Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Nông nghiệp và PTNT tham gia thực hiện Chương trình số 08 ngày 29-4-2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Đăng lúc: Thứ sáu - 25/12/2020 08:55 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Chương trình số 08-CTr/TU ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 là chủ trương lớn được xác định từ cấp Trung ương đến địa phương, phù hợp với định hướng, nhu cầu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đáp ứng kịp thời nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân, được nhân dân các dân tộc đồng tình ủng hộ, hưởng ứng và tích cực tham gia.
Sau 05 năm triển khai thực hiện Chương trình, Sản xuất nông nghiệp trong  tỉnh phát triển tương đối toàn diện; tốc độ tăng trường ngành nông nghiệp tăng qua các năm (năm 2016, 0,92 %/năm; năm 2017, 2,69%/năm; năm 2018, 2,83%/năm); cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển đổi theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng sản xuất trồng trọt, tăng tỷ trọng chăn nuôi; tổng sản lượng lương thực đạt trên 278 nghìn tấn, đảm bảo an ninh lương địa phương; giá trị thu nhập bình quân đạt 39 triệu đồng/ha/năm (tăng 3 triệu đồng/ha so với năm 2016); Đã hỗ trợ và xây dựng được 08 mô hình sản xuất, dự án nông nghiệp đem lại hiệu quả; bước đầu đã thu hút được các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, với 31 dự án đang tiến hành các hoạt động đầu tư, triển khai dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 5.537 tỷ đồng, trong đó dự án trang trại chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tỉnh Cao Bằng có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả đạt được trong 05 năm là rất to lớn, có sự đóng góp của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp tích cực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức Công đoàn trong Ngành Nông nghiệp, thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã thu được những kết quả, nổi bật là:
Lĩnh vực trồng trọt
Chỉ đạo các địa phương tập trung đẩy mạnh sản xuất, áp dụng thâm canh tăng vụ, triển khai tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, triển khai các giải pháp đưa giống chất lượng cao, giống mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng.
- Đối với cây lương thực: Cây lúa: mục tiêu duy trì và sử dụng hiệu quả 30.000 ha đất trồng lúa, đến hết năm 2019 diện tích lúa đạt 30.224 ha, đạt 100,7% KH; Cây ngô: đã thực hiện đưa các giống ngô lai chất lượng cao vào sản xuất (có 81 % diện tích trồng đang sử dụng các giống ngô lai chất lượng cao), đến nay năng suất ngô đạt 36,2 tạ/ha (tăng 2,52 tạ/ha); sản lượng đạt 142.759 tấn, đạt 79,3% KH giai đoạn (180.000 tấn).
- Đối với các cây trồng chính: Mục tiêu phát triển diện tích các loại cây Thuốc lá 5.000 ha, cây mía 3.500 ha, cây sắn 5.000 ha, cây lạc 5.000 ha...
- Đối với các cây trồng tiềm năng phát triển: đã tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ vận động người dân mở rộng diện tích, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng, gắn liền với việc xây dựng các sản phẩm OCOP của tỉnh, cụ thể như: Cây chanh leo; Cây gừng; Rau an toàn; Cây ăn quả...
 Lĩnh vực chăn nuôi
Thực hiện các giải pháp về cơ cấu lại đàn vật nuôi, phương thức chăn nuôi, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi và phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, nâng cao giá trị gia tăng; triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa, trong đó chú trọng công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học, từng bước chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi hàng hóa; tạo điều kiện cho người chăn nuôi tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ, vốn vay ưu đãi để đầu tư chăn nuôi.
UBND tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 19 dự án lĩnh vực chăn nuôi (năm 2016, 6 dự án; năm 2017, 9 dự án; năm 2018, 3 dự án; năm 2019, 1 dự án); tiến hành thu hồi 02 dự án, do vậy tổng số dự án lĩnh vực chăn nuôi hiện nay là 17 dự án đang được triển khai thực hiện, với tổng vốn đăng ký đầu tư 4.678 tỷ đồng.
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Chỉ đạo các đơn vị, địa phương hướng dẫn các chủ rừng, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác trồng rừng, chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừng; Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân thực hiện liên kết phát triển một số cây lâm nghiệp đặc hữu như: Cây Quế; Cây Hồi; Cây Trúc sào; Cây dược liệu.
 Xây dựng và ban hành Đề án nghiên cứu một số mô hình phát triển kinh tế rừng gắn với trồng rừng và bảo vệ môi trường giai đoạn 2017-2020, đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn lập hồ sơ thiết kế, chuẩn bị hiện trường đối với các mô hình: Mô hình trồng cây dược liệu Hà thủ ô đỏ dưới tán rừng tại xã Cô Ba, huyện Bảo Lạc; mô hình trồng cây dược liệu (cây quế) tại xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình; mô hình trồng cây dược liệu (cây hồi) tại xã Đức Xuân, Vân Trình, huyện Thạch An, với tổng kinh phí dự kiến thực hiện các mô hình là 9.430 triệu đồng.
 Về hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp
Thực hiện khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, HTX, nhà đầu tư xây dựng và triển khai các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo cơ chế, chính sách của tỉnh. Trong giai đoạn 2016-2019 đã có 34 dự án được UBND tỉnh cấp chủ trương đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, với tổng vốn đăng ký 6.165 tỷ đồng, trong đó: hiện có 31 dự án đang triển khai đầu tư với tổng vốn 5.537 tỷ đồng. Đặc biệt trong tháng 7/2019, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho Dự án trang trại chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tỉnh Cao Bằng cho Công ty cổ phần trang trại và chế biến sữa công nghệ cao tỉnh Cao Bằng, với quy mô đàn bò sữa 20.000 con, nhà máy chế biến sữa công suất 49.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư trên 4.300 tỷ đồng, đây là dự án lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Chỉ đạo tổ chức hướng dẫn, triển khai Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của HĐND tỉnh về phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
Về đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp
Thực hiện phát triển thị trường ngách đối với các sản phẩm như: Gạo nếp, Miến dong, Thạch đen, Rau an toàn....thông qua việc liên kết giữa người dân với HTX, doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng chỉ dẫn địa lý, bao bì, nhãn hiệu, chứng nhận cho một số sản phẩm như: Chỉ dẫn địa lý “Cao Bằng” cho sản phẩm Trúc sào và chiếu trúc; Nhãn hiệu thông thường Rau an toàn; Nhãn hiệu thông thường Gạo Japonica; Nhãn hiệu tập thể Nếp hương Bảo Lạc; Cấp giấy xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng an toàn cho sản phẩm Nếp Pì pất tại Hòa An....Tính đến nay toàn tỉnh có 02 Chỉ dẫn địa lý (“Trùng Khánh” cho Hạt dẻ Trùng Khánh; “Cao Bằng” cho sản phẩm Trúc sào và chiếu trúc sào); 05 nhãn hiệu tập thể (Quả quýt tươi, cây giống; Rượu Ngô; Miến dong Nguyên Bình; Bò H’mong; Nếp Hương Bảo Lạc) và trên 120 sản phẩm được đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu hàng hóa thông thường.
Về đẩy mạnh thực hiện chương trình nông thôn mới
Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2017-2020 (Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 05/5/2017); ban hành Quy định cơ chế thực hiện đầu tư công trình đặc thù theo Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 10/8/2017).  
Từ kết quả triển khai thực hiện đã góp phần nâng số tiêu chí bình quân toàn tỉnh đến hết năm 2019 đạt 11 tiêu chí/xã, đạt 91,6% KH (tăng bình quân 3,67 tiêu chí với năm 2016); có 20 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới (đạt 100% KH); 10 xã đạt 15-18 tiêu chí; 71 xã đạt 10-14 tiêu chí; 76 xã đạt 5-9 tiêu chí; và không còn xã dưới 5 tiêu chí. Kế hoạch phấn đấu năm 2020 có thêm 05 xã về đích nông thôn mới, đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 Về nguồn lực đầu tư
Đã thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (30a), các chương trình dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và huy động nguồn xã hội hóa từ doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng các mô hình dự án nông nghiệp, mô hình liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tổng nguồn lực đã huy động thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp được 841 tỷ đồng. Ngoài ra, vốn đầu tư phát triển được lồng ghép chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 30a, chương trình 135 và các chương trình khác để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn giai đoạn 2016-2020 là 6.451 tỷ đồng.
 
Nhìn lại chặng đường phát triển trong 05 năm qua có thể khẳng định: Chương trình số 08-CTr/TU ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đã đi vào cuộc sống. Nông nghiệp tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng, khẳng định được vị thế quan trọng trong nền kinh tế. Nông dân phát huy được vai trò chủ thể, tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, phát huy vai trò của người dân.
Đồng hành với Sở trong thời gian qua, với trách nhiệm của mình, Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng đã tích cực tuyên truyền triển khai, thực hiện Chương trình trong toàn hệ thống. Trên cương vị công tác của mình, mỗi cán bộ đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động đã tham mưu cho các cơ quan ban ngành cụ thể hóa Chương trình bằng các cơ chế chính sách, chương trình, đề án và các giải pháp cụ thể để Chương trình đạt được những kết quả tích cực trong thời gian qua./.

Tác giả bài viết: Sầm Thị Thơm - PCT CĐN Nông nghiệp
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc