Một số hoạt động công đoàn góp phần thúc đẩy công tác Bình đẳng giới

Đăng lúc: Thứ sáu - 29/05/2020 16:21 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Giải phóng phụ nữ và tạo điều kiện cho phụ nữ  phát triển toàn diện là một trong những mục tiêu quan trọng của cách mạng Việt Nam. Trong suốt quá trình cách mạng,  Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Trong thời kỳ đổi mới, chủ trương của Đảng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới được thể hiện trong các Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết và Chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác cán bộ nữ… Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy được năng lực của mình đóng góp cho đất nước. Vai trò, vị thế của người phụ nữ trong xã hội cũng như trong gia đình đã được cải thiện đáng kể.
 
Những năm qua, cùng với sự chuyển đổi của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tuy có sự biến động, chuyển dịch cơ cấu lao động nhưng lực lượng lao động nữ vẫn có xu hướng gia tăng, công tác cán bộ nữ luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm. Hiện nay số lượng lao động nữ toàn tỉnh Cao Bằng có 18.723 người chiếm 63,6% trong tổng số công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Hầu hết nữ CNVCLĐ đã  phát huy được truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, tận tuỵ, nhiệt tình, trách nhiệm trong học tập, lao động và công tác, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác như: Chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, đã và đang nắm giữ các vị trí quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cơ quan, doanh nghiệp… ngày càng chiếm tỷ lệ cao cụ thể như tỷ lệ nữ tham gia cấp uỷ Đảng nhiệm kỳ 2016-2021: Cấp tỉnh 12/55 chiếm 21,8% (tăng 5,1% so với nhiệm kỳ trước), cấp huyện, thành phố chiếm 28,2% (tăng 0,4%  so với nhiệm kỳ trước); tham gia đại biểu Quốc hội khoá XIV chiếm 1,6%; tham gia Hội đồng nhân dân (nhiệm kỳ 2016-2021): Cấp tỉnh chiếm 30% (tăng 9,64% so với nhiệm kỳ trước), cấp huyện, thành phố chiếm 28,2% (tăng 5,1% so với nhiệm kỳ trước); tỷ lệ nữ giữ cương vị lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh chiếm 35,3%, cấp huyện, thành phố chiếm trên 60%; tham gia Ban Chấp hành công đoàn (CĐ) các cấp chiếm 53%; trong đó tỷ lệ nữ giữ chức vụ Chủ tịch chiếm 49,4%, Phó Chủ tịch chiếm 68%. Kết quả của đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh trên từng vị trí lãnh đạo, quản lý đã không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, năng lực điều hành; vận dụng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Song song với việc thực hiện  tốt các nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị, nữ CNVCLĐ thường xuyên trao đổi kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
 
Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được trong công tác bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ có nhiều tiến bộ đáng kể, nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần quan tâm, cụ thể như; Ở một số ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương chưa quan tâm quy hoạch dài hạn để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ chủ chốt; một số doanh nghiệp khoảng cách về giới vẫn còn tồn tại như phân biệt đối xử với lao động nữ trong tuyển dụng, khi bố trí sắp xếp nhân sự; trong lĩnh vực lao động, việc làm có xu hướng bị thất nghiệp cao hơn nam giới. Đặc biệt trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, tỷ lệ lao động nữ bị thất nghiệp trong 03 năm trở lại đây tăng lên 31,6%. Nhiều doanh nghiệp việc làm của lao động nữ không ổn định, điều kiện lao động, thu nhập tiền lương không đảm bảo, nhất là chị em làm việc ở ngành nghề nặng nhọc, độc hại, vùng sâu, vùng xa. Tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra, theo kết quả điều tra thì nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình là do lạm dụng rượu bia, cờ bạc, nghiện ma tuý, ngoại tình, ghen tuông, thiếu hiểu biết pháp luật, kinh tế khó khăn, học vấn thấp...
Từ những thực trạng trên, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CĐ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh triển khai tích cực Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; Chương trình hành động bình đẳng giới giai đoạn 2015-2020, Kế hoạch hoạt động bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020 của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh với mục tiêu phấn đấu bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ CNVCLĐ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nữ CNVCLĐ, đáp ứng yêu cầu Chiến lược xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng cùng cấp tổ chức các lớp tập huấn về giới, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và các hoạt động xã hội, với nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức mít tinh, hội thi, hội thảo, tham quan, tọa đàm, giao lưu văn nghệ, thể thao; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, như Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Cao Bằng trên Trang Website của LĐLĐ tỉnh...nội dung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến CNVCLĐ; giáo dục, nâng cao nhận thức về giới, gia đình, xã hội, phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH); đổi mới các nội dung, phương thức hoạt động về giới như: nâng cao chất lượng sinh hoạt các chủ đề... trong đó chú trọng việc tuyên truyền, giới thiệu về pháp luật lao động, Luật hôn nhân gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, các chế độ chính sách đối với lao động nữ…
Để phát huy vai trò tiềm năng to lớn của phụ nữ nói chung, nữ CNVCLĐ nói riêng trong sự nghiệp CNH, HĐH, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nâng cao vị thế của phụ nữ; thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Trong thời gian tới LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp CĐ tập trung một số nội dung sau:
Một là nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức pháp luật, gia đình, xã hội...cho CNVCLĐ nói chung, nữ CNVCLĐ nói riêng, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn mới.
Hai là quán triệt sâu sắc nhiệm vụ về công tác cán bộ nữ trong hệ thống CĐ đưa vào nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Phải tạo được chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ nữ trong tình hình mới. Tham mưu cho cấp uỷ việc quy hoạch đào tạo, đề bạt, sử dụng cán bộ nữ, phát triển đảng trong lao động nữ.
Ba là phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nói chung, lao động nữ nói riêng; thực hiện Luật Bình đẳng giới.
Bốn là đưa các chỉ tiêu trong chương trình hành động về bình đẳng giới vào các nội dung trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ.
Năm là đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, trong đó có phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ.
Sáu là nâng cao hiệu quả hoạt động của Banvì sự tiến bộ phụ nữ, Ban nữ công CĐ các cấp. Đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt phong phú, đa dạng phù hợp với từng đơn vị, đối tượng, nhằm tập hợp, thu hút đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Nguyệt - Ban TCTGNC
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc