LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ 
                                                            LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC
                                         (Từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 03 tháng 6 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
 
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó Chủ tịch TT
 
Thứ hai 30/5/2016  
Sáng
Dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm chỉ đạo công tác CĐ dành cho cán bộ chủ chốt tại Trung tâm Hội nghị và Đào tạo cán bộ CĐ thành phố Hải Phòng (từ ngày 30/5 đến 08/6/2016  
Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
31/5/2016
 
Sáng
 
nt
Dự lễ Mít tinh hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá.
Chiều nt Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
01/6//2016
Sáng  
nt
Làm việc tại cơ quan
Chiều nt Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
02/6/2016
Sáng                           nt  
Làm việc tại cơ quan
Chiều nt Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
03/6//2016
Sáng nt Làm việc tại cơ quan
 
Chiều nt Làm việc tại cơ quan