Hoạt động công đoàn năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

Đăng lúc: Thứ hai - 02/02/2015 17:20 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
         TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                      VIỆT NAM 
            LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                  TỈNH CAO BẰNG

 

               Số: 06/BC-LĐLĐ
              
              
          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
 

          
 
              Cao Bằng, ngày 30 tháng 01 năm 2015
              
                                                     BÁO CÁO
                               Hoạt động công đoàn năm 2014,
                          phương hướng, nhiệm vụ năm 2015
 
I – TÌNH HÌNH CHUNG:
1- Thuận lợi:
        - Hoạt động công đoàn các cấp luôn được sự chỉ đạo sát sao của cấp Ủy, sự tạo điều kiện của các cấp chính quyền và sự phối hợp các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp, sự nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) góp phần nâng cao hiệu quả công tác và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, của địa phương.
       - Các phong trào thi đua nhận được sự hưởng ứng của CNVC-LĐ, đoàn viên, tạo nên sức mạnh tổng hợp, vượt qua khó khăn, thách thức chung của đất nước, của địa phương.
2. Khó khăn.
       - Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế của thế giới và trong nước nên nhiều công trình xây dựng, giao thông bị đình hoãn, giãn tiến độ với khối lượng lớn, sản xuất kinh doanh gặp khó khăn nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, tình hình việc làm và tiền lương của người lao động.
       - Biên chế cán bộ công đoàn chuyên trách còn thiếu nên ảnh hưởng nhiều đến công tác chỉ đạo, sâu sát cơ sở của các cấp công đoàn.
      - Nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến quyền lợi của người lao động đã được kiến nghị nhiều lần song đây là những vấn đề mang tính thời sự, cần phải có quá trình và sự tham gia giải quyết của nhiều cơ quan, ban ngành hữu quan.  
II - TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG.
1. Số lượng, chất lượng CNVC-LĐ: 
      - Tính đến cuối tháng 2014, tổng số CĐCS: 1.177 đơn vị với số CNVC-LĐ toàn tỉnh là 35.898 người, đoàn viên công đoàn là 34.318 người (Gồm cả công đoàn ngành TW).
     - Toàn tỉnh có 1.332 đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã (Trong đó: 959 doanh nghiệp (DN) và 373 hợp tác xã (HTX). Trong đó có 103 đơn vị đã thành lập tổ chức công đoàn, đến nay có 17/103 đơn vị tạm dừng hoạt động làm cho 521 lao động thiếu việc làm.
      - Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, ngạch công chức, bậc thợ (Số liệu theo biểu kèm theo).
2. Tiền lương, việc làm:
       Đa số các doanh nghiệp đều bảo đảm tiền lương cho người lao động với mức lương bình quân dao động từ 2.200.000đ/người/tháng đến 5.749.000đ/người/tháng. (Số liệu theo biểu kèm theo).Tuy nhiên, mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định còn thấp nên một số lao động phổ thông chưa đảm bảo đời sống. Mặt khác tiền lương phụ thuộc vào việc làm của người lao động, một bộ phận người lao động trong các doanh nghiệp xây dựng, giao thông, khai thác - chế biến khoáng sản, dịch vụ thương mại…thiếu việc làm, thường phụ thuộc vào các dự án, các công trình, các điểm mỏ, thị trường, điều kiện thời tiết…nên công việc không ổn định dẫn tới thu nhập thấp, chưa đảm bảo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và điều kiện học hành của con cái.
3. Điều kiện làm việc:
      Qua các cuộc kiểm tra, khảo sát và báo cáo của các cấp công đoàn: Đa số các doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng trong việc đảm bảo và cải thiện làm việc cho người lao động theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều đơn vị chưa thực sự quan tâm đầu tư nâng cấp thiết bị, nhà xưởng, cải thiện điều kiện môi trường làm việc, chưa tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, không trang bị đầy đủ, đúng chủng loại phương tiện bảo hộ lao động, chưa đo kiểm môi trường làm việc, chưa có nhà tắm, nhà thay quần áo cho người lao động đặc biệt là lao động nữ,…
4. Điều kiện nhà ở, sinh hoạt văn hoá:
     Tại những doanh nhiệp sản xuất ổn định đều đã giành một phần quỹ đất và kinh phí để xây dựng nhà ở ( Đã có 7.633 m2 nhà ở được xây dựng với tổng số tiền 16,365 tỷ đồng bố trí cho 640 lao động ở), phòng hội họp học tập, sân chơi thể thao, xây dựng khuôn viên…cho người lao động; Ban Chấp hành CĐCS cùng với người sử dụng lao động thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao...nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và đời sống tinh thần cho người lao động. Tuy nhiên, thực tiễn chưa thể đáp ứng được nhu cầu của người lao động, còn nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện tốt công tác này. Có nhiều lý do nhưng chủ yếu phụ thuộc vào các yếu tố như quỹ đất, vốn, mức độ ổn định trong sản xuất kinh doanh, sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp...nên một bộ phận không nhỏ đời sống của CNVCLĐ còn nhiều khó khăn, không được tham gia và hưởng thụ các hoạt động văn hoá thể thao,...
5. Tâm tư, nguyện vọng của người lao động:
      Hiện nay, người lao động tại các doanh nghiệp có nguyện vọng là có việc làm ổn định, tiền lương - thu nhập đảm bảo đáp ứng nhu cầu cần thiết cuộc sống của bản thân và gia đình, được chủ doanh nghiệp quan tâm tham gia đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho họ theo quy định của pháp luật, được học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, được tôn trọng và bình đẳng trong công việc và trong cuộc sống, được dân chủ tham dự Hội nghị người lao động hàng năm ở doanh nghiệp để trí tuệ của bản thân được phát huy, được đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, có giá trị xây dựng vào kế hoạch SXKD, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; các quyền lợi hợp pháp của người lao động được bảo vệ (hiện nay vẫn còn một số cơ sở không tổ chức được hội nghị dân chủ - đối thoại do chính quyền ở đó không quan tâm, hoặc né tránh)…
      Bên cạnh những khó khăn nhất định về kinh tế xã hội thì năm 2014 là thời gian diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Với sự nỗ lực, đoàn kết của đội ngũ CNVC-LĐ toàn tỉnh đã tạo bước chuyển biến mạnh và đạt được những kết quả khả quan trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn năm 2014.
III- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2014.
        1- Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.
     
Là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chức năng của tổ chức, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chế độ chính sách mới liên quan trực tiếp đến người lao động, đặc biệt là Luật Công đoàn và Bộ luật Lao động (sửa đổi) cho người sử dụng lao động và CNVCLĐ, trên cơ sở đó thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của mình đã được pháp luật quy định, bảo đảm các điều kiện hoạt động của công đoàn, bảo đảm về việc làm, tiền lương, thu nhập cho cán bộ công đoàn hoạt động. Các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai, nắm tình hình các đơn vị, doanh nghiệp trong việc áp dụng mức lương tối thiểu vùng đã được điều chỉnh.
     - Nghiên cứu tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến CNVC-LĐ. Cụ thể: Tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp theo Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg; Tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết về định mức chi có tính chất đặc thù trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở; Tham gia góp ý vào dự thảo quy định của Ban Bí thư “ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện”...
     - Công tác tham gia, kiểm tra giám sát việc thực hiện Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động, Luật BHXH và các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động là việc làm thường xuyên của tổ chức công đoàn, trong năm các cấp công đoàn đã thực hiện kiểm tra được 356 cuộc tại các đơn vị doanh nghiệp, tham gia thực hiện kiểm tra đôn đốc thực hiện luật BHXH, BHYT tại 29 đơn vị doanh nghiệp. Qua kiểm tra cho thấy đa số các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật lao động, xây dựng tốt mối quan hệ lao động hài hòa và ổn định trong doanh nghiệp vì thế đã hạn chế được các vi phạm trong quan hệ lao động. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp thực hiện chưa tốt các quy định của pháp luật lao động, tập trung chủ yếu về các vấn đề tiền lương, hợp đồng lao động, ký kết TƯLĐTT, BHXH, BHYT, thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi.
      - Tham gia kiểm tra chính sách giảm nghèo tại 04 xóm và 02 xã huyện Thông Nông theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
      - Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công đoàn đã phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp triển khai, đôn đốc thực hiện việc tổ chức HNCBCC, HNNLĐ theo quy định để người lao động được trực tiếp tham gia xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo đúng mục đích yêu cầu và nội dung. Kết quả: Số đơn vị tổ chức HNCBCC và HNNLĐ đạt 92%, đặc biệt đã tập trung chỉ đạo việc đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện Thoả ước lao động tập thể. Tham gia phối hợp liên ngành thực hiện đối thoại với 40 doanh nghiệp chưa tham gia BHXH cho người lao động. Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương, đơn vị chưa thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở với nhiều nguyên nhân như cấp Uỷ chưa quan tâm chỉ đạo, chính quyền chưa chủ động thực hiện, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn,…
     - Kết quả hoạt động tư vấn pháp luật: Hoạt động tư vấn pháp luật được duy trì thường xuyên dưới nhiều hình thức tư vấn bằng văn bản, tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại. Trong năm 2014, các cấp công đoàn đã thực hiện tư vấn pháp luật cho 2.529 trường hợp người lao động về giải quyết BHXH, giải quyết tai nạn lao động, chế độ trợ cấp khi thôi việc, tiền lương, trong đó văn phòng tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh đã tư vấn cho 142 trường hợp.
     - Hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16 năm 2014 gồm: Tham mưu ban hành văn bản, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện, phát tờ rơi, treo khẩu hiệu, tham gia các hoạt động kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ-PCCN …các cấp công đoàn đã tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại 107 đơn vị doanh nghiệp. Qua kiểm tra, bên cạnh một số mặt làm được còn một số tồn tạị sau: Công tác huấn luyện ATVSLĐ hàng năm theo Thông tư 27 của Bộ LĐTB & XH gần như chưa được thực hiện; Xây dựng kế hoạch ATVSLĐ chưa tốt; Việc cải thiện điều kiện làm việc và phòng tránh tai nạn lao động chưa được doanh nghiệp quan tâm...
     - Các hoạt động xã hội, từ thiện: Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVC LĐ tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động xã hội, từ thiện như: tổ chức thăm, tặng quà cho 130 CNLĐ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết, giá trị mỗi suất quà từ 300 ngàn đồng đến 400 ngàn đồng; thăm, tặng quà và động viên 11 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cố gắng khắc phục khó khăn trong sản xuất, kinh doanh từng bước ổn định và phát triển trong năm 2014. Tiếp nhận từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Tấm lòng vàng lao động tặng 200 chiếc chăn ấm và 100 áo ấm trẻ em. LĐLĐ tỉnh đã phân bổ cho các huyện Hòa An, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình để cấp phát kịp thời cho đồng bào vùng sâu, vùng xa; trao trực tiếp 37 chiếc chăn ấm cùng 37 suất quà cho 37 hộ đồng bào dân tộc Mông ở xóm Lũng Phầy, huyện Hòa An (là xóm có 100% dân tộc đồng bào Mông).
    + Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể cùng cấp tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho gần 1.300 CNVCLĐ nghèo nhân dịp Tết, tháng Công nhân với tổng giá trị tiền quà trên 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra từ các nguồn quỹ từ thiện, nhiều món quà như chăn ấm, quần áo, sách vở và nhiều vật dụng khác cũng được trao đến tận tay các gia đình CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình có: LĐLĐ Thành phố, Phục Hoà, Quảng Uyên, Bảo Lạc, Thông Nông, Công đoàn ngành Y tế, Giáo dục & Đào tạo, GTVT, Ngân hàng CSXH, Điện lực, Ngân hàng Công thương, Ngân hàng NN & PTNT...
      - Công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh nhiệt tình tham gia ủng hộ các loại quỹ và phối hợp với chính quyền trong việc tham gia các chương trình xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của địa phương (Có biểu số liệu kèm theo).
     - Tiếp tục triển khai đóng góp, xây dựng Quỹ để làm nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có khó khăn về nhà ở. Tính đến hết ngày 31/12/2014 đã thu được 1.356.179.900. Đã hỗ trợ được 43 nhà cho CNVCLĐ nghèo với số tiền gần 750 triệu đồng. Trong đó: nhà mới 32, sửa chữa 11 nhà.
      Hoạt động tín chấp vốn vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm được duy trì, đảm bảo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn, với tổng số vốn vay 639 triệu đồng tại 05 dự án nuôi trâu, bò sinh sản, đã tạo việc làm cho 73 CNLĐ, đảm bảo thu nhập ổn định.
      Nhân dịp khai giảng năm học mới LĐLĐ nhận được hỗ trợ từ nguồn quỹ Tấm lòng vàng Lao Động 5.000 cuốn vở học sinh hỗ trợ cho 02 huyện vùng sâu của tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ tỉnh cùng với Quỹ Tấm lòng vàng lao động và các tổ chức khác hỗ trợ bằng tiền mặt và hiện vật trị giá 350 triệu đồng gồm: Làm 01 nhà bán trú cho học sinh trường PTCS xã Sơn Lập huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng (Diện tích 150m2); 70 bộ bàn ghế học sinh, bàn giáo viên, 01 máy phát điện, 481 ghế nhựa cho các cháu, 04 bể nước sinh hoạt, 30 giường tầng, quần áo, chăn màn, cặp, sách, vở cho giáo viên và học sinh.
     - Đoàn Trường Sỹ quan Chính trị Bộ Quốc phòng thông qua LĐLĐ tỉnh đã đến tặng quà, khám chữa bệnh và cấp phát miễn phí cho học sinh của 02 Trường thuộc xã Quang Thành và Xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình cụ thể: Tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền 10 triệu đồng, 500 bộ quần áo đã qua sử dụng, 5 nghìn quyển vở, bút và một số đồ dùng học tập khác. Khám bệnh, cấp phát cho gần 1 nghìn em học sinh. Bên cạnh đó đoàn tổ chức bàn giao 01 nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng cho gia đình chính sách và 10 suất quà mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách và người có công của 02 xã trên.
          2- Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh:
      - Các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú đa dạng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2014; tuyên truyền thực hiện chủ trương, các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, các hoạt động tuyên truyền gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương. Kết quả có 1.119 Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục phổ biến Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động của Công đoàn các cấp với 2.269 cuộc và 541.181 lượt người tham dự. 
    - Các cấp công đoàn triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong CNVC-LĐ với chủ đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ tiếp tục đi vào nền nếp trong sinh hoạt công đoàn cơ sở, tổ công đoàn.
    - Công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được công đoàn các cấp thường xuyên chú trọng, đặc biệt là Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012, Hiến pháp năm 2013 nhằm nâng cao nhận thức cũng như ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật lao động nói riêng không chỉ cho người lao động mà cả chủ sử dụng lao động, qua đó góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đồng thời xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa và ổn định trong doanh nghiệp. Xuất bản 04 kỳ Bản tin “Lao động và Công đoàn” với số lượng 1.300 cuốn/1số/quý để triển khai đến các công đoàn cơ sở với nhiều tin, bài phản ánh về hoạt động công đoàn tại cơ sở, những tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác, lao động, sản xuất. Chỉ đạo các cấp công đoàn đặt mua và sử dụng Báo Lao động. .
    - Xây dựng Kế hoạch trên cơ sở Chương trình hành động đã tham mưu cho Tỉnh uỷ để thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2012 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/11/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Đồng thời, chỉ đạo các cấp cụ thể hoá các nhiệm vụ trên thành kế hoạch cụ thể của cấp mình, bám sát Nghị quyết công đoàn các cấp, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; Tham gia ý kiến vào việc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.
   - Thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động”, trong năm 2014, các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của CNVC-LĐ về sự cần thiết phải học tập, coi việc học là điều kiện để có việc làm, thu nhập. Học tập để có tri thức, có văn hóa, để hình thành bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, tự khẳng định mình trong xu thế cạnh tranh, xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh. Tích cực tham gia với chính quyền, chuyên môn xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện để công nhân lao động học tập nâng cao trình độ, tổ chức phong trào tự học văn hoá, học nghề, ngoại ngữ, tin học; tổ chức các hội thi tay nghề, nghiệp vụ, thi thợ giỏi. Với kết quả đạt được nhiều CNVC-LĐ đã được chính quyền, chuyên môn cùng cấp xét nâng lương, nâng ngạch, nâng bậc, đề bạt, bổ nhiệm (Số liệu theo biểu).  
           * Kết quả hoạt động Tháng Công nhân năm 2014:
     - LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2014 với chủ đề “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp” bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng với mục tiêu hướng về cơ sở, chăm lo tốt hơn cho người lao động. Nhân dịp này, từ nguồn quỹ “Mái ấm Công đoàn” đã hỗ trợ làm 05 nhà mới với số tiền 100 triệu đồng cho những gia đình CNVC-LĐ có khó khăn về nhà ở; Tổ chức thăm hỏi tặng 60 xuất quà, mỗi xuất trị giá 500.000đ cho CNVC-LĐ tại một số đơn vị doanh nghiệp;      
      + Các cấp Công đoàn đã triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân như phối hợp với chuyên môn, vận động các doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ, gặp mặt, động viên CNVC-LĐ tiêu biểu, trao tặng nhà Mái ấm Công đoàn cho CNVC-LĐ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và Luật Công đoàn, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, tặng quà cho CNLĐ bị tai nạn lao động và CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn…qua đó đã tạo động lực mạnh mẽ trong CNVC-LĐ khắc phục khó khăn, ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ sở. “Tháng Công nhân” năm 2014 đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, động viên kịp thời, tạo không khí sôi nổi trong CNVC-LĐ; Nhiều đơn vị tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Điển hình trong dịp này có LĐLĐ Hà Quảng, Hạ Lang, Bảo Lâm, Quảng Uyên, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Công đoàn khối Ngân hàng, Công đoàn Viên chức, BHXH...
     + Nhìn chung, hoạt động "Tháng Công nhân" năm 2014 tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, chuyên môn đồng cấp. Các cấp công đoàn chủ động hơn trong việc tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp trong tổ chức “Tháng Công nhân”. Các cấp công đoàn đã tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hướng về cơ sở; các hoạt động đã dần đi vào chiều sâu, gần gũi với người lao động. Bước đầu, "Tháng Công nhân" đã có sự chung tay của xã hội và có ý nghĩa đối với công nhân lao động trên địa bàn.
     + Bên cạnh đó còn 1 số hạn chế cần khắc phục: Ở một số đơn vị hoạt động hướng về người lao động chưa nổi bật và tạo được sức lan tỏa. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động và những vấn đề bức xúc phát sinh từ cơ sở còn hạn chế.
     - Thiết thực kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1029-28/7/2014, LĐLĐ tỉnh phát động cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển” được các cấp công đoàn nhiệt tình hưởng ứng, kết quả có 13.600 bài dự thi. LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm ôn lại truyền thống 85 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân; tổ chức đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, đồng thời trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 104 đồng chí và trao giải cuộc thi tìm hiểu ‘Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển” cho 06 tập thể và 26 cá nhân với tổng trị giá tiền thưởng 15.900.000đ.
    - Thực hiện Công văn chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục đóng góp ủng hộ ngư dân, các đơn vị, tổ chức đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, ủng hộ cuộc vận động "Tấm lưới nghĩa tình vì Hoàng Sa, Trường Sa”. Theo số liệu tổng hợp, năm 2014 số tiền ủng hộ trên 170 triệu đồng và trên 2.000 tin nhắn. Liên đoàn Lao động tỉnh đã trực tiếp ủng hộ 50 triệu đồng thông qua Quỹ Tấm lòng vàng Lao động. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ hiểu đúng tình hình đang diễn ra trên biển Đông, tham gia biểu thị lòng yêu nước bằng các hành động đúng đắn, phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển đảo nước ta song phải đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh, chấp hành tốt pháp luật, không gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến việc làm, đời sống của CNLĐ.
    - Tuyên truyền phòng chống tội phạm Ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong CNVC-LĐ. Năm 2014 theo dự án phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Cao Bằng được 8 lớp với trên 400 cán bộ CĐCS, CNLĐ tại: Liên đoàn Lao động tỉnh và LĐLĐ các huyện, thành phố.
    - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động lớn do tổ chức Công đoàn và các ngành, các cấp phát động như cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", công tác tham gia cải cách hành chính và phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.  
    - Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện pháp luật về An toàn giao thông, văn hoá giao thông trong CNVC-LĐ. Theo số liệu báo cáo nhanh của các cấp công đoàn, trong thời gian qua không xảy ra tai nạn và không có trường hợp CNVC-LĐ nào vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán. Tiếp nhận 250 cuốn tài liệu tuyên truyền về Nghị định 171/NĐ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ cho người điều khiển xe ô tô và mô tô từ Ban An toàn Giao thông tỉnh và cấp phát cho các cấp công đoàn làm tài liệu tuyên truyền thực hiện pháp luật về An toàn giao thông, văn hóa giao thông trong CNVCLĐ.
    - Nhân kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương, của ngành, bên cạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất của đoàn viên, người lao động, nhiều đơn vị đã quan tâm hơn đến đời sống tinh thần thông qua việc tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao. Trong năm có 760 CĐCS tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao. Có 367 cuộc hội thao, hội diễn do công đoàn chủ trì hoặc tham gia tổ chức được 367 cuộc với 302.004 lượt người tham dự, điển hình có: LĐLĐ huyện Hà Quảng tổ chức giải Cầu lông CNVCLĐ, tham dự có 22 đội với 75 VĐV; LĐLĐ huyện Bảo Lâm tổ chức giải bóng đá với 40 VĐV tham gia; LĐLĐ huyện Hạ Lang phối hợp tổ chức Hội thi Tìm hiểu Luật BHXH - BHYT với 80 đoàn viên tham gia đến từ 15 đoàn; Tổ chức giải Bóng chuyền, có 23 đội với 200 VĐV tham dự; CĐCS KBNN tổ chức giao lưu tennis nhân dịp đầu Xuân; Công đoàn ngành Ngân hàng tổ chức Hội thao CNVCLĐ năm 2014 có trên 130 VĐV của 7 ngân hàng trên địa bàn tham dự 3 môn cầu lông, bóng bàn, kéo co; Công đoàn Viên chức phối hợp tổ chức Giải bóng đá Mi Ni cúp Ngọc Hòa năm 2014 với gần 100 cầu thủ; CĐCS BHXH tổ chức giao lưu 02 môn kéo co và cầu lông thu hút gần 100 ĐVCĐ tham gia; Tham dự có 18 đội bóng với hơn 200 vận động viên; 4 đơn vị gồm LĐLĐ Thành phố, CĐN NN & PTNT, CĐN Xây dựng, CĐ Viên chức phối hợp tổ chức Đêm văn nghệ với hơn 106 diễn viên tham gia; LĐLĐ huyện Bảo Lâm tổ chức Giải Bóng chuyền hơi Nam trong CNVCLĐ. Tham dự giải có 160 VĐV đến từ 20 CĐCS; Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia thi đấu giải Cầu lông toàn quốc Cúp Báo Lao động khu vực 1 do LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên làm trưởng khu vực với 4 đôi VĐV, Công đoàn ngành GD & ĐT tổ chức Liên hoan tiếng hát Nhà giáo, tham dự có 69 đơn vị với gần 1.500 diễn viên và 139 tiết mục...
     - Ký kết chương trình phối hợp "Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trong CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước" giai đoạn 2014 - 2018 giữa LĐLĐ tỉnh với Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch. Trên cơ sở đó các cấp đã cụ thể hóa và vận dụng phối hợp với phòng VHTT các huyện, thành phố về cả chuyên môn và kinh phí tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn và ngày kỷ niệm trong năm.
     - Vận động cán bộ, CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển Đảng trong CNLĐ. Năm 2014, có 1.869 đoàn viên công đoàn ưu tú được giới thiệu cho tổ chức Đảng, đã có 1.257 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.
3- Tổ chức các phong trào thi đua:
     - Tổng kết phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2014, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 04 tập thể; tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 24 cá nhân; Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 09 cờ thi đua xuất sắc; Bằng khen cho 125 tập thể, 326 cá nhân; tặng Bằng khen chuyên đề về phong trào "Xanh, sạch, đẹp - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động" năm 2014 cho 02 tập thể và 01 cá nhân; Bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho 13 cá nhân; Chọn cử 01 đ/c (Đ/c Nông Công Hiếu - Chủ tịch CĐCS BHXH tỉnh) tham dự Hội nghị Biểu dương Chủ tịch CĐCS tiêu biểu toàn quốc do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức.
     - Khen thưởng năm học 2013-2014 đối với Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo. Kết quả: Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 06 tập thể và 13 cá nhân; BCH LĐLĐ tỉnh khen thưởng: Cờ thi đua xuất sắc cho 03 tập thể, Bằng khen cho 42 tập thể và 253 cá nhân; Bằng khen chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cho 02 đoàn viên nữ; 113 tập thể và 1.186 cá nhân được LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành GD & ĐT, Công đoàn Viên chức tỉnh tặng Giấy khen.
    - Phát động phong trào thi đua năm 2014 Chào mừng các ngày lễ lớn trong năm và kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2014), Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2014); Hưởng ứng đợt phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đồng thời đăng ký các nội dung thi đua với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII (Nhiệm kỳ 2014 - 2019).
    - Hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức sơ kết và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với phong trào thi đua "Liên kết phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn" trong CNVC-LĐ trọng tâm là phong trào "Xây dựng nông thôn mới", phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động". Phong trào đã khuyến khích, cổ vũ đoàn viên, CNVC-LĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật mới phục vụ sản xuất và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
   - Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp với Sở Nội vụ về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến giai đoạn 2014-2018.
Có thể khẳng định, các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức Công đoàn phát động đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và hiệu ứng tích cực đối với xã hội, qua đó góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian qua.
           4- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn.
     Thực hiện Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong thời gian qua, công đoàn các cấp trong tỉnh đã khắc phục nhiều khó khăn, tiếp tục đổi  mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động. Quan tâm sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ công đoàn các cấp phù hợp, hoạt động có hiệu quả; Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn có phẩm chất, năng lực và kỹ năng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Trong công tác tuyên truyền, giáo dục theo tinh thần hướng về cơ sở nói chung, đặc biệt là hướng mạnh tới đối tượng là người lao động tại các đơn vị doanh nghiệp ngoài Nhà nước; Nội dung tuyên truyền đa dạng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm và trở thành hiện thực theo tinh thần "Nói đi đôi với làm". Đổi mới khâu tổ chức, xác định rõ trách nhiệm của Công đoàn cơ sở trong việc tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; Sơ kết, xây dựng điển hình, nhân rộng điển hình các đơn vị, cá nhân xuất sắc, hoạt động có hiệu quả; Chủ động tham gia với chính quyền để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện các vi phạm về pháp luật, các vấn đề bức xúc, phát sinh ở cơ sở, kiến nghị kịp thời với cấp Ủy, chính quyền, người sử dụng lao động có biện pháp giải quyết, bảo đảm tốt nhất quyền lợi cho người lao động. 
     - Các cấp công đoàn trong tỉnh đã tập trung tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và triển khai Nghị quyết lần thứ XI Công đoàn Việt Nam, triển khai thực hiện chương trình phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2013 - 2018. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thành lập Công đoàn ngoài Nhà nước; thường xuyên khảo sát tình hình công nhân lao động, lao động, doanh nghiệp làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; Xây dựng các giải pháp, biện pháp thích hợp cho công tác phát triển đoàn viên. Năm 2014 thành lập mới 7 công đoàn cơ sở với 127 đoàn viên, trong đó có 03 CĐCS doanh nghiệp với 76 đoàn viên. Tuy nhiên so với yêu cầu thực tiễn vẫn tồn tại những bất cập, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn có những hạn chế.
    - Tổ chức Hội nghị triển khai Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách trong toàn hệ thống và cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh và công đoàn Trung ương đóng tại địa phương với hơn 100 đại biểu tham dự. Đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai tới toàn thể đoàn viên với mục đích giúp cho cán bộ công đoàn và đoàn viên nắm vững hơn về Nghị quyết của Đại hội CĐVN lần thứ XI cũng như Điều lệ CĐVN. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành Điều lệ. Qua đó, giúp cho hoạt động của tổ chức công đoàn ngày càng hiệu quả hơn, khẳng định, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức cũng như từng cán bộ công đoàn trong việc thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
     - Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, bố trí bộ máy tổ chức, biên chế cán bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh giai đoạn 2014 - 2020 (tách và thành lập 6 Ban chuyên đề) theo quy định tại Quyết định số 473/QĐ - TLĐ ngày 27/2/2013 trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và đã được phê duyệt.
    - Đẩy mạnh Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”. Tổ chức Hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi” cấp tỉnh năm 2014; tham gia Hội thi có 23 đoàn với hơn 200 thí sinh. Ban Tổ chức đã trao Bằng khen cho 03 đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Kế hoạch tại cơ sở; trao 25 giải cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Qua cuộc thi đã giúp cho đoàn viên hiểu đúng, hiểu sâu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức Công đoàn; vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ Công đoàn đối với hoạt động của CĐCS trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; các chế độ, chính sách, pháp luật liên quan đối với người lao động.
     + Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn đã được tập trung tổ chức thực hiện để đáp ứng yêu cầu của phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn. Kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng (Số liệu theo biểu).
      - Kết quả phân loại công đoàn cơ sở vững mạnh (Số liệu theo biểu).
5- Công tác nữ công:
      Ban nữ công Công đoàn các cấp luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chính sách liên quan đến lao động nữ và trẻ em; chú trọng công tác tuyên truyền Luật Bình đẳng giới; Luật phòng chống bạo lực gia đình; công tác Dân số/KHHGĐ và các tệ nạn xã hội; tiếp tục thực hiện việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với chủ đề 2014; tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn trong năm, "Tháng công nhân", kỷ niệm 85 năm ngày thành lập CĐ Việt Nam; tổ chức tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động "Chung sức vì biển đảo quê hương", tuyên truyền về việc Trung quốc đặt giàn khoan trái phép tại vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Kết quả được 657 cuộc với trên 6 nghìn người tham dự. Tích cực tham gia cuộc vận động ủng hộ vì Trường sa, Hoàng sa do Tỉnh uỷ chỉ đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh phát động mỗi cán bộ CNVCLĐ ủng hộ 50.000đ trở lên,  100% nữ CBCNVC tham gia cuộc vận động này.
Phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVC-LĐ đó được các cấp CĐ cụ thể hoá các nội dung, tiêu chuẩn thi đua cho phù hợp với địa phương, đơn vị cơ sở, gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và các phong trào thi đua khác trong CNVC-LĐ. Năm 2014 có 16.920/17.900 (chiếm 88,5%) nữ CNVC-LĐ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".
       Nhân kỷ niệm 104 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Ngày thành lập HLHPN Việt Nam và 4 năm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10... Ban nữ công CĐ các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực với nhiều nội dung phong phú thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia như tổ chức gặp mặt, toạ đàm ôn truyền thống, nói chuyện chuyên đề; giao lưu văn nghệ, thể thao; tổ chức các Hội thi tìm hiểu, “Nữ công gia chánh”, “Cắm hoa”, "Khéo tay hay làm", Hội thi tuyên truyền phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam "Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - đảm đang", Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới... kết quả được 2578 cuộc với trên 30 nghìn lượt người tham gia. Bên cạnh đó các cấp CĐ tổ chức gặp mặt, biểu dương khen thưởng cán bộ nữ công, nữ CNVCLĐ tiêu biểu vào dịp (8/3), (20/10) và gặp mặt gia đình tiêu biểu vào dịp Ngày gia đình Việt Nam (28/6)...được gần 3 nghìn người với tổng trị giá hơn 700 triệu đồng; Tổ chức gần 200 cuộc cho hơn 9 nghìn chị em đi dã ngoại, tham quan danh lam thắng cảnh, khu di tích lịch sử trong và ngoài tỉnh; tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời các gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gặp mặt tặng quà các gia đình tiêu biểu, khen thưởng con CNVCLĐ có thành tích trong học tập, có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo được 14.470 suất với tổng trị giá gần 2 tỷ 300 triệu đồng;
      Nhân Tháng hành động vì trẻ em và tết Thiếu nhi 1/6, LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận và trao 1.000 cặp phao cứu sinh do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tài trợ cho các em học sinh tiểu học thường xuyên phải qua sông, suối và trao 20 xuất quà của Quỹ BTTE CĐVN, mỗi xuất trị giá 300.000đ cho con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn.   
      - Vận động nữ CNVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu "Công đoàn Việt Nam - 85 năm xây dựng và phát triển", kết quả có 13.690 bài dự thi (trong đó bài dự thi và kết quả đạt giải của nữ chiếm 80%); Chọn cử 01 đ/c (Đ/c Sầm Thu Oanh - Trưởng Ban nữ công LĐLĐ Thành phố) tham dự Hội nghị biểu dương Trưởng Ban nữ công CĐCS tiêu biểu toàn quốc lần thứ nhất do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức.
     - Công tác xã hội trong nữ CNVCLĐ được đẩy mạnh. Hàng năm Ban nữ công các cấp vận động CNVCLĐ xây dựng và phát triển các loại Quỹ như: Quỹ "Tình thương", "Đồng nghiệp", "Trợ vốn vì nữ CNVCLĐ nghèo"... để hỗ trợ nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, không may qua đời và hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình, kết quả năm 2014 đã vận động thêm được gần 500 triệu đồng, nâng tổng số quỹ lên hơn 3 tỷ đồng. Riêng quỹ "Vì nữ CNVCLĐ nghèo" do LĐLĐ tỉnh phát động tiếp từ năm 2013 (Tính đến ngày 30/11/2014: Tổng số quỹ thu được gần 500 triệu đồng), tính riêng trong năm 2014 thu được 117083000,đ giải quyết cho nữ CNVCLĐ vay phát triển kinh tế gia đình được 55 suất với tổng số tiền 165 triệu đồng, hỗ trợ được 22 trường hợp với số tiền hơn 10 triệu đồng.
     - Ban nữ công các cấp phối hợp với Hội phụ nữ cùng cấp vận động trong nữ CNVCLĐ ủng hộ quỹ "Nghĩa tình biên giới hải đảo" giai đoạn 2012 - 2016. Kết quả thu được trên 20 triệu đồng. Trang bị cho Ban nữ công CĐ cơ sở 1.300 cuốn sổ tay công tác nữ công năm 2014 và gần 3 nghìn cuốn thông tin phụ nữ 8/3, 20/10.
     - Trong năm Ban nữ công LĐLĐ tỉnh tiến hành khảo sát tình hình phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo... theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ có 192 trẻ em con CNVCLĐ dưới 16 tuổi phần lớn bị bệnh huyết tán, bại não, ung thư máu, câm điếc bẩm sinh...; có 220 nữ bị mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn.
6- Công tác tài chính:
     - Các cấp công đoàn đã coi trọng và đánh giá đúng công tác thu là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tài chính công đoàn. Chỉ đạo các cấp công đoàn quan tâm tổ chức thực hiện tốt từ khâu lập dự toán đến việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc trích nộp ĐPCĐ, KPCĐ; Phối hợp với các ngành chức năng như KBNN, Cục thuế để giám sát thu tài chính công đoàn đạt hiệu quả. Tổng số thu kinh phí công đoàn tính ước đạt trên 24,54 tỷ đồng, vượt 1,4% dự toán được giao. Trong đó, khu vực hành chính sự nghiệp đạt 23,04 tỷ đồng, thu kinh phí khu vực sản xuất kinh doanh ước đạt 1,5 tỷ đồng. Thu đoàn phí ước đạt 11 tỷ 750 triệu đồng, bằng 101% dự toán.
     Tuy nhiên việc thực hiện thu, nộp kinh phí công đoàn còn gặp rất nhiều khó khăn nhất là ở các đơn vị sản xuất kinh doanh và đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài.
     - Thực hiện cấp kinh phí đầy đủ theo đúng dự toán cho các đơn vị để đảm bảo cho các hoạt động của cơ sở. Năm 2014, tổng số kinh phí cấp cho công đoàn cấp dưới 15 tỷ 812 triệu đồng, bằng 101,7% dự toán. Thực hiện hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý chi tiêu của cơ sở hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức...
    - Triển khai đến các cấp công đoàn về tài chính công đoàn được quy định trong Luật Công đoàn năm 2012, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn, các văn bản mới của Tổng Liên đoàn dưới nhiều hình thức như sao gửi văn bản, triển khai tại các hội nghị, lớp tập huấn.
    - Hướng dẫn các cấp công đoàn xây dựng dự toán, quyết toán cụ thể, kịp thời. Tổng hợp báo cáo Tổng dự toán, Tổng quyết toán trình Ban Thường vụ và Tổng Liên đoàn phê duyệt đảm bảo đúng quy trình, kịp thời, chính xác.
7- Hoạt động của Uỷ ban kiểm tra:
     - Năm 2014, các cấp công đoàn tiến hành các cuộc kiểm tra theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Cụ thể:
    + Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 423 cuộc. Trong đó: UBKT LĐLĐ tỉnh tiến hành kiểm tra được 29 cuộc, các cấp công đoàn tiến hành kiểm tra 192 cuộc đồng cấp và 202 cuộc kiểm tra cấp dưới.
     + Kiểm tra tài chính công đoàn được 492 cuộc. Trong đó: UBKT LĐLĐ tỉnh tiến hành kiểm tra được 33 cuộc, các CĐCS trực thuộc tiến hành kiểm tra được 459 cuộc.
     - Qua kiểm tra, các cấp công đoàn kịp thời phát hiện 24 đơn vị và 10 cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn các cấp.         Đồng thời đã kịp thời tháo gỡ, hướng dẫn khắc phục những tồn tại, sai phạm và không có đơn vị, cá nhân nào bị xử lý kỷ luật. 
    - Trong năm, UBKT các cấp tiếp nhận 60 đơn khiếu nại, tố cáo của CNVC - LĐ gửi đến tổ chức Công đoàn. Trong đó: UBKT LĐLĐ tỉnh tiếp nhận 03 đơn, UBKT LĐLĐ tỉnh đã chuyển cho cấp có thẩm quyền giải quyết được 03 đơn.
Các cấp công đoàn tiếp nhận 57 đơn. UBKT công đoàn các cấp đã phối hợp với các ngành chức năng thẩm tra, xác minh, giải quyết và tham gia giải quyết được 51 đơn, còn tồn 06 đơn đang tiếp tục phối hợp giải quyết.
8- Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện:
    - Ban Thường vụ đã bám sát Chương trình công tác của cả nhiệm kỳ, Nghị quyết của Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, xây dựng kế hoạch cho từng năm, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ đảm bảo hiệu quả cao trong chỉ đạo hoạt động của các cấp công đoàn.
     - Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn đã xây dựng và triển khai chương trình công tác năm 2014, trọng tâm là triển khai thực hiện và đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đi vào thực tiễn. Thường trực LĐLĐ tỉnh cũng đã làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ, Huyện uỷ về nhiều nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, hoạt động của tổ chức Công đoàn.
     - Chỉ đạo cán bộ công đoàn các cấp chủ động bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, phối hợp với người sử dụng lao động và các cơ quan chức năng giải quyết những kiến nghị chính đáng của người lao động. 
      - Tăng cường phối hợp nhằm phát huy có hiệu quả cao nhất Quy chế phối hợp hoạt động giữa LĐLĐ tỉnh và các Sở, ngành địa phương và Công đoàn ngành Trung ương.
     * Đánh giá chung: Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương còn gặp nhiều khó khăn đã tác động trực tiếp đến giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn nhưng với sự nỗ lực, đoàn kết phấn đấu, vượt qua thử thách của đội ngũ CNVC-LĐ toàn tỉnh đã tạo nên những kết quả đáng khích lệ. Cùng với việc Hiến pháp 1992 sửa đổi được thông qua, trong đó giữ lại Điều 10 quy định về tổ chức Công đoàn Việt Nam và Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để tổ chức Công đoàn phát triển và là cẩm nang quan trọng để công đoàn các cấp vận dụng sáng tạo trong tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua và hoạt động công đoàn, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn được tiến hành đồng bộ, sâu rộng, thiết thực. Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, huy động mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo. Các hoạt động trong “Tháng Công nhân”, trong tháng 7 - Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 tiếp tục hướng về cơ sở, tạo đồng thuận, chia sẻ, xây dựng quan hệ hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; Các hoạt động nhân đạo, từ thiện thu hút sự quan tâm, trách nhiệm của cộng đồng và ủng hộ của đông đảo đoàn viên và người lao động. Công tác thanh, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, phối hợp với các ngành chức năng tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến người lao động được thực hiện thường xuyên, góp phần đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, quy hoạch, bổ nhiệm và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách được quan tâm chú trọng. Phong trào thi đua trong nữ CNVC-LĐ được hưởng ứng, đạt nhiều kết quả.   
             9- Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của từng cấp công đoàn.
9.1- Những tồn tại, hạn chế:
     - Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, Luật Công đoàn chưa đáp ứng được mong mỏi của đoàn viên và người lao động, nhiều vấn đề sau kiểm tra chưa được thực hiện triệt để, vẫn còn tình trạng vi phạm pháp luật lao động của người sử dụng lao động. 
     - Công đoàn các cấp chưa có nhiều giải pháp hữu hiệu tham gia với cơ quan chức năng trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách của người lao động như nhà ở, nợ lương, nợ BHXH...
     - Việc phối hợp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cụ thể là tổ chức Hội nghị Người lao động đạt thấp, một số đơn vị tổ chức còn mang tính hình thức, nội dung chưa đảm bảo theo quy định.
    - Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thành lập công đoàn ngoài Nhà nước tại các cấp công đoàn chưa kịp thời; chưa chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có kỹ năng tuyên truyền vận động, nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình trong công tác phát triển đoàn viên
    - Công tác tuyên truyền, giáo dục còn ít giải pháp hiệu quả trong việc tiếp cận CNLĐ trực tiếp sản xuất; Công tác đôn đốc, theo dõi, tổng hợp số liệu chưa đầy đủ, kịp thời để phục vụ cho công tác chỉ đạo.
    - Việc lồng ghép nội dung của các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn vào chương trình, kế hoạch hoạt động của từng cấp công đoàn hiệu quả chưa cao. Ở một số ít đơn vị công tác triển khai thực hiện các phong trào và cuộc vận động còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu.
    - Công tác sơ kết, tổng kết thi đua chưa kịp thời. Đối tượng khen thưởng là lực lượng lao động trực tiếp như công nhân, cán bộ nghiệp vụ… chưa được quan tâm đúng mức, khen thưởng cán bộ lãnh đạo còn nhiều.
    - Việc thu nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn ở một số nơi không đạt kế hoạch, đặc biệt là đối với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Chưa có biện pháp tận thu mang tính đổi mới, sáng tạo và hiệu quả.
    - Một số chương trình, quy chế phối hợp hoạt động với các sở, ngành còn mang tính hình thức trên giấy tờ văn bản, chưa có kế hoạch cụ thể trong tổ chức triển khai thực hiện, chưa có sơ, tổng kết nên hiệu quả đạt được còn thấp.
   9.2- Nguyên nhân:
     - Hệ thống chính sách, pháp luật chưa đồng bộ, một số văn bản, quy định được ban hành nhưng không nhất quán, gây khó khăn cho việc tổ chức thực hiện. Một số quy định của pháp luật không được thực thi nghiêm túc, chưa có chế tài xử phạt đối với các vi phạm về pháp luật lao động nên quyền lợi của người lao động ở nhiều nơi còn bị vi phạm nghiêm trọng.
    - Một số cấp Ủy, chính quyền nhận thức chưa đúng về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công đoàn, có lúc còn coi nhẹ hoặc can thiệp quá sâu vào hoạt động công đoàn. Nhiều kiến nghị của tổ chức công đoàn liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động chưa được nghiên cứu, sửa đổi.
    - Một bộ phận cán bộ công đoàn chưa thật sự năng động, sáng tạo, còn hạn chế năng lực trình độ chuyên môn, chưa thực sự nhiệt tình, tâm huyết với phong trào, sâu sát cơ sở, còn trông chờ, ỷ lại, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
    - Vẫn còn tư tưởng trông chờ, thiếu chủ động trong việc tìm ra các giải pháp đổi mới về công tác tài chính.
           IV- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2015:
     Dự báo năm 2015, tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng và phải cạnh tranh gay gắt hơn. Quan hệ lao động sẽ còn diễn biến phức tạp. Việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Năm 2015, năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, ngoại giao, lịch sử, văn hoá trọng đại của đất nước. Tình hình trên đặt ra cho tổ chức Công đoàn nói chung và các cấp công đoàn trong tỉnh nói riêng yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thực sự hướng về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động, động viên cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ ra sức phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.
    Năm 2015, các cấp công đoàn cần tập trung vào nhiệm vụ chủ yếu sau:
A- NHIỆM VỤ
 1- Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động
    - Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Hiến pháp năm 2012 đặc biệt là các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách của người lao động; Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động năm 2012; Thực hiện Tiểu Đề án 3 giai đoạn 2 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp.
   - Phối hợp với các ngành chức năng tiến hành thanh, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Tăng cường phối hợp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở theo tinh thần Nghị định 71/1998/NĐ-CP và Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ, phát huy tích cực vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ.
   - Tập trung thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”. Chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cấp trên cơ sở đại diện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn cơ sở. Nâng cao chất lượng đối thoại giữa doanh nghiệp với người lao động theo Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
   - Công đoàn tham gia triển khai Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, đảm bảo quyền và lợi ích của cán bộ, công chức và nâng cao hiệu quả của cơ quan, đơn vị.
    - Tổ chức giám sát thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong các loại hình doanh nghiệp theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
   - Nâng cao chất lượng hoạt động, trình độ kỹ năng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý của cán bộ công đoàn các cấp.
   - Hưởng ứng các hoạt động Tuần lễ Quốc gia An toàn, vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015 với chủ đề “Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội”.
   - Tiếp tục vận động CNVC-LĐ thực hiện tốt các cuộc vận động lớn đã được phát động trong những năm qua; tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện trong CNVC-LĐ;    Tiếp tục đẩy mạnh vận động đóng góp, triển khai Chương trình nhà ở "Mái ấm Công đoàn" đối với đoàn viên công đoàn có khó khăn về nhà ở.
      2- Tuyên truyền, vận động giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết,chủ trương công tác công đoàn
   - Mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ nghiên cứu, tham gia xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp, tham gia vào việc rà soát, giới thiệu nhân sự là đoàn viên công đoàn xuất sắc, có uy tín, năng lực, trình độ tham gia cấp ủy Đảng các cấp. 
   - Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chỉ tiêu và 4 Chương trình hành động của LĐLĐ tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Cao Bằng.  
   - Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”.
   - Tập trung triển khai tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013, Luật Công đoàn năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền về biển đảo và pháp luật về biển đảo trong CNVC-LĐ. Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về công tác Dân vận trong tình hình mới ở các cấp công đoàn; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
   - Hướng dẫn, triển khai Tháng công nhân năm 2015 với phương châm chăm lo tốt hơn cho người lao động, Công đoàn tiếp tục “Đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp.
   - Vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đảng trong công nhân, lao động.
   - Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động của các cơ quan báo, đài, tạp chí, bản tin, Trang thông tin điện tử trong hệ thống Công đoàn. Xây dựng Đề án triển khai thực hiện Ứng dụng công nghệ thông tin của tổ chức công đoàn góp phần cải cách hành chính, nâng cao năng lực khai thác, sử dụng công nghệ thông tin, phục vụ thiết thực, hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của các cấp công đoàn.
   - Triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, tội phạm, ma túy, mại dâm trong công nhân, viên chức, lao động theo chương trình, mục tiêu quốc gia; tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá.
   - Tích cực tham gia cải cách hành chính, xây dựng thể chế; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
   - Chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao hơn nữa đời sống tinh thần cho đoàn viên và người lao động; Phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thao CNVC-LĐ năm 2015.
         
         3- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế,. xã hội của địa phương:
 
 - Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVC LĐ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tổ chức Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ IX.  
   - Sơ kết 01 năm Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa LĐLĐ tỉnh Cao Bằng và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tiếp tục phát động gắn kết phong trào thi đua "Liên kết phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn" với  phong trào "Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới" do UBND tỉnh phát động.
       
        4- Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn
   
- Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và 4 Chương trình hành động; Tổ chức Sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Cao Bằng.
  - Tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở theo kế hoạch trong các doanh nghiệp, Hợp tác xã nhất là doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước;
  - Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn.

        5- Công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động.
 
   - Tiếp tục tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nữ, Nghị quyết số 11-NQ/TW và Chương trình hành động 190/CTr-TLĐ; Nghị quyết số 20-NQ/TW; Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ; Chương trình hành động 1273/CTr-TLĐ ngày 05/8/2011 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về Bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2015; Chiến lược Quốc gia về Dân số/SKSS; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình...
   -  Tham gia rà soát quy hoạch cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý; phát hiện, giới thiệu cán bộ nữ công tiêu biểu, có trình độ, có năng lực và uy tín tham gia vào cấp uỷ Đảng các cấp.
   - Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVC-LĐ; Tiếp tục phối hợp với Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và các phong trào thi đua trong nữ CNVC-LĐ.
   - Chú trọng tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan lao động nữ và trẻ em.
   - Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ nữ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công các cấp, nhất là cấp cơ sở về kỹ năng hoạt động, nghiệp vụ công tác nữ công, về bình đẳng giới và lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn.
   - Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động trong dịp ngày 8/3, 1/6, Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Quốc tế hạnh phúc, 20/10, ngày Phụ nữ Việt Nam và các ngày lễ, kỷ niệm trong năm.
   - Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, giúp đỡ đối tượng là nữ CNVC-LĐ, con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.  

      6- Công tác kiểm tra và hoạt động của Ủy ban kiểm tra:
 
   - Thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn. Dự kiến năm 2015, Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tiến hành kiểm tra 4 LĐLĐ huyện, 4 công đoàn ngành, 2 công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh, kiểm tra chuyên đề 2 đến 3 cuộc.
   - Chủ động phát hiện và kiểm tra kịp thời khi tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, các quy định của công đoàn; tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đồng cấp và cấp dưới; giải quyết và tham gia giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và người lao động.

      7- Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn:
- Xây dựng Kế hoạch, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện thu kinh phí công đoàn trong các đơn vị doanh nghiệp theo tinh thần Nghị định 191/2013/NĐ- CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về Tài chính công đoàn. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc thu KPCĐ đạt KH được giao; Tăng cường công tác kiểm tra tài chính đồng cấp và kiểm tra đối với công đoàn cấp dưới.
   - Nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn, tiết giảm chi hành chính nhất là chi về tiếp khách, dành kinh phí chi cho công tác đào tạo cán bộ, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chi hoạt động thi đua, chăm lo cho người lao động...
   - Tiếp tục bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính, kế toán, sử dụng phần mềm kế toán cho đội ngũ kế toán công đoàn chuyên trách công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
B- GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:   
   - Xác định chương trình, mục tiêu đáp ứng nguyện vọng, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên phù hợp với điều kiện khách quan tại đơn vị. Tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phải cụ thể, thiết thực, hiệu quả, có lộ trình, thời gian, phân công thực hiện, có kiểm tra và tổng kết, rút kinh nghiệm.
   - Đổi mới nội dung và phương hoạt động, phát huy sức mạnh tập thể và sự chủ động sáng tạo của mỗi đoàn viên, xây dựng mối quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định.
  - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp; kịp thời phát hiện và sớm có kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý vi phạm; Tiếp tục kiến nghị, đề xuất với Nhà nước sớm có chế tài để các đơn vị doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn hoặc chưa có tổ chức Công đoàn trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định mới.   
  - Chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động và người lao động làm đối tượng chủ yếu để vận động, tuyên truyền góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐCS.
   - Thường xuyên kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp; Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có phẩm chất, kiến thức, kinh nghiệm, năng lực, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Đẩy mạnh bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn.
   - Đẩy mạnh khảo sát, vận động và thành lập CĐCS các thành phần kinh tế đối với các đơn vị đủ điều kiện.
   - Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực bộ máy quản lý tài chính công đoàn trong giai đoạn mới.
   - Duy trì tốt chế độ thông tin, báo cáo; Đẩy mạnh việc ứng dụng tin học vào công tác chỉ đạo điều hành ở cơ quan công đoàn các cấp.
Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.
                                                                                                                                                                                            
 
Nơi nhận:
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND- ĐBQH;
- Ban Dân vận Tỉnh uỷ;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- UBMTTQ tỉnh;
- Lãnh đạo TT;
- Các Ban chuyên đề;
- Văn phòng Tổng Liên đoàn;
- Đ/c Trịnh Thanh Hằng- UVĐCT TLĐ;
- Báo Lao động;
- Các LĐLĐ huyện, thành phố;
- CĐ ngành, CĐ Viên chức;
- CĐCS trực thuộc;
- CĐ TW đóng tại địa phương;
- L­ưu: TH, VT.
      TM. BAN THƯỜNG VỤ
                CHỦ TỊCH
 
 
                (Đã ký)
 
 
 
 
           Hoàng Đức Hạnh
 


                                              BIỂU SỐ LIỆU THỐNG KÊ
                        (Kèm theo Báo cáo hoạt động công đoàn năm 2014.
                                         Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015)
 
TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Ghi chú
     I. Tình hình lao động:
  1. Lao động      
1  Tổng số lao động người 35.898  
  - Trong đó: nữ 20.712  
  2. Việc làm      
2 Số lao động thiếu việc làm người 521  
          + Tỷ lệ so với tổng số lao động % 1,45  
3 Số lao động nữ thiếu việc làm người 286  
          + Tỷ lệ so với tổng số lao động nữ % 1,38  
  3. Tiền lương      
4 Tiền lương bình quân tháng của 1 người lao động đồng 4.774.000  
          + Số người được tính người 23.593  
5 Tiền lương bình quân tháng của 1 người lao động trong các cơ quan hành chính Nhà nước đồng 5.517  
          + Số người được tính người 8.890  
6 Tiền lương bình quân tháng của 1 người lao động trong các đơn vị sự nghiệp đồng 4.696.000  
          + Số người được tính người 9.150  
7 Tiền lương bình quân tháng của 1 người lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước đồng 5.749.000  
          + Số người được tính người 2.672  
8 Tiền lương bình quân tháng của 1 người lao động trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước đồng 3.137.000  
          + Số người được tính người 2.881  
  4. Nhà ở      
9 Số người được Nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp bố trí nhà ở  người 2.552  
          + Tỷ lệ so với tổng số lao động % 7,1  
10 Số người phải tự thuê nhà ở  “ 1.909  
          + Tỷ lệ so với tổng số lao động % 5,31  
  5. Thực hiện hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp      
11 Số doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia BHXH Đơn vị 407  
12 Tổng số lao động được tham gia BHXH Người 8.677  
13 Số doanh nghiệp còn nợ Đơn vị 58  
14 Tổng số lao động bị nợ BHXH Người 1.318  
15 Tổng số tiền doanh nghiệp nợ BHXH với người lao động Đồng 13.502.607.654  
16 Số lao động có quyết định hưởng BHTN Người 467  
17 Tổng số tiền hưởng BHTN của người lao động Đồng 4.202.294.841  
  6. Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp      
18 Tổng số vụ tai nạn lao động vụ 9  
  - Chia theo loại hình doanh nghiệp:      
        + Doanh nghiệp nhà nước vụ 2  
        + Doanh nghiệp ngoài nhà nước 7  
19 Số vụ tai nạn chết người 4  
  - Chia theo loại hình doanh nghiệp:      
        + Doanh nghiệp nhà nước vụ 2  
        + Doanh nghiệp ngoài nhà nước 2  
20 Số người chết người 4  
  7. Thực hiện quy chế dân chủ      
21 Số cơ quan hành chính Nhà nước đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đơn vị 452 Chỉ tiêu NQ ĐH XV
  + Tỷ lệ so với tổng số cơ quan hành chính Nhà nước % 100  
22 Số đơn vị sự nghiệp công lập đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đơn vị 620 Chỉ tiêu NQ ĐH XV
  + Tỷ lệ so với tổng số đơn vị sự nghiệp công lập % 100  
23 Số doanh nghiệp nhà nước đã tổ chức hội nghị người lao động doanh nghiệp 18 Chỉ tiêu NQ ĐH XV
  + Tỷ lệ so với tổng số doanh nghiệp Nhà nước % 94,74  
24 Số công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn đã tổ chức hội nghị người lao động doanh nghiệp 35 Chỉ tiêu NQ ĐH XV
          + Tỷ lệ so với tổng số công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn % 44,30 (18 đơn vị ngừng hoạt động  
  8. Tổ chức Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 16 năm 2014      
25 Phát tờ rơi tuyên truyền tờ 5.285  
26 Tổ chức các hoạt động      
  - Số cuộc cuộc 476  
  - Số người tham gia người 19.096  
27 Tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ      
  - Số lớp lớp 25  
  - Số người người 1.438  
II. Số liệu tổ chức, cán bộ
  1. Đơn vị , doanh nghiệp      
 
28
Số đơn vị, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và có từ 30 lao động trở lên đơn vị, doanh nghiệp 10  
29 Số đơn vị, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và có từ 30 lao động trở lên đã thành lập công đoàn cơ sở 48 Chỉ tiêu NQ ĐH XV
  2. Đoàn viên công đoàn      
30 - Tổng số đoàn viên công đoàn người 34.318  
  Trong đó: + nữ 20.006  
31 Tổng số đoàn viên công đoàn trong các cơ quan hành chính nhà nước 12.496  
32 Tổng số đoàn viên công đoàn trong các đơn vị sự nghiệp công lập 15.191  
33 Tổng số đoàn viên công đoàn trong các doanh nghiệp Nhà nước 3.289  
34 Tổng số đoàn viên công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước 3.248  
35 Tổng số đoàn viên công đoàn trong các hợp tác xã 94  
36 Tỷ lệ phát triển đoàn viên đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp % 100 Chỉ tiêu NQ ĐH XV
  3. Tổ chức bộ máy công đoàn      
37  Tổng số công đoàn cơ sở CĐCS 1.177  
   Trong đó:      
        - Cơ quan hành chính nhà nước CĐCS 452  
        - Đơn vị sự nghiệp công lập 620  
        - Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập    
        - Doanh nghiệp nhà nước 19  
        - Doanh nghiệp ngoài nhà nước 79  
        - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài    
        - Hợp tác xã 7  
38 Số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đơn vị 34  
  4. Cán bộ công đoàn      
39 Tổng số cán bộ công đoàn chuyên trách người 65  
        Trong đó:  nữ 30  
         Chia ra:      
  - Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương 27  
  - Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 38  
  - Công đoàn cơ sở    
40 Tổng số cán bộ công đoàn không chuyên trách 4.125  
        Trong đó:  nữ 2.362  
41 Số cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp 1.180  
        Trong đó:  nữ 512  
42 Số cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở 123  
   5. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận
 chính trị
     
43 Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:     Chỉ tiêu NQ ĐH XV
  - Tiến sỹ người 7  
  - Thạc sỹ 542  
  - Đại học 12.605  
  - Cao đẳng 6.402  
  - THCN, CNKT 11.929  
44  Trình độ lý luận chính trị:      
  - Cử nhân người 874  
  - Cao cấp 797  
  - Trung cấp 7.396  
45  Ngạch công chức, bậc thợ      
  - Chuyên viên cao cấp người 21  
  - Chuyên viên chính 557  
  - Chuyên viên 6.749  
  - Cán sự 8.631  
  - Nhân viên 2.901  
  - Thợ 2.170  
  6. Học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp      
46 Số đoàn viên và người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp người 7.743  
          + Tỷ lệ so với tổng số lao động % 21,56  
47 Số đoàn viên và người lao động là nữ được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp người 3.736  
          + Tỷ lệ so với tổng số lao động nữ % 18,03  
  7. Công tác đào tạo, bồi dưỡng      
 
48
Tổng số cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn người 27  
        Trong đó:  nữ 12  
 
49
Tổng số cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn (Từ tổ phó tổ công đoàn trở lên) 1.825  
 
50
Số cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới (Đối tượng là Chủ tịch CĐCS trở lên) 512  
Chỉ tiêu NQ ĐH XV
        - Tỷ lệ so với tổng số cán bộ công đoàn chủ chốt % 43,38  
51 Số cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới người 57  
        - Tỷ lệ so với tổng số cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở % 11,13  
  8. Kết quả xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh     Chỉ tiêu NQ ĐH XV
 
52
Tỷ lệ công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh” % 49,05 Có 02 đơn vị mới thành lập và 9 đơn vị dừng hoạt động
53 Tỷ lệ số công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh” 34,05
54 Tỷ lệ số công đoàn cơ sở xếp loại Khá % 13,24
55 Tỷ lệ số công đoàn cơ sở xếp loại Trung bình % 2,16
                III. Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ
56 Số cuộc công đoàn tham gia kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ theo quy định pháp luật cuộc 356  
57 Số cuộc công đoàn tham gia kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ đối với lao động nữ cuộc 283  
     IV. Chăm lo, bảo vệ lợi ích cho đoàn viên và người lao động
58 Số người được tư vấn người 2.529  
59 Số đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau được công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi người 5.581  
60         + Tỷ lệ so với tổng số lao động % 15,54  
61 Số tiền hỗ trợ, thăm hỏi đồng 1.721.602.000  
62 Số đoàn viên và người lao động được khám sức khỏe định kỳ người 4.732  
63         + Tỷ lệ so với tổng số lao động % 13,38  
64 Số đoàn viên và người lao động bị xâm phạm về quyền, lợi ích được công đoàn bảo vệ người 3.174  
          + Tỷ lệ so với tổng số lao động % 8,84  
65 Số CNVC-LĐ được nâng lương, nâng ngạch, nâng bạc, đề bạt, bổ nhiệm người 5.348  
                   V. Công tác thi đua (Chưa có số liệu năm 2014)
  1. Sáng kiến      
66 Số đơn vị có hoạt động sáng kiến đơn vị    
67 Số sáng kiến được công nhận sáng kiến    
  68 Giá trị làm lợi đồng    
  69 Tiền thưởng sáng kiến    
  2. Công trình sản phẩm thi đua      
70 Số công trình, sản phẩm thi đua được công nhận CT, SP    
71 Giá trị công trình, sản phẩm thi đua được công nhận đồng    
  3. Danh hiệu cá nhân:       
72 3.1. Các cá nhân đạt khen thưởng thành tích cao của Nhà nước như: Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. người    
                      - Trong đó : nữ người    
73 3.2. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua”     Chỉ tiêu NQ ĐH XV
  Cấp cơ sở người    
  - Trong đó : nữ    
  Cấp tỉnh, bộ, ngành Trung ương, TLĐ    
  - Trong đó : nữ    
  Cấp toàn quốc    
  - Trong đó : nữ    
75 3.3. Danh hiệu Lao động tiên tiến      
  - Số người đạt danh hiệu LĐTT người   Chỉ tiêu NQ ĐH XV
                     - Trong đó : nữ người    
76 Tổng số đoàn viên CĐ được tặng Giấy khen LĐLĐ huyện, thành phố, CĐ ngành và CĐ TW  
người
   
                     - Trong đó : nữ người    
  4. Danh hiệu tập thể      
 
77
Tổng số đơn vị được khen thành tích cao như: Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đơn vị    
78 Tổng số đơn vị được tặng Cờ thi đua của Tỉnh, Bộ, ngành Trung ương, TLĐ, LĐLĐ tỉnh đơn vị    
79 Tổng số đơn vị được tặng Bằng khen của Tỉnh, Bộ, ngành Trung ương, TLĐ, LĐLĐ tỉnh đơn vị    
80 Tổng số đơn vị được tặng Giấy khen LĐLĐ huyện, thành phố, CĐ ngành và CĐ TW đơn vị    
   5. Danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”      
81 Số người đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” người    
             + Tỷ lệ so với tổng số lao động nữ %    
      VI. Công tác tuyên truyền, giáo dục
  1. Tuyên truyền, giáo dục      
82 Số công đoàn cơ sở có tổ chức hoạt động tuyên truyền giáo dục đơn vị 1.109  
          + Tỷ lệ so với tổng số công đoàn cơ sở % 94,22  
83 Số cuộc tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách, pháp luật... do Công đoàn tổ chức cuộc 2.269  
84 Số lượt đoàn viên và người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn người 541.181 Chỉ tiêu NQ ĐH XV
85 Số đoàn viên và người lao động đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh % 100 Chỉ tiêu NQ ĐH XV
86 Số CNVC-LĐ mắc nghiện ma túy người 0 Chỉ tiêu NQ ĐH XV
87 Số CNVC-LĐ nhiễm HIV/AIDS 2 Chỉ tiêu NQ ĐH XV
  2. Văn hóa, thể thao      
88 Số công đoàn cơ sở có tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao đơn vị 760  
          + Tỷ lệ so với tổng số công đoàn cơ sở % 64,57  
89 Số cuộc hội thao, hội diễn do công đoàn chủ trì hoặc tham gia tổ chức cuộc 367  
90 Số lượt người tham gia người 302.004  
  3. Công đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng      
91 Số công đoàn cơ sở có giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng 810  
          + Tỷ lệ so với tổng số công đoàn cơ sở % 69,23  
92 Số đoàn viên công đoàn ưu tú được giới thiệu cho tổ chức Đảng người 1.869  
93 Số đoàn viên công đoàn ưu tú giới thiệu được kết nạp vào Đảng người 1.257  
        VII. Công tác nữ công
94 Số công đoàn cơ sở có ban nữ công quần chúng đơn vị 309  
             - Tỷ lệ so với tổng số công đoàn cơ sở % 26,41  
95 Tổng số uỷ viên ban nữ công quần chúng người 564  
        VIII. Hoạt động xã hội
  1. Quỹ quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm do tổ chức Công đoàn quản lý      
96 Số vốn đã sử dụng đồng 639.000.000  
97 Số dự án dự án 5  
98 Số người được hỗ trợ giải quyết việc làm người 73  
  2. Quỹ “Mái ấm Công đoàn” do tổ chức Công đoàn quản lý      
99 Số vốn đã sử dụng đồng 750.000.000  
100 Số nhà ở đã xây dựng nhà 43  
101 Số người được giúp đỡ người 43  
  3. Quỹ “Vì nữ công nhân, lao động nghèo” do tổ chức Công đoàn quản lý      
102 Số vốn đã sử dụng đồng 264.000.000  
103 Số người được giúp đỡ người 88  
  4. Đóng góp các quỹ do các cấp các ngành phát động:      
104 - Quỹ Đến ơn đáp nghĩa đồng
2.020.331.770 
 
105 - Quỹ Bảo trợ trẻ em
2.046.515.783 
 
106 - Quỹ Hỗ trợ nông dân
2.085.101.984 
 
107 - Quỹ Vì người nghèo đồng
1.913.466.885 
 
108 - Các loại quỹ, các chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới…của ngành, địa phương (Trừ quỹ Mái ấm Công đoàn và ủng hộ cuộc vận động “Tấm lưới nghĩa tình vì Hoàng Sa, Trường Sa”)
3.090.324.342 
 
            IX. Công tác tài chính      
109 Chỉ  tiêu thu:      
  - Thu kinh phí công đoàn đồng 24.540.000.000  
Ước đạt
  - Thu đoàn phí công đoàn 11.750.000.000
110 Chi cho các hoạt động 38.100.000.000
           
 


Nguồn tin: ldld.caobang.gov.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc