LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 08
                                                          CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                                (Từ ngày 18 tháng 02  đến ngày  24  tháng 02 năm 2019)