LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 21
                                        CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                            (Từ ngày 18  tháng 5  đến ngày 24 tháng 5  năm 2020)
 
 

Thời gian Đ/c Nguyễn Ngọc Thư
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Trần Công Huân
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
18/5/2020
-14h Dự tọa đàm kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại T4 sở KH&CN
- 18h Dự cơm chúc mừng Đ.c Hoàng Văn Hữu tại Nhà khách UBND tỉnh
   
Thứ ba
19/5/2020
-14h Họp giao ban Lãnh đạo TT+ Lãnh đạo các ban chuyên đề -14h Họp giao ban Lãnh đạo TT+ Lãnh đạo các ban chuyên đề -7h30 Dự Hội nghị tại ĐUK cơ quan và DN tỉnh
-14h Họp giao ban Lãnh đạo TT+ Lãnh đạo các ban chuyên đề
Thứ tư
20/5/2020
14h làm việc với đoàn kiểm tra TLĐLĐVN 14h Làm việc với đoàn kiểm tra TLĐLĐVN 14h Làm việc với đoàn kiểm tra TLĐLĐVN
Thứ Năm
21/5/2020
8h làm việc cùng đoàn kiểm tra TLĐLĐVN  tại LĐLĐ huyện Hòa An 14 làm việc cùng đoàn kiểm tra TLĐLĐVN  tại CĐN Y tế  
Thứ sáu 22/5/2020 8h làm việc với kiểm tra TLĐLĐVN  tại LĐLĐ huyện Hòa An 8h làm việc cùng đoàn kiểm tra TLĐLĐVN  tại LĐLĐ huyện Hòa An 8h dự HN điển hình tiên tiến tại huyện LĐLĐ huyện Trùng Khánh
Thứ bảy 23/5/2020      
Chủ nhật 24/5/2020