LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ 
                                                LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC
                            (Từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 27 tháng 5 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
 
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó Chủ tịch TT
 
Thứ hai 23/5/2016  
Sáng
Làm việc tại cơ quan  
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
24/5/2016
 
Sáng
 
Làm việc tại cơ quan
 
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
25/5//2016
Sáng  
Dự Lễ tổng kết năm học 2015 – 2016 tại Trường THPT Chuyên Cao Bằng
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
26/5/2016
Sáng Dự Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Thuế Tỉnh cao Bằng.
 
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
27/5//2016
Sáng Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
 
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan