 
                                                       LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC
                            (Từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
 
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó Chủ tịch TT
 
Thứ hai
21/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
22/3/2016
Sáng  
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
23/3/2016
Sáng  
Làm việc tại cơ quan
 
Dự kỳ họp Tổng kết HĐND tỉnh Cao Bằng
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
24/3/2016
Sáng Dự Hội nghị BCH Đảng Bộ
tỉnh Cao Bằng
Dự Hội nghị BCH Đảng Bộ tỉnh Cao Bằng
Chiều
Thứ sáu
25/3/2016
Sáng Dự Hội nghị BCH Đảng Bộ
tỉnh Cao Bằng
 
Dự Hội nghị BCH Đảng Bộ tỉnh Cao Bằng
Chiều