LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 35
                                       CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                             (Từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 2016)
  
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Thứ hai
22/8/2016
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
23/8/2016
Sáng Họp Chi bộ cơ quan Họp Chi bộ cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
24/8/2016
Sáng Dự Hội nghị Báo cáo viên Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ năm 25/8/2016 Sáng Họp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Họp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh
Chiều Họp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Họp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh
Thứ sáu 26/8/2016 Sáng Đi công tác tại huyện Thông Nông Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công tác tại huyện Thông Nông Làm việc tại cơ quan