Hoạt động công đoàn tháng 12, nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2015

Đăng lúc: Thứ tư - 24/12/2014 04:49 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
          TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                         VIỆT NAM
              LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                   TỈNH CAO BẰNG


              Số: 1097/BC-LĐLĐ
         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Cao Bằng, ngày 16 tháng 12  năm 2014
 
 
                                                BÁO CÁO
         Hoạt động công đoàn tháng 12, nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2015
 
A - HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 12 NĂM 2014.
 I - Xây dựng tổ chức Công đoàn, tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.
1- Xây dựng tổ chức Công đoàn:
        - Làm việc với cấp Ủy huyện Bảo Lạc, Phục Hoà về công tác cán bộ chủ chốt LĐLĐ huyện (02 đồng chí Chủ tịch LĐLĐ 02 huyện chuẩn bị nghỉ chế độ). Đồng thời hướng dẫn công tác Quy hoạch cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023; rà soát, bổ sung cán bộ chủ chốt hàng năm.
        - Phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn tại LĐLĐ huyện Bảo Lâm, Hà Quảng cho 210 cán bộ công đoàn cơ sở.
        - Hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức năm 2014; Thực hiện Công khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định; Hướng dẫn chấm điểm, đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn hàng năm;
        - Xây dựng báo cáo: Tình hình phát triển đoàn viên; Chương trình "Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn"; Kết quả công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
        - Tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phát triển đoàn viên do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức với 30 đồng chí cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ quan thường trực và LĐLĐ một số huyện, công đoàn ngành.
          2- Tham gia quản lý, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ;
      - Tham gia đoàn thanh tra liên ngành tại 4 xóm thuộc 2 xã (Lương Can và Vị Quang) huyện Thông Nông về thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo; Thanh tra về việc thực hiện Luật BHXH, BHYT tại 10 đơn vị DN.
      - Xây dựng nội dung kiểm tra, giám sát năm 2015 của tổ chức công đoàn, đề xuất với Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy;
      - Thực hiện chương trình phối hợp với chính quyền đồng cấp, trong tháng Công đoàn ngành Y tế đã tham gia với Sở  Y tế kiểm tra 16 đơn vị y tế xã, 6 đơn vị tuyến huyện, 5 đơn vị tuyến tỉnh.
      - Tổng hợp số liệu về tổ chức thực hiện Quy chế DCCS khối trường học năm học 2014 - 2015; Hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai tổ chức, phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị CBCC và Hội nghị NLĐ năm 2015.
      - Tham gia đoàn điều tra tai nạn lao động tại 01 đơn vị thuộc huyện Hà Quảng làm chết 01 người.
      - Gửi 04 bài tham dự thi "Thực hiện tốt quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động để xây dựng mối quan hệ hài hoà, bền vững" tại Tổng Liên đoàn.
3- Công tác vay vốn,  xã hội từ thiện trong CNVC - LĐ:
      - Hỗ trợ cho 09 trường hợp cho CNVCLĐ làm nhà mới, sửa nhà (Trong đó 06 nhà làm mới và sửa 03 nhà) với tổng số tiền là 150 triệu đồng trích từ quỹ Mái ấm Công đoàn;
      - Thu lãi suất vốn vay quỹ Quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm quý IV năm 2014;
      - Triển khai 01 dự án vay vốn từ nguồn vốn thu hồi của tháng 12 năm 2014 với số tiền là: 212 triệu đồng, giải quyết cho 11 hộ vay.
4- Công tác thi đua, khen thưởng:
      - Đăng cai tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua - khen thưởng cụm 7 tỉnh biên giới phía Bắc. Tại Hội nghị đã tiến hành bình xét khen thưởng năm 2014, kết quả: Đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua dẫn đầu cho LĐLĐ tỉnh Lào Cai; Bầu Cụm trưởng, Cụm Phó năm 2015. Thông qua kế hoạch hoạt động, phát động thi đua, khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2015. 
     - Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua - khen thưởng của tổ chức Công đoàn năm 2014 và khen thưởng Nhà nước đối với cán bộ công đoàn chuyên trách.
II - Công tác tuyên truyền, giáo dục, nữ công và hoạt động phong trào.
1- Công tác tuyên truyền, giáo dục và hoạt động phong trào:
      - Đôn đốc các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp tổ chức tuyên truyền Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn năm 2012, tuyên truyền phòng chống ma tuý, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội trong CNVCLĐ được 01 lớp cho CNLĐ tại doanh nghiệp ngoài Nhà nước (80 CNLĐ) và 02 lớp cho cán bộ CĐCS có 160 người tham dự.
      - Hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động CNVCLĐ hưởng ứng ngày thế giới phòng chống AIDS (01/12); Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014);
      - Xây dựng báo cáo tổng kết công tác Tuyên giáo Nữ công năm 2014;
      - Xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TW về "Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất  nước"  trong CNVCLĐ;
     - LĐLĐ các huyện, thành phố hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả, trình Ban Chỉ đạo TDĐKXDĐSVH huyện, thành phố xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá năm 2014.
     - Cử 02 đồng chí tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2014 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức;
     - Tổng hợp tin bài và xuất bản Bản tin Lao động & Công đoàn số 4 năm 2014 theo kế hoạch;
     - Đôn đốc các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với chủ đề năm 2014, các cuộc vận động lớn.
     - Chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao trong CNVCLĐ chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của địa phương, đất nước. Đặc biệt  trong tháng chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014).
2. Công tác Nữ công:
     - Tổng hợp tình hình khảo sát nữ CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Kết quả có 192 trẻ em con CNVCLĐ và 220 nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị mắc các bệnh hiểm nghèo.
     - Tính đến ngày 10/12/2014, Quỹ “Vì nữ CNVCLĐ nghèo’’ thu được 137.083.000đ, giải quyết cho 55 nữ CNVCLĐ vay phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền 165 triệu đồng. Quỹ "Nghĩa tình biên giới hải đảo" năm 2014 thu được 46 triệu đồng.
     - Trong tháng Công đoàn ngành Y tế tiến hành giải ngân cho 13 CĐCS trực thuộc vay vốn Quỹ Phụ nữ ngành Y tế với tổng số tiền là 95 triệu đồng.
III - Hoạt động của Uỷ ban kiểm tra:
     - Tiến hành kiểm tra và ban hành kết luận kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính tài sản công đoàn năm 2013 và 10 tháng 2014 tại LĐLĐ Thạch An và LĐLĐ Hà Quảng.
     - Chỉ đạo, đôn đốc các cấp CĐ thực hiện hoàn thành kế hoạch kiểm tra năm 2014 theo kế hoạch đã xây dựng;
     - Tổng hợp các báo cáo về công tác kiểm tra của các cấp Công đoàn năm 2014; báo cáo thống kê số liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu xây dựng Nghị quyết CĐ các cấp.
     - Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra năm 2015.
IV- Công tác tài chính:
     - Thu kinh phí công đoàn được trên 20 tỷ  đồng đạt 83 % dự toán;
     - Cấp KPCĐ cho CĐ cấp gần 15 tỷ đồng bằng 95 % dự toán;
     - Đối chiếu số dư tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng; Khoá sổ kế toán năm 2014;
     - Kiểm tra đối chiếu, đôn đốc thu KPCĐ năm 2014 đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao;
     - Cấp phát, bổ sung KPCĐ cuối năm cho các đơn vị trực thuộc;
     - Đối chiếu thanh toán nộp BHXH, BHYT tháng 11/ 2014; thanh toán chi hoạt động thường xuyên của cơ quan.
B - NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2014.
 I - Xây dựng tổ chức Công đoàn; Tham gia quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.
1- Xây dựng tổ chức Công đoàn:
     - Tiến hành tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm 2014. Đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp thực hiện trong năm 2015.
    - Tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng Công đoàn cơ sở vững mạnh, báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, lao động năm 2014;
    - Xây dựng các Báo cáo: Về tình hình thực hiện biên chế, quỹ lương cán bộ chuyên trách công đoàn; số liệu cán bộ, công chức năm 2014
    - Xây dựng Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2015;
    - Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của cán bộ, công chức trong hệ thống công đoàn.
   - Xây dựng Kế hoạch khảo sát nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp; Đề xuất phương án, kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước.
  2- Tham gia quản lý, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ:
      - Tham gia công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật theo yêu cầu;
      - Xây dựng kế hoạch thăm, chúc tết các đơn vị Doanh nghiệp;
      - Thực hiện công tác tư vấn pháp luật cho đoàn viên, CNVCLĐ (nếu có);
      - Tiếp tục đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện quy chế DCCS năm 2015.
3- Công tác xã hội từ thiện; Công tác vay vốn trong CNVC - LĐ.
      - Tiếp tục đôn đốc, vận động quyên góp ủng hộ quỹ “Mái ấm Công đoàn”. Triển khai tiến hành thẩm định, xét duyệt hồ sơ xin hỗ trợ làm nhà, sửa nhà từ Quỹ cho các đối tượng đủ điều kiện;
      - Tiếp tục đôn đốc thu hồi vốn vay của các dự án đến thời hạn; Triển khai dự án vay vốn mới từ nguồn thu hồi.
4- Công tác thi đua, khen thưởng:
      - Họp xét đề nghị khen thưởng của các cấp công đoàn năm 2014;
      - Thực hiện hoạt động TĐ-KT của cơ quan năm 2014.
II - Công tác tuyên truyền, giáo dục, công tác nữ công.
1- Công tác tuyên truyền, giáo dục:
      - Hướng dẫn các cấp công đoàn công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ năm 2015 ;
      - Đôn đốc các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp triển khai quán triệt học tập các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; phối hợp tổ chức tuyên truyền Hiến pháp năm 2013; Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012; tuyên truyền.
      - Đôn đốc các cấp công đoàn tiếp tục triển khai thực hiện và sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2013 - 2018 trong CNVCLĐ.
      - Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ về Nghị quyết 03/NQ-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.
      - Tổng hợp tin, bài cho Bản tin Lao động và Công đoàn số 01 năm 2015 ;
      - Tiếp tục phối hợp, định hướng cho phóng viên Báo Cao Bằng phản ánh phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đầu năm 2015.
 2- Công tác nữ công:
      - Hướng dẫn Ban Nữ công công đoàn các cấp tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2015;
      - Tiếp tục chỉ đạo các cấp CĐ tiếp tục triển khai Chương trình "Vì trái tim và nụ cười trẻ thơ" giai đoạn 2014 - 2018;
      - Tiếp tục vận động CNVCLĐ ủng hộ các loại quỹ.
3. Hoạt động văn nghệ, thể thao:
      - Chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao trong CNVCLĐ mừng Đảng, mừng Xuân và những ngày kỷ niệm của địa phương, đất nước trong quý I/2015 ;
     - Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao trong CNVCLĐ năm 2015, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện.
III - Hoạt động của Uỷ ban kiểm tra.
    - Hướng dẫn UBKT công đoàn các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra năm 2015.
    - Xây dựng báo cáo hoạt động UBKT năm 2014 trình Hội nghị UBKT và Hội nghị Ban Chấp hành kỳ tới;
IV - Công tác tài chính:
    - Duyệt, thông báo dự toán 2015 cho các cấp công đoàn;
    - Duyệt báo cáo quyết toán thu, chi Tài chính công đoàn năm 2014 của Liên đoàn Lao động huyện, Thành Phố, Công đoàn Ngành và các Công đoàn cơ sở do Liên đoàn Lao động tỉnh trực tiếp quản lý;
     - Đối chiếu và đôn đốc các đơn vị thu nộp và trích chuyển kinh phí công đoàn đối với các đơn vị chưa thu nộp đủ năm 2014;
     - Cấp phát, KPCĐ đầu năm cho các đơn vị,
     Trên đây là kết quả các mặt hoạt động công tác tháng 12 năm 2014 và nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2014 của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng.
 
 
 
 
Nơi nhận:
- Văn phòng Tỉnh uỷ;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND- ĐBQH;
- Ban Dân vận Tỉnh uỷ;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- UBMTTQ tỉnh;
- Lãnh đạo TT;
- Các Ban chuyên đề;
- Văn phòng Tổng Liên đoàn;
- Đ/c Trịnh Thanh Hằng- UVĐCT TLĐ;
- Các LĐLĐ huyện, thành phố;
- CĐ ngành, CĐ Viên chức;
- CĐCS trực thuộc;
- L­ưu: TH, VT.
 
          TM. BAN THƯ­ỜNG VỤ
               PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
                   Hà Nhật Lệ
 
 
 

Nguồn tin: ldld.caobang.gov.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc