LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ 
                                                        LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC
                                (Từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 29 tháng 4 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
 
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó Chủ tịch TT
 
Thứ hai 25/4/2016  
Sáng
 
Làm việc tại cơ quan
 
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
26/4/2016
 
Sáng
 
Làm việc tại cơ quan
 
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
27/4/2016
Sáng  
Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng Bộ tỉnh Cao Bằng
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
28/4/2016
Sáng  
Làm việc tại cơ quan
 
Dự Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành thống kê Việt Nam (06/5/2946 – 06/5/2016)
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
29/4/2016
Sáng  
Làm việc tại cơ quan
 
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan