LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ 
                                         LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC
                     (Từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 01 tháng 4 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
 
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó Chủ tịch TT
 
Thứ hai
28/3/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan Tham dự Hội nghị BCĐ phòng, chống tội phạm XH
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
29/3/2016
Sáng  
Làm việc tại cơ quan
 
Dự họp tại Sở Giáo dục & Đào tạo
Chiều Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị tại Ủy Ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Cao Bằng
Thứ tư
30/3/2016
Sáng  
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
31/3/2016
Sáng  
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
01/4/2016
Sáng  
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan