LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 33
                               CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                   (Từ ngày 07  tháng 8  đến ngày 13  tháng 8  năm 2017)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
07/8/2017
Sáng  
Làm việc tại cơ quan
 
   Làm việc tại cơ quan
 
Làm việc tại cơ quan
Chiều  
Làm việc tại cơ quan
 
Dự công bố Quyết định giải thể CĐN Giao thông vận tải
 
Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
08/8/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
09/8/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều  
Dự công bố Quyết định giải thể CĐN Công thương
 
Dự công bố Quyết định giải thể CĐN Công thương
 
Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 10/8/2017 Sáng Đi công tác tại huyện Nguyên Bình Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công tác tại huyện Nguyên Bình Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 11/8/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Dự công bố Quyết định giải thể Công đoàn Ngành Xây dựng Làm việc tại cơ quan  
Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 12/8/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 13/8/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ