Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở

Đăng lúc: Thứ tư - 13/11/2019 08:43 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình hoạt động của các cấp công đoàn, có nhiều công đoàn cơ sở vững mạnh thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và hệ thống tổ chức công đoàn mới vững mạnh, trong đó hoạt động của Ban chấp hành công đoàn cơ sở giữ vai trò hết sức quan trọng; Chất lượng hoạt động của CĐCS có tầm quan trọng nhất trong việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn được nâng cao hay thấp phụ thuộc Công đoàn cơ sở vững mạnh hay không. Để xây dựng được CĐCS vững mạnh trước hết phải xác định con người, bộ máy Ban chấp hành CĐCS là quyết định sự thành công hay thất bại của một tổ chức hay một công việc nào đó. Như vậy một tổ chức Công đoàn có vững mạnh hay không, trước hết là do sự điều hành hoạt động của người đứng đầu, Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Do đó để nâng cao được chất lượng hoạt động của Ban chấp hành công đoàn cơ sở, các công đoàn cơ sở cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:
Thứ nhất, về nhiệm vụ của Ban chấp hành công đoàn cơ sở:
Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của đại hội công đoàn cấp mình; nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của công đoàn cấp trên thật sát, đúng với điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.
Bám sát kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, ngành để xây dựng chương trình công tác, hoạt động của công đoàn cho phù hợp. Đồng thời thực hiện chế độ thông tin, báo cáo với Cấp ủy Đảng, công đoàn cấp trên, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, thông tin hai chiều với công đoàn cấp dưới và cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động.
Luôn coi trọng việc xây dựng các CĐCS thành viên, CĐCS bộ phận, tổ công đoàn vững mạnh vì chính các tổ công đoàn, CĐCS bộ phận chính là các hạt nhân là cầu nối giữa tổ chức công đoàn với lãnh đạo, cán bộ CCVCLĐ, phải chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn phải đủ năng lực để làm tốt chức năng của tổ chức Công đoàn. Để đoàn viên, người lao động ngày càng gắn bó với tổ chức Công đoàn.
Phải là người đại diện được cho đoàn viên công đoàn tham gia quản lý, tham dự các cuộc họp tại cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.
Cần thực hiện có hiệu quả việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, phát huy vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn, như phối hợp với chính quyền chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc cho đoàn viên, CBCCVCLĐ. Quan tâm nhiều hơn nữa đối với cán bộ, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời có những giải pháp, đề xuất kịp thời với cấp ủy, chính quyền.
Tổ chức vận động CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị, thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
Hằng năm làm tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra, đảm bảo hằng năm UBKT Công đoàn đều tự tổ chức kiểm tra tại cấp mình và các CĐCS thành viên, đặc biệt là kiểm tra công tác tài chính. Đoàn viên sẽ là người chủ động kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Niềm tin của đoàn viên đối với tổ chức công đoàn thể hiện rõ nhất là công tác tài chính, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên.
Thứ hai, về nguyên tắc, phương pháp hoạt động
Phương pháp là cách thức, là con đường, phương tiện để đạt tới mục đích. Phương pháp hoạt động Công đoàn là cách thức làm việc của cán bộ công đoàn và đoàn viên trên cơ sở mục đích, nội dung và nguyên tắc vì vậy Ban Chấp hành CĐCS cần phải hoạt động theo phải theo nguyên tắc tập trung dân chủ: tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số. Nghị quyết của Ban chấp hành phải được số ủy viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở thông qua nhất trí.
Tổ chức hoạt động quần chúng, các phong trào thu hút đoàn viên và lao động tham gia một cách sâu rộng theo các chuyên đề, có kế hoạch cụ thể. Các ủy viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở có quyền và nghĩa vụ thảo luận, biểu quyết những vấn đề có liên quan đến hoạt động của công đoàn cơ sở.
Xây dựng quy chế hoạt động Ban chấp hành và tổ chức thực hiện quy chế, hoạt động có nền nếp đúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động thiết thực. Hằng năm phải có đánh giá sơ, tổng kết hoạt động.
Thứ ba, về tổ chức hội nghị Ban chấp hành công đoàn cơ sở:
Ban chấp hành công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên 3 tháng họp ít nhất một lần, cuộc họp phải có kế hoạch, nội dung cụ thể.
Hội nghị Ban chấp hành công đoàn cơ sở phải có ít nhất 2/3 ủy viên tham dự mới có giá trị. Hội nghị phải ghi biên bản, ban hành nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác…(nếu có).
Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành công đoàn cơ sở được thông qua và triển khai thực hiện khi có trên 50% ủy viên Ban chấp hành dự họp biểu quyết tán thành.
Để tăng cường tính dân chủ và thuận lợi cho việc điều hành hội nghị, tùy tình hình cụ thể chủ tịch công đoàn cơ sở có thể cử thêm một hoặc một số phó chủ tịch công đoàn cơ sở tham gia điều hành hội nghị.
Chủ trì hội nghị có trách nhiệm khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và báo cáo nội dung, chương trình làm việc để hội nghị thông qua. Trực tiếp điều hành các nội dung, chương trình của hội nghị.
Thứ tư, nội dung hội nghị thường kỳ Ban chấp hành gồm
Thảo luận thông qua kết quả hoạt động công đoàn thời gian qua (giữa hai kỳ họp Ban chấp hành hoặc mỗi quý, 6 tháng, 1 năm), kế hoạch tổ chức các hoạt động công đoàn thời gian tới và các giải pháp thực hiện.
Thảo luận và ra nghị quyết về các nội dung như: xét kết nạp đoàn viên công đoàn; sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức công đoàn cơ sở; công tác cán bộ công đoàn cơ sở; triển khai thực hiện chỉ đạo các hoạt động của công đoàn cấp trên, cấp ủy đảng cơ sở; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đoàn viên; phân công, điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ ủy viên Ban chấp hành…
Bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở (nếu có) theo thủ tục, trình tự của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Hội nghị Ban chấp hành phải ghi biên bản đầy đủ, làm cơ sở để Ban Thường vụ, chủ tịch công đoàn cơ sở triển khai thực hiện theo nghị quyết của Ban chấp hành đã thông qua.
Thứ năm, nội dung sinh hoạt thường kỳ
Trong mỗi kỳ sinh hoạt, BCH CĐCS cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tìm hiểu hoàn cảnh của CNVCLĐ; nhắc nhở đoàn viên thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong công tác, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở hoặc chấp hành nghiêm túc kỷ luật, nội quy lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, giảm các chi phí hành chính,... và mỗi kỳ sinh hoạt, nên tập trung vào 1- 2 nội dung cơ bản, không nên dàn trải nhiều nội dung.
Trong sinh hoạt cần tạo bầu không khí cởi mở, dân chủ để đoàn viên gắn bó với tổ chức Công đoàn... Có như vậy, công đoàn mới phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Tất cả nội dung trao đổi ở trên đều có tác động qua lại, tạo nên một tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện. Ban chấp hành công đoàn cơ sở cần nắm vững và thực hiện đầy đủ những nội dung cơ bản nêu trên, phát huy ý thức, tinh thần trách nhiệm của từng ủy viên Ban chấp hành công đoàn cơ sở, đưa hoạt động của công đoàn cơ sở ngày càng đi vào nền nếp góp phần quan trọng trong việc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh hàng năm đúng thực chất.

Tác giả bài viết: Ngọc Văn Phán - Chủ tịch CĐVC tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc