LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 34
                                          CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                                  (Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8 năm 2016)
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Thứ hai
15/8/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
16/8/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
17/8/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 18/8/2016 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 19/8/2016 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 20/8/2016 Sáng Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ
Chủ nhật 21/8/2016 Sáng Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ