Báo cáo sơ kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014-2015

Đăng lúc: Thứ năm - 04/06/2015 05:15 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
 
                  TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                                 VIỆT NAM
                       LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                           TỈNH CAO BẰNG
 

                        Số: 35 /BC-LĐLĐ
 
               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

        
 
                      Cao Bằng, ngày 04 tháng 6 năm 2015
  
                                                                    BÁO CÁO
               Sơ kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014-2015
 
     Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-BCĐ ngày 16/4/2015 của Ban Chỉ đạo phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) về sơ kết phong trào TDBVANTQ năm 2014-2015, Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng báo cáo tình hình thực hiện trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) như sau:
     I. TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN:
     Công đoàn là tổ chức chính trị- xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao động tự nguyện. Tổ chức Công đoàn có chức năng, nhiệm vụ: Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế; tuyên truyền, giáo dục, động viên CNVCLĐ phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
     Hiện nay toàn tỉnh có trên 35.000 CNVCLĐ, trong đó có trên 34.000 đoàn viên công đoàn, đang sinh hoạt tại 13 Liên đoàn Lao động huyện, thành phố; 6 công đoàn ngành địa phương, 01 công đoàn Viên chức; 12 công đoàn ngành TW đóng tại địa phương; 09 công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh. Đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn toàn tỉnh 65 người, hầu hết có trình độ Đại học và tương đương (95%) và được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn. Đội ngũ CNVCLĐ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
     II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN :
     1. Công tác tham mưu, chỉ đạo :
     Ngay từ đầu tháng 5 năm 2014, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 06/CTr-CA-MTTQ ngày 20/4/2014 giữa MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên với Công an tỉnh về đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ.
     Chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm.
     Qua theo dõi, chỉ đạo phong trào năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015, tình hình CNVCLĐ tương đối ổn định, không có trường hợp tội phạm nào xảy ra; chỉ có một số ít trường hợp còn mắc vào tệ nạn ma túy, có một số ít CNVCLĐ mắc vào tệ nạn cờ bạc, số đề...song đã được các cơ quan đơn vị giáo dục nhắc nhở nên tình trạng trên đã giảm dần; chỉ còn hiện tượng chơi bạc nhỏ lẻ lợi dụng những khi có hội hè, lễ Tết để chơi tại nhà riêng; một số CNLĐ ở những vùng sâu, vùng xa hẻo lánh mắc tệ nạn ma túy.
     2. Kết quả đạt được:
     Với chức năng tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp. Ngay từ những ngày đầu năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể, hướng dẫn các cấp công đoàn căn cứ vào chương trình, kế hoạch của công đoàn cấp trên và điều kiện cụ thể của địa phương đơn vị để xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tiễn đơn vị; Phân công từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành theo dõi, đôn đốc cơ sở thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, đổi mới nội dung, hình thức thi đua phù hợp với từng giai đoạn phát triển của địa phương, đơn vị, ngành. Tổ chức các phong trào thi đua mang tính ổn định lâu dài phù hợp thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước. Đồng thời tổ chức các phong trào thi đua thiết thực: Thi đua thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; chủ đề năm 2014 và chủ đề năm 2015 gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu"; Phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ mọi mặt; phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống ma túy và phòng chống các tệ nạn xã hội..
     Liên đoàn Lao động tỉnh luôn quan tâm chú trọng đến phong trào thi đua phòng chống tội phạm, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ nâng cao nhận thức về tình hình trật tự an toàn xã hội, hướng dẫn các cấp công đoàn xây dựng chương trình hành động sát hợp, cụ thể để tuyên truyền, giáo dục, vận động thuyết phục CNVCLĐ "Sống và làm việc theo pháp luật", nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Chỉ thị, Nghị quyết của công đoàn. Đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với các tổ chức đoàn thể cùng cấp củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt đáp ứng yêu cầu xây dựng phong trào trong từng đoàn thể, hội, chi hội... Thường xuyên tuyên truyền Bộ luật Lao động, Bộ luật Dân sự, luật Phòng chống ma túy, Pháp lệnh Cán bộ công chức, Luật Công đoàn, Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013...tới toàn thể CNVCLĐ.
     Bằng nhiều hình thức tuyên truyền phong phú đa dạng, tổ chức lồng ghép tuyên truyền trong các Hội nghị, tập huấn, tọa đàm, sơ, tổng kết...về các vấn đề liên quan tới phòng chống tội phạm và bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội. Năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn đã tổ chức được hàng trăm cuộc tuyên truyền tới hàng trăm ngàn lượt CNVCLĐ những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Chỉ thị, Nghị quyết của công đoàn...tuyên truyền vận động CNVCLĐ tích cực tham gia thi tìm hiểu pháp luật do các cấp, các ngành tổ chức, được đông đảo CNVCLĐ tham gia với tinh thần trách nhiệm cao. Tuyên truyền vận động CNVCLĐ quản lý, giáo dục con em và người thân trong gia đình không phạm tội, không mắc các tệ nạn xã hội; phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục mọi người giữ vững lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không dao động trước những thủ đoạn lôi kéo, chia rẽ của các phần tử xấu kích động, nói xấu chế độ, hoặc tung tin đồn nhảm gây mất đoàn kết trong nhân dân...gắn kết phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc"; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"; phong trào xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp; phong trào giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo...Chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức cho CNVCLĐ ký cam kết không mắc các tệ nan xã hội.
     Năm 2014, trước sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại biển Đông, tổ chức Công đoàn đã kịp thời tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ không hoang mang dao động, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta trong đấu tranh giữ vững vùng biển, vùng trời của Tổ quốc; không nghe theo những phần tử xấu lôi kéo, kích động.
     Năm 2015, là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ để góp phần nâng cao nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại các văn kiện Đại hội; Tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Đồng thời, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ, CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn đối với Đảng, với chế độ. Tuyên truyền, vận động, phối hợp tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng các cấp trình Đại hội.
     Có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về việc thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm trong CNVCLĐ nên tình hình tội phạm trong CNVCLĐ năm 2014 và đầu năm 2015 không xảy ra trường hợp nghiêm trọng nào, chỉ có tình hình nghiện hút ma túy, cờ bạc, chơi số đề (như đã nêu phần trên) vẫn xảy ra trong CNVCLĐ ở những nơi xa xôi như các trạm, các đoạn quản lý đường bộ, nhưng qua công tác tuyên truyền giáo dục của tổ chức công đoàn với sự quan tâm tạo điều kiện cai nghiện của các cấp chính quyền nên số CNVCLĐ mắc nghiện ma túy đã giảm dần.
     3. Những tồn tại, khó khăn trong việc triển khai thực hiện chương trình công tác:
Việc triển khai tuyên truyền và thực hiện các mặt công tác phòng chống ma tuý, PCTP và PCMBN trong CNVCLĐ (nhất là CNLĐ vùng sâu, xa và CNLĐ trong các đơn vị kinh tế dân doanh); những đơn vị làm việc phân tán, theo ca kíp gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó các chủ doanh nghiệp chưa quan tâm chú trọng tới công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ, họ chỉ quan tâm tới lợi nhuận của doanh nghiệp; càng khó khăn hơn trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn.
     4. Bài học kinh nghiệm:
     Để triển khai thực hiện tốt Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, PCMT trong CNVCLĐ, các cấp công đoàn cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, kết hợp đồng bộ với chính quyền và các đoàn thể cùng cấp để triển khai thực hiện; các cấp ủy Đảng cần quan tâm chỉ đạo sát sao chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phải xây dựng được chương trình, kế hoạch thực hiện theo từng năm, với nội dung sát thực, cụ thể, phân công người theo dõi đôn đốc việc thực hiện các mặt công tác.
     Các cấp công đoàn cần chủ động tranh thủ sự chỉ đạo của cấp Ủy, phối hợp với chính quyền cùng cấp tạo thêm việc làm tăng thu nhập cho người lao động; quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho CBVCLĐ bằng cách tạo ra nhiều sân chơi bổ ích lý thú như: Xây dựng phong trào văn hóa thể thao trong CNVCLĐ, xây dựng sân thể thao, phòng đọc sách; có nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị, trong sinh hoạt văn hóa thể thao; nhằm thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia phong trào văn nghệ TDTT; thường xuyên tổ chức giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa CNVCLĐ các đơn vị công đoàn cơ sở, qua đó giáo dục truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân; tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội; đưa vào tiêu chí thi đua hàng năm trong thực hiện nếp sống văn hóa công sở, đơn vị doanh nghiệp...
     Các cấp Công đoàn (đặc biệt là công đoàn cơ sở) cần sâu sát người lao động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CNVCLĐ, tuyên truyền giáo dục bằng nhiều hình thức, lưu ý hình thức tuyên truyền miệng và cổ động trực quan; nắm chắc những diễn biến về tình hình an ninh, trật tự, an toàn trong cơ quan đơn vị để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, bảo vệ cơ quan, đơn vị, bảo vệ người lao động.
     III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2015- 2020
     1. Những nhiệm vụ trọng tâm
     - Xây dựng, chương trình công tác năm 2015 và cả giai đoạn 2015 - 2020; ban hành và hướng dẫn các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng thời triển khai công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.
     - Hướng dẫn các cấp công đoàn phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ.
     - Hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề năm 2015 và những năm tiếp theo.
     - Hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia phong trào TDBVANTQ, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.
     2. Kiến nghị, đề xuất:
     Đề nghị Ban Chỉ đạo của tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện chương trình phòng chống tội phạm, PCMT; hàng năm có chương trình kế hoạch phối hợp chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện; có sơ tổng kết rút kinh nghiệm thường xuyên.
Bổ sung nguồn kinh phí cho các đơn vị kịp thời gian để tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm, PCMT và phòng chống các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ.
 
                                                                                                              TM. BAN THƯỜNG VỤ
    CHỦ TỊCH
Nơi nhận:                                                                         
- BCĐ PCTP,TNXH
 và PT TDBVANTQ tỉnh;
- Lưu: TGNC, VT.                                                                                               (Đã ký)
                                                                                                  
 
                                                                                                                 Hoàng Đức Hạnh
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: ldld.caobang.gov.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc