LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 47
                                  CỦA LÃNH ĐẠO THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
                                         (Từ ngày 13  tháng 11  đến ngày 19  tháng 11  năm 2017)
 
 
Thời gian Đ/c Bế Thanh Tịnh
Chủ tịch LĐLĐ
Đ/c Hoàng Văn Thông
Phó chủ tịch TT LĐLĐ
Đ/c Phạm Đức Khôi
Phó chủ tịch LĐLĐ
Thứ hai
13/2017
Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
14/11/2017
Sáng Đi công tác huyện
 Hà Quảng
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công tác huyện
Hà Quảng
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
15/11/2017
Sáng Đi công tác huyện    Hòa An Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công tác huyện    Hòa An Làm việc tại cơ quan Dự Hội nghị tổng kết 5 năm CTPH với BCHBĐBP tỉnh
Thứ năm 16/11/2017 Sáng Đi công tác huyện
 Hà Quảng
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Đi công tác huyện
Hà Quảng
Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu 17/11/2017 Sáng Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ bẩy 18/11/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Dự Hội thi tìm hiểu cải cách hành chính Nhà nước
Chiều Dự đón tiếp và chương trình làm việc với đoàn công tác Quốc hội Nghỉ Dự Hội thi cải cách hành chính Nhà nước
Chủ nhật 19/11/2017 Sáng Nghỉ Nghỉ Nghỉ
Chiều Nghỉ Nghỉ Nghỉ