Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT Cao Bằng

Đăng lúc: Thứ bảy - 28/11/2020 09:54 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra (UBKT) công đoàn được quy định tại Điều 30 Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, thời gian qua, hoạt động của UBKT công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT đã có nhiều đóng góp tích cực nhằm đảm bảo việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của tổ chức Công đoàn. Giúp Ban chấp hành hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm.
Hiện nay, hệ thống UBKT Công đoàn Ngành gồm có: Ủy ban kiểm tra Công đoàn Ngành và 07 ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở. Tổng số ủy viên UBKT công đoàn các cấp là 24 đồng chí, trong đó cấp trên trực tiếp cơ sở có 03 đồng chí, 100% là cán bộ UBKT công đoàn kiêm nhiệm. Về cơ bản, UBKT công đoàn các cấp đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của UBKT theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy chế hoạt động toàn khóa của UBKT, nhất là công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.
Hàng năm căn cứ chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT, UBKT Công đoàn Ngành lập kế hoạch và chương trình hoạt động của mình để chỉ đạo và hướng dẫn UBKT công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động kiểm tra theo quy định của Điều lệ. Bên cạnh đó UBKT công đoàn Ngành xác định rõ, công tác kiểm tra là một khâu quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn và hoạt động của UBKT công đoàn.
Năm 2020 UBKT Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành kiểm tra đồng cấp 01 lượt và 04 công đoàn cơ sở về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác quản lý tài chính công đoàn; các CĐCS không nằm trong kế hoạch kiểm tra năm 2020 của UBKT Công đoàn Ngành thì tiến hành tự kiểm tra và báo cáo kết quả về Công đoàn Ngành trước ngày 30/10/2020. Thông qua hoạt động kiểm tra đã giúp cho các công đoàn cơ sở chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, quản lý tài chính công đoàn đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc và quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng thời cũng là yếu tố quyết định trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Hoạt động của các Công đoàn cơ sở có những chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả. Nhìn chung các công đoàn cơ sở đã xây dựng đầy đủ các quy chế hoạt động của ban chấp hành, UBKT, quy chế phối hợp giữa ban chấp hành với chính quyền; trên 90% CĐCS xây dựng và bổ sung đầy đủ các quy chế hoạt động, duy trì chế độ sinh hoạt của ban chấp hành, UBKT đúng theo quy định của Điều lệ. 
Đạt được những kết quả trên trước hết là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chấp hành Công đoàn các cấp. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã ý thức được trách nhiệm và tầm quan trọng của việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nhất là trong công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
Tuy nhiên, khách quan mà nói, kết quả hoạt động của UBKT Công đoàn chưa được đồng đều, một số đơn vị hoạt động kiểm tra chất lượng, hiệu quả chưa cao, còn lúng túng, việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra chưa cụ thể, thiếu trọng tâm, trọng điểm; công tác kiểm tra tài chính đồng cấp chưa được quan tâm, nội dung hoạt động, phương pháp kiểm tra của một số CĐCS chưa thật sự đổi mới và phù hợp. Một số công đoàn cơ sở chưa nắm được nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban kiểm tra Công đoàn nên dẫn đến nội dung kiểm tra chưa đúng theo quy định. Đội ngũ cán bộ UBKT công đoàn 100% là kiêm nhiệm, thường xuyên biến động, kinh nghiệm, bản lĩnh, ý chí trong công tác kiểm tra, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra còn hạn chế...
Đặc biệt, ngày 03/8/2015, Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 6b/NQ-TLĐ về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn". Một trong những chỉ tiêu quan trọng của nghị quyết này  là: "Hàng năm có 100% ủy ban kiểm tra liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương; ít nhất 80% ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 50% công đoàn cơ sở tổ chức kiểm tra tài chính cùng cấp. Hàng năm ủy ban kiểm tra liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương tổ chức kiểm tra ít nhất 25% công đoàn cấp dưới về tài chính,...; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức kiểm tra ít nhất 15% công đoàn cấp dưới về tài chính,...". 
Việc tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động UBKT công đoàn là hết sức cấp thiết, nhất là trong công tác kiểm tra việc sử dụng, quản lý tài chính, tài sản công đoàn. Vì thế, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn các cấp, chúng ta cần phải nắm được các giải pháp sau:
Một là: Cần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra và hoạt động của UBKT công đoàn. Công tác kiểm tra phải thực sự trở thành công cụ quan trọng của lãnh đạo quản lý, kết quả kiểm tra phải được đánh giá khách quan, trung thực, Mỗi đoàn viên công đoàn phải nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác kiểm tra và nhiệm vụ của UBKT.
Hai là: Nâng cao nhận thức của công đoàn cơ sở về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác kiểm tra. Vai trò trách nhiệm của ban chấp hành trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra; trách nhiệm của công đoàn cơ sở, của UBKT công đoàn cơ sở, của đoàn viên công đoàn đối với công tác kiểm tra.
Ba là: Tăng cường hoạt động và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra phải luôn đảm bảo tính thống nhất từ khâu tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kiểm tra đến khâu đưa ra các kết luận kiểm tra; kết quả thực hiện kiểm tra phải đánh giá được tính hiệu quả và tính hiệu lực trong quản lý và thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đồng thời chủ động đổi mới phương pháp, cách thức kiểm tra tài chính công đoàn, tập trung kiểm tra những nội dung chủ yếu, như: Kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài chính của Nhà nước, của Tổng LĐLĐ Việt Nam; kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán, việc thực hiện dự toán ngân sách, nội dung thu, chi, phân phối và sử dụng, quản lý ngân sách công đoàn, việc trích lập và sử dụng các quỹ do công đoàn quản lý theo quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam và của Nhà nước...
Bốn là: Tăng cường giám sát chặt chẽ việc thực hiện kết luận, kiến nghị của đoàn kiểm tra, yêu cầu đơn vị được kiểm tra báo cáo những nội dung đã thực hiện, những nội dung chưa thực hiện đúng thời gian quy định. Kịp thời bổ sung, kiện toàn UBKT đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng và cơ cấu hợp lý; cán bộ UBKT công đoàn phải có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, khách quan, trung thực và am hiểu công đoàn, chính sách pháp luật, thông thạo nghiệp vụ; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra tài chính công đoàn cho cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng đối với những đơn vị có thành tích trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.
Năm là: Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Những đơn thư kiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn cần tập trung giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài; tích cực, chủ động tham gia với các cơ quan chức năng của nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và người lao động.
Tác giả bài viết: Sầm Thị Thơm - PCT CĐN Nông nghiệp
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc