LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 24
                                    CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                            (Từ ngày 05  tháng 6  đến ngày 11  tháng 6  năm 2017)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
05/6/2017
Sáng  
Làm việc tại cơ quan
Duyệt kế hoạch Đại hội tại Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh  
Làm việc tại cơ quan
Chiều  
Làm việc tại cơ quan
Duyệt kế hoạch Đại hội tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  
Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
06/6/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
07/6/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 08/6/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 09/6/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 10/6/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 11/6/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ