LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 11
                                      CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                            (Từ ngày 12  tháng 3  đến ngày  18 tháng 3  năm 2018)
 
Thời gian Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
12/3/2018
Sáng  
Làm việc tại cơ quan
 
Dự Hội nghị tập huấn Dân quân tự vệ Làm việc tại cơ quan
Chiều  
 
Làm việc tại cơ quan
 
Dự Hội nghị tập huấn Dân quân tự vệ Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
13/3/2018
Sáng  
Làm việc tại cơ quan
 
 
Dự Hội nghị tập huấn Dân quân tự vệ Làm việc tại cơ quan
Chiều  
Làm việc tại cơ quan
 
Dự Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện CTPH
HĐ tại UBMTTQ tỉnh
Dự Đại hội Công đoàn tại huyện Bảo Lâm
14/3/2018 Sáng Làm việc tại cơ quan
 
Dự Hội nghị tập huấn Dân quân tự vệ Dự Đại hội Công đoàn tại huyện Bảo Lâm
Chiều Làm việc tại cơ quan
 
Dự Hội nghị tập huấn Dân quân tự vệ Dự Đại hội Công đoàn tại huyện Bảo Lâm
Thứ năm 15/3/2018 Sáng Làm việc tại cơ quan
 
Dự Hội nghị tập huấn Dân quân tự vệ Làm việc tại cơ quan
 
Chiều Làm việc tại cơ quan
 
Dự Hội nghị tập huấn Dân quân tự vệ Làm việc tại cơ quan
 
Thứ sáu 16/3/2018 Sáng Làm việc tại Tỉnh ủy Dự Hội nghị tập huấn Dân quân tự vệ Làm việc tại Tỉnh ủy
Chiều Làm việc tại cơ quan
 
Dự Hội nghị tập huấn Dân quân tự vệ Làm việc tại cơ quan
 
Thứ bảy 17/3/2018 Sáng Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
 
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 18/3/2018 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ