LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 30
                                             CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                     (Từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Thứ hai
18/7/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
19/7/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Dự họp Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
20/7/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 21/7/2016 Sáng Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm MTTQ tỉnh Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 22/7/2016 Sáng Dự họp trực tuyến Tổng Liên đoàn Lao động Dự họp trực tuyến Tổng Liên đoàn Lao động
Chiều Chủ trì họp Trưởng đoàn tham dự Hội diễn CNVCLĐ năm 2016 Dự họp Trưởng đoàn tham dự Hội diễn CNVCLĐ năm 2016
Thứ bẩy 23/7/2016 Sáng Dự Hội diễn công nhân, viên chức, lao động năm 2016 Dự Hội diễn công nhân, viên chức, lao động năm 2016
Chiều Dự Hội diễn công nhân, viên chức, lao động năm 2016 Dự Hội diễn công nhân, viên chức, lao động năm 2016
Chủ nhật 24/7/2016 Sáng Dự Hội diễn công nhân, viên chức, lao động năm 2016 Dự Hội diễn công nhân, viên chức, lao động năm 2016
Chiều Dự Hội diễn công nhân, viên chức, lao động năm 2016 Dự Hội diễn công nhân, viên chức, lao động năm 2016