Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tại nơi làm việc

Đăng lúc: Thứ năm - 21/05/2015 15:27 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
 
             TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                            VIỆT NAM
                 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                     TỈNH CAO BẰNG

 

                 Số: 31/BC-LĐLĐ
                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

        
 
                    Cao Bằng, ngày 21tháng 5  năm 2015
 

      
 
                                                                                       BÁO CÁO
                                 Kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tại nơi làm việc
 
 
TT Tiêu chí Đơn vị tính Năm 2014
1 Công tác tuyên truyền, tập huấn quy định mới    
1.1 Số lớp (cuộc) tập huấn lớp 420
1.2 Số người tham gia người 18.275
2 Xây dựng quy chế dân chủ Quy chế  
2.1 Xây dựng quy chế mới   305
2.2 Sửa đổi, bổ sung quy chế   401
3 Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức đơn vị  
3.1 Tổng số đơn vị thuộc đối tượng thực hiện đv 1098
3.2 Số đơn vị đã tổ chức Hội nghị CBCC đv 1077
4 Tổ chức Hội nghị người lao động (NLĐ) DN  
4.1 Tổng số DN thuộc đối tượng thực hiện, trong đó: DN  
a Tổng số DNNN DN 4
b Tổng số DN doanh nhân DN 69
c Tổng số DN. FDI DN 0
d Hợp tác xã HTX 6
đ Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đv 0
4.2 Tổng số DN tổ chức Hội nghị NLĐ DN  
a Đối với DNNN DN 3
b Đối với DN doanh nhân DN 18
c Đối với DN. FDI DN 0
d Đối với HTX HTX 0
e Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập Đơn vị 0
5 Tổ chức đối thoại tại DN    
a Đối thoại định kỳ cuộc 14
b Đối thoại đột xuất cuộc 0
6 Hoạt động Ban thanh tra nhân dân (đối với CQ,DV,DN của Nhà nước, của tổ chức chính trị, của tổ chức chính trị - xã hội)    
6.1 Số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải có Ban Thanh tra nhân dân Đơn vị 1012
6.2 Số Ban Thanh tra nhân dân có đến thời điểm báo cáo BTTr 848
6.2 Kết quả hoạt động BTTr  
a Tốt BTTr 230
b Khá BTTr 291
c Trung bình BTTr 327
7 Quan hệ lao động    
7.1 Số doanh nghiệp có LĐTƯTT cái 38
7.2 Số cuộc đình công xảy ra trong kỳ báo cáo cuộc 0
 
 
 
 
Nơi nhận:
- Ban CSPL TLĐ (B/c);
- L­ưu: CSPL, VT.
 
            TM. BAN THƯ­ỜNG VỤ
                        CHỦ TỊCH
 
                             (Đã ký)
 
                  Hoàng Đức Hạnh
 

Nguồn tin: ldld.caobang.gov.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc