Nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ công đoàn

Đăng lúc: Chủ nhật - 12/10/2014 16:05 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ công đoàn và CNVCLĐ chính là góp phần thực hiện tốt chức năng của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia xây dựng chính sách pháp luật và các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động.
Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung cũng như việc tuyên truyền Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn và một số các luật khác với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và được tổ chức thường xuyên đã giúp cho người lao động, đoàn viên công đoàn nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và biết tự bảo vệ mình tốt hơn; góp phần quan trọng vào việc truyền tải các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết công đoàn đến với CNVCLĐ; góp phần ổn định chính trị, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển và khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Công đoàn.
Tuy nhiên trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật vẫn chỉ tập trung trong một số doanh nghiệp có đông công nhân lao động và đơn vị hành chính sự nghiệp, còn khu vực kinh tế ngoài nhà nước, vùng sâu, vùng xa, doanh nghiệp nhỏ lẻ công tác tuyên truyền, giáo dục công đoàn hạn chế, chưa đều khắp và thường xuyên, nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước chưa đến được với người lao động. Đội ngũ cán bộ công đoàn trong các công đoàn cơ sở sản xuất kinh doanh hạn chế về nghiệp vụ công đoàn, hoạt động còn mang tính hình thức, lệ thuộc... nên nhận thức về chính trị, kiến thức pháp luật của người lao động trong các thành phần kinh tế còn hạn chế; người lao động chưa nắm được đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của mình trong quan hệ lao động và hiểu biết về tổ chức Công đoàn. Do vậy việc tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho CNLĐ nói chung và công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ công đoàn và người lao động là một nhiệm vụ quan trọng và bức thiết của tổ chức Công đoàn hiện nay. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động cần tập trung thực hiện những nội dung sau:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong CNVCLĐ, đặc biệt là trong các doanh nghiệp và CNLĐ trẻ hiểu biết về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; nhận thức rõ những khó khăn, thách thức của nền kinh tế thị trường, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong xu thế hội nhập, củng cố niềm tin của CNVCLĐ vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Công đoàn từ đó làm cho người lao động, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động của Công đoàn.
- Tập trung tuyên truyền về Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Công chức, Luật Viên chức, qua đó nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ công đoàn và người lao động giúp họ thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ qui định của pháp luật, từ đó biết tự bảo vệ mình khi các quyền, lợi ích của mình bị xâm hại.
- Từng bước nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động pháp luật của công đoàn trong việc tham gia xây dựng các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động; Trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách của người sử dụng lao động và các cơ quan Nhà nước; Tăng cường vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý hướng mạnh hoạt động tư vấn pháp luật về cơ sở, đáp ứng nhu cầu của đoàn viên, người lao động trong các thành phần kinh tế.
- Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động pháp luật công đoàn các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình hiện nay.
Tác giả bài viết: Hoàng Văn Thông - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc