LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 20
                                   CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                         (Từ ngày 08 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 năm 2017)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
08/5/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ ba
09/5/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ tư
10/5/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Dự Mít tinh hưởng ứng tháng ATVSLĐ Đi học
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ năm 11/5/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ sáu 12/5/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Đi học
Thứ bẩy 13/5/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Đi học
Chiều Nghỉ Nghỉ Đi học
Chủ nhật 14/5/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Đi học
Chiều Nghỉ Nghỉ Đi học