Quy chế phối hợp công tác giữa Cục thuế và Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng

Đăng lúc: Thứ sáu - 22/05/2015 10:12 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Quy chế phối hợp công tác giữa Cục thuế và Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng

Quy chế phối hợp công tác giữa Cục thuế và Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng

           CỤC THUẾ - LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                        TỈNH CAO BẰNG                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 
                 Số: 01/QCPH/CT-LĐLĐ
                 
                   Cao Bằng, ngày 15  tháng 5 năm 2015
 
                                                 QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA
                                 CỤC THUẾ VÀ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
 
     Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật số 21/2012/QH13 ngày 21/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế;
     Căn cứ Luật Công đoàn số 12/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
     Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết về tài chính Công đoàn;
     Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/1/2010 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;
     Căn cứ Quy chế phối hợp số 1822/QCPH/BTC-TLĐ ngày 08/12/2014 giữa Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
     Căn cứ Công văn số 729-CV/TU ngày 21/5/2013 của Tỉnh ủy Cao Bằng về việc thực hiện Luật Công đoàn năm 2012;
     Căn cứ Công văn số 2145/UBND-TM ngày 06/8/2013 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc trích nộp kinh phí Công đoàn theo Luật Công đoàn năm 2012.
     Để tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Cục Thuế tỉnh Cao Bằng và Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng thống nhất ban hành Quy chế phối hợp công tác như sau:

     I. Quy định chung:

     1. Phạm vi phối hợp bao gồm:

     a. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện quy định của pháp luật thuế, pháp luật công đoàn; 

     b. Hỗ trợ cung cấp thông tin để cơ quan Công đoàn các cấp thực hiện thu kinh phí công đoàn; 

     c. Phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra đóng kinh phí Công đoàn. 

     2. Hoạt động phối hợp công tác nêu trên được thực hiện thống nhất từ tỉnh đến các huyện, Thành phố trên cơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quy định đối với Cục Thuế tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh. 

     3. Hoạt động phối hợp công tác thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu nghiệp vụ của mỗi bên, có kế hoạch được lãnh đạo có thẩm quyền của hai cơ quan phê duyệt. Những vướng mắc phát sinh phải được trao đổi, giải quyết kịp thời. Trường hợp không thống nhất phương hướng giải quyết thì báo cáo lãnh đạo cấp trên trực tiếp của hai bên xem xét, quyết định. 

     II. Nội dung phối hợp:

     1. Phối hợp trong công tác tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện pháp luật thuế và pháp luật công đoàn:

     a. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh trong việc tuyên truyền thực hiện nghĩa vụ thuế trong công nhân, viên chức, người lao động và cán bộ Công đoàn.
Bản tin Lao động và Công đoàn, Trang Thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh định kỳ đăng bài tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế; các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện nghĩa vụ thuế; hỏi đáp về chính sách, pháp luật thuế.

     b. Cục Thuế tỉnh hỗ trợ Liên đoàn Lao động tỉnh trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về Công đoàn trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan thuế và các hình thức tuyên truyền khác; tại các chương trình tập huấn chính sách, pháp luật thuế cho người nộp thuế. 
Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm cung cấp tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật Công đoàn phù hợp với các hình thức, đối tượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

     2. Hỗ trợ cung cấp, trao đổi thông tin về đối tượng phải đóng kinh phí Công đoàn:

     a. Trên cơ sở thông tin quản lý thuế và cơ sở dữ liệu về đăng ký thuế, Cục Thuế tỉnh định kỳ tháng đầu của quý cung cấp thông tin về đối tượng phải đóng kinh phí Công đoàn (người nộp thuế là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 191/2013/NĐ-CP) trong cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành thuế cho Liên đoàn Lao động tỉnh, cụ thể như sau: 

     - Thông tin về đăng ký thuế mới, thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, bao gồm: Mã số thuế, tên người nộp thuế, địa chỉ hoạt động, ngày được cấp mã số thuế.

     - Thông tin về tình trạng hoạt động, bao gồm: Thời gian tạm nghỉ kinh doanh, thời gian ngừng hoạt động, ngày đóng mã số thuế.

     b. Trên cơ sở thông tin về đóng kinh phí Công đoàn, hàng quý Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp cho Cục Thuế tỉnh thông tin về số lượng người nộp thuế phải đóng kinh phí Công đoàn, số lượng lao động, số kinh phí Công đoàn đã đóng của người nộp thuế trên địa bàn.
Hình thức cung cấp thông tin: Kết xuất file dữ liệu.

     3. Phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra đóng kinh phí Công đoàn:

     a. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra về thuế, nếu phát hiện người nộp thuế chưa đóng kinh phí Công đoàn thì Đoàn kiểm tra thuế nhắc nhở người nộp thuế đóng kinh phí công đoàn; Đồng thời, Cục Thuế tỉnh cung cấp thông tin cho cơ Liên đoàn Lao động tỉnh để đôn đốc, xử lý theo quy định.

     b. Trong quá trình thực hiện Luật Công đoàn nếu người nộp thuế vi phạm pháp luật Công đoàn về đóng kinh phí Công đoàn thì Liên đoàn Lao động tỉnh/huyện, Thành phố, Công đoàn ngành địa phương, chủ trì, phối hợp với cơ quan thuế cùng cấp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đóng kinh phí Công đoàn của người nộp thuế; kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý vi phạm pháp luật về đóng kinh phí Công đoàn.

     III. Tổ chức thực hiện:

     1. Cục Thuế tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai Quy chế phối hợp này tới cơ quan Thuế và cơ quan Công đoàn các cấp.

     2. Cục Thuế, Chi cục Thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin về người nộp thuế thuộc cơ quan Thuế quản lý cho cơ quan Công đoàn cùng cấp.

     - Đầu mối tiếp nhận thông tin, tài liệu tuyên truyền, tập huấn về nghĩa vụ đóng kinh phí Công đoàn hoặc cung cấp thông tin tuyên truyền pháp luật thuế là phòng/bộ phận tuyên truyền hỗ trợ.

     - Đầu mối cung cấp thông tin về đăng ký thuế tại cơ quan Thuế là phòng/bộ phận Kê khai và Kế toán thuế.

     - Đầu mối cung cấp thông tin phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra đóng kinh phí Công đoàn; tiếp nhận thông tin về đóng kinh phí Công đoàn là phòng/bộ phận thanh tra, kiểm tra tại cơ quan Thuế.

     - Đầu mối cung cấp tài liệu, tiếp nhận thông tin của cơ quan Công đoàn các cấp là Ban/bộ phận tài chính. 

     3- Định kỳ 6 tháng và hàng năm Liên đoàn Lao động tỉnh và Cục Thuế tỉnh thực hiện đánh giá kết quả phối hợp, kiến nghị xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh, thống nhất kế hoạch phối hợp kỳ tiếp theo.

     4- Trong trường hợp đột xuất, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Cục Thuế tỉnh có thể tổ chức trao đổi rút kinh nghiệm để giải quyết những vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế này.

     5- Kinh phí tuyên truyền, phổ biến pháp luật Công đoàn về đóng kinh phí Công đoàn theo quy chế này thực hiện theo quy định của Tổng Liên đoàn.
     6- Hàng năm căn cứ kết quả phối hợp thực hiện, cơ quan Công đoàn trích thưởng cho cơ quan Thuế theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
     7- Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh những vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và Cục Trưởng Cục Thế tỉnh sẽ trao đổi ý kiến để có sự vận dụng linh hoạt hoặc quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
 
 
             CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ
                     TỈNH CAO BẰNG
 
                           TM. BAN THƯỜNG VỤ
             LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
                                    CHỦ TỊCH
 
 
                    (Đã ký)                                                                                             (Đã ký)
 
 
                   La Minh Báo                                                                           Hoàng Đức Hạnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc