Báo cáo tổng kết 5 năm phong trào thi đua trong CNVCLĐ (2010 - 2015) và phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020

Đăng lúc: Thứ ba - 02/06/2015 21:11 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
                TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                                 VIỆT NAM
                    LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                         TỈNH CAO BẰNG

 

                      Số: 34/BC-LĐLĐ
           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

        
 
                Cao Bằng, ngày 29 tháng 5  năm 2015
 
 
                                                              BÁO CÁO
                Tổng kết 5 năm phong trào thi đua trong CNVCLĐ (2010 - 2015) và
              phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020
 
     Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 12 tháng 8 năm 2014 của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động lần thứ IX; Kế hoạch số 2487/KH-UBND ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Cao Bằng lần thứ IV tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.
LĐLĐ tỉnh Cao Bằng báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2010 - 2015) và  mục tiêu, nhiệm vụ phong trào thi đua trong CNVCLĐ giai đoạn (2015-2020) như sau:
 
                                                           Phần I
                     KẾT QUẢ 5 NĂM PHONG TRÀO THI ĐUA TRONG CNVCLĐ
                                        GIAI ĐOẠN 2010 - 2015
 
      I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
     Trong 5 năm (2010-2015) LĐLĐ tỉnh luôn chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện tốt công tác Thi đua, Khen thưởng và tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.
     Tuyên truyền đến các cấp công đoàn quán triệt sâu sắc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Chỉ thị 39/CT-TW của Bộ Chính trị về công tác Thi đua, Khen thưởng, các Nghị quyết của tổ chức Công đoàn; từ đó làm tốt công tác xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước hàng năm; Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ toàn tỉnh gương mẫu đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng.
     Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ ngày 30/01/2015 về việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014  của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ đạo các cấp Công đoàn nghiên cứu vận dụng tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ sát với tình hình thực tiễn của từng cấp, từng ngành và của từng cơ quan, đơn vị.
     Hàng năm Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc tổ chức phong trào thi đua của các cấp công đoàn đồng thời chỉ đạo việc thực hiện công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá và khen thưởng kịp thời các phong trào thi đua, các đợt thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành phát động.
     Công tác thi đua, khen thưởng của các cấp công đoàn đã có sự chuyển biến mạnh mẽ cả nội dung và hình thức thi đua bằng việc tổ chức ký kết thi đua theo khối, cụm thi đua như: Khối LĐLĐ huyện, thành phố; Khối Công đoàn ngành, CĐVC; LĐLĐ tỉnh tham gia Cụm thi đua 7 tỉnh biên giới phía Bắc. Triển khai việc thực hiện các chính sách về công tác thi đua, khen thưởng luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và Công đoàn quan tâm chỉ đạo thực hiện.
     II. KẾT QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP TRONG 5 NĂM (2010- 2015)
     1. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước
     Trong những năm qua, LĐLĐ tỉnh thường xuyên phát động thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch sử, các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước. Chủ động xây dựng kế hoạch, quy chế thi đua khen thưởng, tổ chức phát động thi đua tới toàn thể cán bộ CNVCLĐ trong toàn tỉnh. Phong trào thi đua trong CNVCLĐ trọng tâm là phong trào: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào: "Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển", Phong trào "Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tiêu cực và phòng chống các tệ nạn xã hội" phong  trào "Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn", phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ, phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" và đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” và phong trào "Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và phòng, chống các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ”.
      Có thể khẳng định công tác thi đua, khen thưởng có vai trò rất quan trọng,  đánh dấu một bước ngoặc phát triển và đổi mới kể cả về nhận thức và hoạt động của hệ thống Công đoàn, làm cho phong trào thi đua yêu nước ngày càng trở thành động lực quan trọng thúc đẩy toàn thể cán bộ CNVCLĐ tham gia góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng địa phương. Các cấp ủy Đảng, chính quyền có những chỉ đạo kịp thời trong công tác thi đua, khen thưởng. Công tác tham mưu cho lãnh đạo trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen thưởng ngày càng chất lượng và hiệu quả. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn ngày càng hoàn thiện. Phong trào thi đua phát triển rộng khắp và đã đi vào chiều sâu, dần khắc phục tình trạng hình thức. Chất lượng khen thưởng ở đơn vị được nâng lên, công tác khen thưởng đột xuất, khen thưởng cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất ngày càng được coi trọng.
     2. Công tác xây dựng điển hình tiên tiến
     Trong những năm qua LĐLĐ tỉnh đã tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa nội dung các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động. Chỉ đạo các đơn vị cụ thể hóa các nội dung thi đua sát với thực tiễn, phát động thi đua tại đơn vị và tổ chức đăng ký thi đua. Thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại và kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến đã thúc để công tác thi đua, khen thưởng ngày càng phát triển mạnh.
     Công tác xây dựng điển hình tiên tiến là xây dựng nhân tố mới làm hạt nhân, làm nòng cốt của phong trào thi đua được quan tâm chú trọng. Đặc biệt chú trọng khen thưởng và xây dựng điển hình tiên tiến là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, những cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu, giảng dạy …có ảnh hưởng tích cực đến phong trào thi đua của CNVCLĐ. Phong trào thi đua, đăng ký và phấn đấu đơn vị, tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn đã được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền. Các đơn vị hàng năm đã xây dựng được chương trình thi đua, đề ra được mục tiêu, biện pháp cụ thể, xây dựng được những tập thể cá nhân xuất sắc giành nhiều danh hiệu thi đua, phần thưởng của UBND tỉnh, của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Trung bình hàng năm LĐLĐ tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương, khen thưởng từ 150 - 180 tập thể, 620 - 660 cá nhân là những cán bộ, đoàn viên Công đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua do các CĐCS lựa chọn và suy tôn. Ngoài ra LĐLĐ tỉnh kịp thời khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề cho các tập thể, cá nhân có những thành tích đặc biệt trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn. Tại Hội nghị hôm nay, LĐLĐ tỉnh đã lựa chọn để biểu dương 24 tập thể, 80 cá nhân đại diện cho 1.177 CĐCS, với trên 35.000 CNVCLĐ. Biểu dương thành tích “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2015 cho 23 tập thể và 49 cá nhân.
     Trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương cán bộ, đoàn viên tích cực gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đơn vị đã chủ động tổ chức tốt các hoạt động thiết thực, phát huy tốt sức mạnh tập thể, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc xây dựng những điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc để nêu gương và nhân rộng được các cấp Công đoàn đặc biệt chú trọng. Như CĐCS Công ty CP Xuất nhập khẩu Cao Bằng; CĐCS Bệnh viện Y học cổ truyền Cao Bằng; cá nhân như Đ/c Hoàng Thị Hương - Công đoàn Trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cao Bằng; Đ/c Lương Thị Hồng Linh - Công đoàn Cty CP Xuất nhập khẩu Cao Bằng…
     3. Kết quả phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"
     Hàng năm các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực hưởng ứng và gương mẫu thực hiện tốt việc đăng ký, ký kết giao ước thi đua. Có 100% LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức và CĐCS trực thuộc tổ chức tốt việc đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua ngay từ đầu năm. 100% CNVCLĐ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 30% cá nhân đăng phấn đấu đạt danh hiệu CSTĐ các cấp và được Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng; có trên 95% tập thể đăng ký đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, 45% tập thể đạt đơn vị tiên tiến xuất sắc được các cấp khen thưởng; Có trên 80% đoàn viên công đoàn đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, có trên 70% CĐCS đăng ký phấn đấu đạt CĐCS vững mạnh.
     Phong trào thi đua " Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được đông đảo cán bộ đoàn viên CNVCLĐ hưởng ứng, được cụ thể hoá phù hợp với từng cấp, từng ngành và đạt kết quả như :
     Các đơn vị ngành Giao thông Vận tải: Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua ngay từ đầu năm với chủ đề: Kỷ cương, chất lượng, an toàn hiệu quả, lao động giỏi, lao động sáng tạo được cụ thể hoá, với mục tiêu thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, bảo dưỡng đường bộ đạt tiêu chuẩn. Phong trào xây dựng cung đường kiểu mẫu, đảm bảo giao thông trong mọi tình huống, không để ách tắc giao thông, giữ vững mạch máu giao thông thông suốt, an toàn trong các đơn vị quản lý đường bộ và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách với thái độ “ Văn minh, lịch sự, bảo đảm ATGT” trong các đơn vị vận tải hành khách. Tích cực, chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển giao thông nông thôn. Kết quả đến nay có 100%  xã có đường ô tô đến trung tâm xã.
     Công đoàn ngành Xây dựng đã chỉ đạo, vận động CNVCLĐ tích cực năng động sáng tạo ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng thi công các công trình giảm chi phí quản lý định mức tiêu hao nguyên vật liệu, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, phấn đấu hoàn thành trước thời gian quy định, tăng thu nhập cải thiện đời sống người lao động.
     Trên lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, các cấp Công đoàn thuộc ngành Nông nghiệp đã vận động, tuyên truyền tập trung vào việc hướng dẫn đầu tư thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học, đưa các loại giống cây, con có năng suất cao vào sản xuất. Cung ứng đầy đủ kịp thời vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc thú y. Trong công tác lâm nghiệp cán bộ CNVCLĐ đẩy mạnh công tác giao đất, khoán rừng, khoanh nuôi bảo vệ rừng, bước đầu khoanh nuôi rừng, bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Trong công tác định canh, định cư cán bộ CNVCLĐ đã phát huy vai trò chủ đạo của mình, tham mưu cho các cấp, các ngành chức năng của tỉnh đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi, trạm xá, trường học, điện sáng phục vụ đồng bào đến nơi ở mới.
     Trên lĩnh vực lưu thông hàng hoá Công đoàn Ngành Công thương đã tiếp tục đổi mới sáng tạo trong hoạt động, tạo thêm việc làm và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CNVCLĐ. Mở rộng mạng lưới bán hàng trên địa bàn toàn tỉnh đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, cung cấp đầy đủ các mặt hàng thiết yếu như muối i ốt, dầu hoả, các mặt hàng như yếu phẩm khác phục vụ tiêu dùng cho đồng bào vùng cao, đồng thời thu mua các mặt hàng nông sản của nông dân tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất. Tích cực tham mưu, chỉ đạo và quản lý khai thác các tiềm năng về du lịch, khoáng sản của địa phương.
     Các ngành thuộc khối thông tin tuyên truyền luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong từng thời kỳ, để xây dựng kế hoạch, mục tiêu thi đua. Đã chú trọng tập trung tuyên truyền về cơ sở, phản ánh kịp thời các sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế và tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, giác ngộ cách mạng đối với nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hoá cơ sở, xây dựng gia đình văn hoá, khu phố văn minh, phong trào văn hoá TDTT được phát triển sâu rộng trong các cơ quan đơn vị.
     Cán bộ, giáo viên, CNVC thuộc Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo đã duy trì tốt phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một tấm gương sáng đạo đức, tự học và sáng tạo”, "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Hàng năm, huy động số học sinh đúng độ tuổi đến trường đạt mục tiêu đề ra. Công tác phát triển các trường bán trú dân nuôi tại các trung tâm cụm xã được thực hiện có hiệu quả; phấn đấu hoàn thành chương trình kiên cố hoá trường lớp học.
     Cán bộ CNVCLĐ ngành Y tế với phong trào thực hiện tốt 12 Điều y đức, thường xuyên vận động cán bộ CNVCLĐ toàn ngành nâng cao công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh xứng đáng với lời dạy của Bác "Lương y như từ mẫu”.
     Trên các lĩnh vực bảo vệ chính sách pháp luật: Công đoàn các cấp đã tham gia góp ý các dự thảo các văn bản pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức các phong trào thi đua nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; xây dựng tác phong làm việc khoa học, có tinh thần trách nhiệm; thái độ tận tuỵ trong công tác, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, với phương châm giải quyết công việc nhanh chóng tận tuỵ, tránh gây phiền hà cho nhân dân. Phát huy vai trò Văn phòng tư vấn pháp luật của Công đoàn nhằm tư vấn cho đoàn viên Công đoàn, người lao động về chế độ, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động. Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra về quan hệ lao động. Có những đề xuất, kiến nghị kịp thời nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
     Phong trào thi đua của các cơ quan khối hành chính, khối Đảng, Đoàn thể: Công đoàn các cơ quan khối hành chính, khối Đảng, đoàn thể đã tích cực, chủ động tổ chức tốt các phong trào thi đua " Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức  "Trung thành, tận tuỵ, sáng tạo, gương mẫu" như nâng cao chất lượng công tác, đã làm tốt công tác tham mưu với các cấp uỷ Đảng, chính quyền đề ra những chủ trương, chính sách đúng đắn. Tuyên truyền nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chế độ chính sách của Nhà nước. Cải tiến lề lối làm việc theo chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, được đông đảo cán bộ CNVCLĐ tham gia đạt kết quả tốt.
     Trong dịp sơ kết phong trào thi đua "Lao động sáng tạo" giai đoạn 2007-2012, LĐLĐ tỉnh đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 28 cá nhân. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 09 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động sáng tạo giai đoạn 2007-2012.
     4. Kết quả phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH đất nước.
     Phong trào học tập nâng cao trình độ đã được tổ chức Công đoàn phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và khuyến khích cán bộ, CNVCLĐ toàn tỉnh hăng hái hưởng ứng. Các cấp công đoàn đã vận động cán bộ, CNVCLĐ tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hàng năm LĐLĐ tỉnh cử 5 - 10 cán bộ Công đoàn chuyên trách theo học nâng cao nghiệp vụ, bồi dưỡng chính trị đến nay trên 90% cán bộ Công đoàn chuyên trách đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị....Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ Công đoàn trung bình 8 - 12 lớp/năm với trên 700 lượt cán bộ Công đoàn tham gia. Các cấp Công đoàn vận động 100% CNVCLĐ tham gia nghiên cứu, quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn các cấp.
     5. Kết quả phong trào thi đua "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống các biểu hiện tiêu cực, phòng chống các tệ nạn xã hội" 
      Phong trào này được tổ chức Công đoàn phát động thường xuyên vì phong trào thực hành tiết kiệm càng có ý nghĩa rất quan trọng, gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong CNVCLĐ.
     Công đoàn các cấp đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức các phong trào thi đua nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; xây dựng tác phong làm việc có khoa học, có tinh thần trách nhiệm; thái độ tận tuỵ trong công tác, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, với phương châm giải quyết công việc nhanh chóng, chính xác, tránh gây phiền hà cho nhân dân. Các cấp công đoàn đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ đoàn viên tích cực tham gia vào việc xây dựng được định mức lao động, định mức sử dụng vật tư, nguyên nhiên vật liệu, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của cơ quan, đơn vị mình nhằm không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiêu cực từ đó hàng năm mỗi cơ quan, đơn vị đã tiết tiệm chi phí hoạt động hành chính bình quân từ 10-15%.
     6. Kết quả phong trào thi đua " Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ"
     Phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ" được các cấp công đoàn thực hiện có hiệu quả. Hàng năm đã có 100% các đơn vị trong tỉnh tổ chức phát động thi đua. LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tổ chức kiểm tra trên 150 lượt đơn vị về thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ; thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trong tỉnh treo băng, cờ, khẩu hiệu, phát tờ rơi hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn lao động, VSLĐ, PCCN hàng năm.
LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội thi "An toàn vệ sinh viên giỏi" toàn tỉnh lần thứ 2 năm 2012 thu hút trên 12 đơn vị với 50 thí sinh của các đơn vị doanh nghiệp tham gia; thông qua các Hội thi đã góp phần năng cao nhận thức cho người lao động và người sử dụng lao động thực hiện các quy trình quy phạm về An toàn VSLĐ - PCCN trong cơ quan đơn vị trên toàn tỉnh.
     Các đơn vị đã duy trì phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ", 100% các đơn vị, doanh nghiệp hưởng ứng phong trào và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, PCCN. 
     7. Kết quả phong trào thi đua "Liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Nông nghiệp và phát triên nông thôn”, Phong trào “Xây dựng nông thôn mới”
     Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT ký Nghị quyết liên tịch số 02/NQLT-LĐLĐ-NN&PTNT ngày 29/3/2010, năm 2014 LĐLĐ tỉnh và Sở Nông nghiệp &PTNT đã sơ kết thực hiện Nghị quyết liên tịch và đã thu được những kết quả nhất định. Các cấp Công đoàn trong tỉnh căn cứ vào đặc điểm tình hình của ngành, địa phương, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều mục tiêu, nội dung, hình thức thi đua thiết thực sát thực với tình hình cụ thể. Tích cực tuyên truyền trong CNVCLĐ gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua hướng về cơ sở, tích cực tham gia công tác xoá đói, giảm nghèo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm.
LĐLĐ các huyện, thành phố phối hợp với chính quyền đã tổ chức tốt phong trào thi đua trong cán bộ, CNVCLĐ của huyện, thành phố tích cực tuyên truyền và tổ chức thực hiện chương trình xây dựng “Nông thôn mới” với các tiêu chí đề ra. Xây dựng các công trình thuỷ nông; các chương trình trồng rừng, bảo vệ rừng; Tổ chức các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm. Tích cực tuyên truyền trong nhân dân chuyển đổi nhận thức canh tác, sản xuất hàng hoá, thâm canh tăng vụ, chuyển giao giống cây trồng, vật nuôi; chuyển đổi nhận thức trong sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá.
     Các Công đoàn ngành đã có các hoạt động thiết thực, cụ thể hướng về nông thôn như: Công đoàn ngành Giao thông Vận tải với phong trào thi đua thi công đảm bảo chất lượng các công trình giao thông nông thôn, đảm bảo thông suốt giao thông ở vùng sâu, vùng xa trong mùa mưa lũ. Công đoàn ngành Xây dựng với phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng của chương trình 134, 135 của Chính phủ tại các xã đặc biệt khó khăn. Công đoàn Y tế với phong trào thi đua thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hoá gia đình, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ của nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới... Thực hiện tốt chương trình tiêm chủng, chương trình chống bệnh bướu cổ, chương trình khám, chữa, phát thuốc miễn phí đối với đồng bào vùng cao. Công đoàn Viên chức tỉnh với phong trào thi đua tích cực nghiên cứu các đề tài khoa học, các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, tích cực gương mẫu thực hiện chương trình tái định cư các thuỷ điện của tỉnh, chương trình giúp đỡ các xã nghèo và công tác xoá đói giảm nghèo. Cán bộ, đoàn viên hệ thống Ngân hàng trong tỉnh với phong trào thi đua giải quyết nhanh chóng thủ tục cho vay, hướng dẫn tận tình và tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo.
     Phong trào thi đua “ Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” của CNVCLĐ toàn tỉnh đã góp phần tăng nhanh sản lượng lương thực, đảm bảo an ninh lương thực của tỉnh; góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo cơ cấu sản xuất hàng hoá, tài nguyên rừng được bảo vệ và phát triển, quan hệ sản xuất ở nông thôn được củng cố và phát triển, hạ tầng cơ sở nông thôn được đầu tư thuận lợi; công tác giáo dục, y tế có bước phát triển, phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh cho nông dân, nông thôn.
     8. Việc củng cố tổ chức bộ máy, xây dựng chương trình kế hoạch công tác khen thưởng hàng năm
     Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã thành lập các khối thi đua LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức trong hệ thống công đoàn. Hàng năm tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối. Triển khai xây dựng kế hoạch, phát động thi đua hướng dẫn nội dung ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối. Xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua hàng năm với các tiêu chí đã ký kết, bình chọn đơn vị có thành tích xuất sắc đề nghị LĐLĐ tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng.
     Hội đồng Thi đua-Khen thưởng LĐLĐ tỉnh và công đoàn các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, các cấp công đoàn đều bố trí cán bộ theo dõi công tác thi đua, khen thưởng có trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ năng lực chủ động tham mưu, giúp cho lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống công đoàn đi vào nề nếp, đạt hiệu quả thiết thực, tạo thuận lợi hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
     9. Công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá và xét khen thưởng
     Thực hiện Kế hoạch thi đua, khen thưởng hàng năm của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh. Hàng năm Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng; các phong trào thi đua đối với các cấp công đoàn; việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn, việc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và phát triển đoàn viên, việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động như tiền lương, tiền thưởng, chế độ BHXH, BHYT, BHTN, An toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ, các chế độ chính sách đối với lao động nữ... Thông qua đợt kiểm tra cho thấy, các cấp Công đoàn thực hiện tốt các phong trào và hoạt động có hiệu quả, đã phát huy được vai trò của tổ chức Công đoàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các phong trào thi đua. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng được các công đoàn cơ sở đặc biệt quan tâm, nhìn chung các đơn vị đã đảm bảo đời sống, việc làm, tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động, chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ kịp thời đã động viên người lao động ngày càng gắn bó với tổ chức công đoàn và yên tâm công tác tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. LĐLĐ tỉnh đã kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của CNVCLĐ có liên quan đến chế độ, chính sách. Tư vấn đầy đủ cho người lao động về các chế độ chính sách liên quan đến người lao động trong quan hệ lao động. Việc xét khen thưởng hàng năm luôn được LĐLĐ tỉnh thực hiện một cách công khai, minh bạch, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy chế. Đến nay không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác khen thưởng của Công đoàn.
     III. KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG 5 NĂM ( 2010-2015)
     1. Kết quả cụ thể
     Tổng kết phong trào thi đua hàng năm có từ 90 - 95 % cán bộ CNVCLĐ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Trong đó có trên 15% cá nhân được công nhận CSTĐ các cấp và được các cấp khen thưởng;  Có trên 68-70% tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến và có 25% tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.
     Hàng năm có trên 75% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, trên 70% tập thể đạt tập thể công đoàn cơ sở vững mạnh.
     Trong 5 năm Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 24 tập thể; có 67 lượt tập thể, 122 lượt cá nhân được TLĐLĐVN tặng Bằng khen; Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh tặng Cờ cho 85 lượt tập thể có phong trào thi đua xuất sắc toàn diện; Bằng khen cho 788 lượt tập thể và 3.261 lượt cá nhân. Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh khen thưởng phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” hàng năm từ 10 - 20 tập thể, cá nhân và nhiều phần thưởng cao quý khác.
     Ngoài ra LĐLĐ tỉnh khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có những thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn như khen thưởng trong các hội thi, hội thao, hội diễn văn nghệ, xây dựng quỹ “Mái ấm Công đoàn”, chuyên đề khác...
     2. Đánh giá chung
     Phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, đã thực sự trở thành hạt nhân, là đầu tàu trong phong trào thi đua yêu nước của toàn tỉnh; Đã tạo nên khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất, công tác và học tập. Phong trào thi đua ở các cấp công đoàn đã từng bước được đổi mới cả về nội dung và hình thức, đã khơi dậy tính tích cực chủ động, năng động, sáng tạo của CNVCLĐ, rèn luyện ý thức, tổ chức kỷ luật, xây dựng tác phong làm việc công nghiệp.
     Thông qua phong trào thi đua đã động viên được đông đảo CNVCLĐ tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH của tỉnh; tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch vững mạnh.
Công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn ngày càng tiến bộ, phát triển rộng khắp, nhận thức chính trị, nhận thức về thi đua khen thưởng trong CNVCLĐ không ngừng được nâng lên.
     Các cấp công đoàn đã chủ động, chọn lọc và khai thác tốt tiềm năng của đơn vị từ đó đưa ra được các chương trình, nội dung, nhiệm vụ sát yêu cầu thực tiễn nên việc đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước đã phát huy hiệu quả, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
Thông qua đó khẳng định rõ vai trò nòng cốt của CNVCLĐ trong các phong trào hành động cách mạng; Đã thực sự trở thành nhân tố tích cực là nguồn lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
     3. Một số bài học kinh nghiệm
     1- Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của cơ quan chuyên môn, chính quyền cùng cấp trong tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng.
     2- Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động trong CNVCLĐ phải được quan tâm thực hiện thường xuyên và gắn với các cuộc vận động lớn của Đảng như cuộc vận động " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
     3- Luôn tạo điều kiện thuận lợi và xây dựng tốt các chương trình phối hợp công tác giữa các ngành, các cấp nhằm không ngừng nâng cao và phát triển rộng phong trào thi đua.
     4- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc phong trào thi đua đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch đề ra.
     5- Thi đua phải có đánh giá đúng mức kết quả đạt được, phải tìm ra được những hạn chế tồn tại để khắc phục, đồng thời gắn với việc thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, phải có tổ chức sơ kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những nhân tố mới tích cực, tiêu biểu trong phong trào thi đua thì công tác thi đua, khen thưởng mới lôi cuốn có sức lan tỏa, và có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương.
     6- Phong trào thi đua khen thưởng cần được phát động, phổ biến, rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua, thu hút sự tham gia phong trào thi đua của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân chung sức vượt khó khăn thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
     7- Khen thưởng phải kịp thời, đúng thành tích, đúng đối tượng, đảm bảo tính công khai, dân chủ và đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng. Việc tôn vinh phải được coi trọng, hình thức tổ chức trao tặng phải trang trọng, thiết thực và tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.
     IV. KHUYẾT ĐIỂM, NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ
     1. Khuyết điểm
     Phong trào thi đua mới chỉ tập trung chủ yếu trong khối hành chính, sự nghiệp và các doanh nghiệp Nhà nước; còn các cơ sở vùng sâu, vùng xa, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các công đoàn cơ sở xã, phường mới được thành lập còn nhiều hạn chế.
     Phong trào thi đua chưa ổn định, không đồng đều giữa các huyện, thành phố, giữa các ngành. Việc nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa được quan tâm thường xuyên. Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật còn nhiều hạn chế.
     Việc tổ chức phong trào thi đua ở một số ít CĐCS còn mang tính hình thức, chung chung chưa cụ thể; việc phát động phong trào thi đua chưa xây dựng được các tiêu chí thi đua đặc biệt là áp dụng sáng kiến, cải tiến lề lối làm việc và áp dụng tiến bộ khoa học trong sản xuất. Công tác chỉ đạo thi đua ở một số CĐCS làm chưa kịp thời, thông tin về sáng cải tiến, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chưa được quan tâm và phản ánh đầy đủ.
     Việc chấm điểm, đánh giá phân loại, xây dựng CĐCS vững mạnh hàng năm của một số CĐCS đôi khi chưa được quan tâm và thực hiện đúng hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, LĐLĐ tỉnh.
Việc khen thưởng và trình khen thưởng ở một số đơn vị còn tập trung nhiều ở cán bộ lãnh đạo quản lý, chưa thật sự quan tâm đến người lao động, cán bộ, chuyên viên làm việc trực tiếp.
     2. Nguyên nhân hạn chế
     Một số cấp uỷ Đảng chưa thực sự quan tâm đến hoạt động của công đoàn nói chung, của công tác thi đua, khen thưởng nói riêng. Sự phối hợp, tạo điều kiện của cơ quan chuyên môn, chính quyền cùng cấp tại một số đơn vị đối với hoạt động Công đoàn và công tác thi đua khen thưởng còn hạn chế nên hiệu quả chưa cao.
     Kinh phí hoạt động cho công tác thi đua, khen thưởng ở một số CĐCS, một số ngành còn hạn chế so với yêu cầu nên chưa phát huy tốt tác dụng trong khen thưởng, động viên đơn vị, đoàn viên Công đoàn. Một số đơn vị chưa chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua.
     Một số cấp Công đoàn chưa tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của chính quyền cùng cấp. Cán bộ làm công tác thi đua chủ yếu là kiêm nhiệm nên thời gian dành riêng cho công tác thi đua còn ít.
     Tiêu chuẩn khen thưởng giữa lãnh đạo quản lý và người lao động còn chung, vì vậy khi xét thành tích để khen thưởng thường tập trung nhiều vào lãnh đạo.
 
                                                                   Phần II
                          PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHONG TRÀO THI ĐUA
                                                   GIAI ĐOẠN 2015-2020
 
     I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHONG TRÀO THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2015-2020
     Phát huy truyền thống của giai cấp công nhân và những thành tựu đạt được trong những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội; Kịp thời củng cố kiện tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ; tuyên truyền vận động CNVCLĐ đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng góp phần cùng nhân dân các dân tộc xây dựng Cao Bằng phát triển ổn định, bền vững.
     1. Mục tiêu chung
     - Động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác với " Năng suất, chất lượng, hiệu quả và bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế- xã hội hàng năm của ngành, địa phương, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
     - Các cấp công đoàn tích cực động viên cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ hăng hái thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của tổ chức Công đoàn. 
     - Động viên mỗi LĐLĐ huyện, thành phố, mỗi công đoàn ngành, công đoàn Viên chức và các CĐCS có ít nhất 01 công trình hoặc sản phẩm, hoặc đề tài sáng kiến, công trình nghiên cứu khoa học hoặc các đề án, giải pháp hữu ích thiết thực chào mừng và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII; Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
     2. Một số chỉ tiêu chủ yếu
     - Có 100% đơn vị tổ chức tốt việc phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
     -  Hàng năm có trên 70% cá nhân, 80% tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến; có 15% cá nhân đạt CSTĐ các cấp và có 45% tập thể đạt tiên tiến xuất sắc và được UBND tỉnh, Chính phủ, Tổng Liên đoàn khen thưởng. Có từ 2 cá nhân trở lên được đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam cấp bằng và huy hiệu lao động sáng tạo.
     - Hàng năm có trên 80% đoàn viên đạt danh hiệu Đoàn viên Công đoàn xuất sắc, trên 75% tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh; có 70% CĐCS trở lên đạt CĐCS vững mạnh và không có CĐCS yếu kém.
     - Hàng năm có trên 95% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu cơ quan đơn vị văn hoá; có trên 80% gia đình cán bộ, CNVCLĐ đạt gia đình văn hoá.
     - Hàng năm có trên 80% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" các cấp.
     - Duy trì phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ", 100% các doanh nghiệp thực hiện tốt phong trào và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, PCCN. 
     - Có 100% các đơn vị hành chính sự nghiệp và trên 90% các CĐCS ở doanh nghiệp tổ chức Hội nghị CBCC và Hội nghị người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.
     - Có 100% cơ quan, đơn vị, CĐCS không có cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ vi phạm các tệ nạn xã hội.
     II. NHIỆM VỤ TỔ CHỨC PHONG TRÀO THI ĐUA GIAI ĐOẠN 2015-2020
     1- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động CNVCLĐ đi đầu thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp; đặc biệt là gương mẫu đi đầu hưởng ứng các phong trào thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.
     2- Kịp thời kiện toàn, củng cố tổ chức cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn nói chung và cán bộ làm công tác Thi đua khen thưởng.
     3- Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ trọng tâm là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo"; phát triển và nâng cao chất lượng các phong trào "Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá Nông nghiệp và phát triển nông thôn"; phong trào thi đua  "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; phong trào thi đua "Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ"; Phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ", phong trào thi đua "Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tiêu cực, phòng chống các tệ nạn xã hội".
     4- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến của các cấp công đoàn phải gắn với điều kiện cụ thể của đơn vị theo tinh thần Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.
     5- Động viên CNVCLĐ phát huy dân chủ thực hiện cải cách hành chính,  tham gia giám sát và phản biện xã hội, xây dựng cơ quan công sở văn minh, an toàn. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng người cán bộ "Trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu", tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh.
 
 
 
 
 
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh;
- Đoàn Chủ tịch TLĐ;                         (B/c)
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban CSKTXH và TĐKT TLĐ;
- Ban TĐKT tỉnh;
- UBMTTQ Tỉnh(TT TĐK đoàn thể tỉnh);
- Các cấp công đoàn;
- Các Ban LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: CSPL, VT.
 
 
                 TM. BAN THƯỜNG VỤ
                            CHỦ TỊCH
 
 
 
                           (Đã ký)
 
 
                Hoàng Đức Hạnh
 

Nguồn tin: ldld.caobang.gov.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc