Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-ĐCT ngày 02/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin báo cáo trong hệ thống tổ chức Công đoàn”

Đăng lúc: Thứ năm - 23/04/2015 11:37 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
               TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                                 VIỆT NAM
                    LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
                         TỈNH CAO BẰNG


                         Số: 24/BC-LĐLĐ
               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


        
 
                       Cao Bằng, ngày 23 tháng 4 năm 2015
 
 
                                                                                                BÁO CÁO
                                                         Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-ĐCT ngày 02/8/2010 của
                      Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin báo cáo trong hệ thống tổ chức Công đoàn”
 
     Thực hiện Công văn số 20/TLĐ ngày 07/01/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-ĐCT ngày 02/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống tổ chức Công đoàn”, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng báo cáo kết quả thực hiện như sau:
     I. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị.
     Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức quán triệt, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-ĐCT ngày 02/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống tổ chức Công đoàn” (Viết tắt là Chỉ thị số 02). Thông qua việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị, nhận thức của cán bộ công đoàn các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo ở các cấp công đoàn được nâng lên, thấy rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin, báo cáo của hệ thống công đoàn trong tình hình mới.
     Trong 5 năm qua (2010-2015), Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động cũng như xây dựng một đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin báo cáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, từng bước đổi mới phương pháp làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác trong hoạt động công đoàn. LĐLĐ tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo và nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo; định kỳ kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 02 gắn với kiểm tra chấm điểm, phân loại công đoàn cơ sở và đánh giá chất lượng cán bộ công đoàn chuyên trách. Thông qua việc kiểm tra ở các cấp công đoàn, đã kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và có giải pháp chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị đạt hiệu quả.
     II. Kết quả 5 năm thực hiện.
     1. Đánh giá về nhận thức và trách nhiệm của Lãnh đạo công đoàn các cấp về công tác thông tin, báo cáo, thống kê, văn thư, lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin.
     Đối với công tác công đoàn, thông tin báo cáo như một kho dữ liệu, cần thiết và quan trọng ở tất cả mọi chuyên đề. Với công tác tuyên truyền, giáo dục, thông tin tổng hợp cung cấp kịp thời về diễn biến tư tưởng của cán bộ giúp cho cấp Ủy, chính quyền đề ra các hình thức khác nhau trong việc giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ; Với công tác chính sách, pháp luật, thông tin báo cáo 2 chiều trong việc truyền đạt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đoàn viên, người lao động sẽ giúp cho họ có được những kiến thức cơ bản về pháp luật để tự bảo vệ mình; Với công tác kiểm tra, thông tin tổng hợp giúp cho đoàn kiểm tra có cái nhìn khách quan, chính xác về đối tượng được kiểm tra, từ đó nhận định, đánh giá đúng, đảm bảo kết quả kiểm tra công bằng, công tâm và dân chủ...Với vai trò quan trọng như vậy nên trong những năm qua, lãnh đạo công đoàn các cấp luôn quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện về phương tiện, con người, kinh phí trong công tác tổng hợp, thống kê, văn thư, lưu trữ, từng bước đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin.
     Cụ thể:
     - Quan tâm bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm làm công tác tổng hợp; sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định về thông tin, báo cáo cho phù hợp với những quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tăng cường đầu tư nâng cấp, hệ thống công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện và đảm bảo các phương tiện làm việc để đội ngũ cán bộ làm công tác tổng hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
     - Giao trách nhiệm cho Văn phòng LĐLĐ tỉnh hướng dẫn các công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thành phố nội dung, thời gian báo cáo định kỳ và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.
     - Công tác kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo ở nhiều đơn vị được chú ý hơn. Văn phòng LĐLĐ tỉnh theo dõi và thường xuyên thông báo các đơn vị không nộp hoặc chậm gửi báo cáo định kỳ thông qua hội nghị giao ban quý, 6 tháng. Đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại, xét thi đua, khen thưởng hàng năm đối với các công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thành phố.
     2. Việc thực hiện các quy định của Tổng Liên đoàn về thể thức, nội dung, chế độ thông tin, báo cáo, công tác văn thư, lưu trữ vào thực tế hoạt động của công đoàn.
     2.1.  Việc thực hiện các quy định về thể thức, nội dung, công tác văn thư, lưu trữ:
     - Thực hiện Quyết định số 1013,1014,1015/QĐ-TLĐ ngày 19/8/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Văn phòng LĐLĐ tỉnh đã tham mưu ban hành tới các cấp công đoàn trong tỉnh Hướng dẫn số 1971/HD-LĐLĐ ngày 03/11/2011 về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản; Công tác văn thư, lưu trữ; Chế độ thông tin, báo cáo và thẩm quyền ban hành các loại văn bản của các cấp công đoàn kèm theo biểu mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản. Với việc ban hành Hướng dẫn trên đã tạo sự thống nhất, đồng bộ trong cách trình bày văn bản. Hiện nay, các văn bản của công đoàn các cấp cơ bản đã thực hiện đúng về thể loại, thể thức, thẩm quyền và kỹ thuật trình bày theo quy định.
     Đối với LĐLĐ tỉnh: Quy trình soạn thảo, ban hành, lưu trữ các văn bản đi, đến được thực hiện theo đúng quy định và được theo dõi, quản lý chặt chẽ trên máy vi tính. Quy trình xây dựng, ban hành văn bản và công tác văn thư lưu trữ được quy định chi tiết trong quy chế hoạt động và quản lý, được cán bộ cơ quan nghiêm túc thực hiện. Các văn bản do Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ký chịu trách nhiệm về nội dung văn bản do mình ký, đơn vị soạn thảo văn bản chịu trách nhiệm trước Thường trực về nội dung trình ký. Tất cả các văn bản trước khi trình ký phải được lãnh đạo Văn phòng soát xét, kiểm tra về thể thức và ký tắt vào văn bản. Sau khi ký, bộ phận soạn thảo có trách nhiệm chuyển về Văn phòng phát hành và lưu trữ theo quy định. Do đó, các văn bản của LĐLĐ tỉnh xây dựng và phát hành đã thực hiện đúng quy định của Tổng Liên đoàn, đảm bảo đúng thể thức, thẩm quyền và kỹ thuật trình bày; chất lượng các văn bản, thông tin, báo cáo của tổ chức Công đoàn ngày càng được nâng cao.
     - Công tác văn thư, lưu trữ dần đi vào nề nếp theo đúng Quy định số 210-QĐ/TW ngày 6/3/2010 về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam, các văn bản, tài liệu được hình thành trong hoạt động của cơ quan đều được lưu nộp và bảo quản tại Kho Lưu trữ của cơ quan. Được phân loại theo từng loại văn bản và thời gian hình thành văn bản. Các văn bản đến của cơ quan được vào sổ theo dõi của văn thư, ghi rõ ngày, tháng nhận văn bản, nơi nhận và nơi chuyển đến. Các ban, đơn vị nhận văn bản có trách nhiệm ký xác nhận, giải quyết theo yêu cầu và lưu trữ đầy đủ; cuối năm, phân loại và nộp về Văn phòng để lập hồ sơ, lưu trữ vào kho cơ quan đảm bảo theo quy định.
     Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện việc chỉnh lý tài liệu lưu trữ và nộp vào kho lưu trữ của Tỉnh ủy với sự hướng dẫn về nghiệp vụ của cán bộ lưu trữ Tỉnh ủy; phân công một cán bộ của Văn phòng đảm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ; Hàng năm, tổ chức thực hiện thu thập, chỉnh lý, lập hồ sơ, quản lý, lưu trữ tài liệu của cơ quan theo quy định.
Công tác quản lý tài liệu lưu trữ và bảo mật tài liệu được thực hiện tốt. Các tài liệu được bảo quản an toàn. Việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ được thực hiện đúng theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan. Việc tiếp nhận công văn đến, phát hành công văn đi được thống nhất ở bộ phận văn thư thuộc văn phòng LĐLĐ tỉnh và các công đoàn ngành, LĐLĐ huyện thành phố. Quy trình xử lý văn bản được tổ chức hợp lý.
     - Việc sử dụng và quản lý con dấu thực hiện đúng quy định. Vừa qua LĐLĐ tỉnh làm thủ tục khắc lại con dấu và nộp lại con dấu cũ theo quy định của pháp luật.
     2.2. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo:
     Thực hiện Quyết định số 1012/QĐ-TLĐ ngày 19/8/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Quy định về chế độ báo cáo của LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn Trung ương đóng tại địa phương, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh và các Ban chuyên đề. Qua đó, đã quy định rõ về các thể loại, hình thức, thẩm quyền ký, thời hạn gửi các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, biểu mẫu thống kê để thực hiện thống nhất trong hệ thống Công đoàn tỉnh. LĐLĐ tỉnh đã đưa nội dung thực hiện quy định về chế độ thông tin, báo cáo là một trong những tiêu chí để đánh giá, chấm điểm phân loại chất lượng hoạt động công đoàn.
     Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các quy định về chế độ thông tin, báo cáo với Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các ban ngành có liên quan như: báo cáo tháng, quý, năm, các báo cáo chuyên đề và đột xuất theo yêu cầu đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.
     Theo quy định, LĐLĐ huyện, thành phố, các công đoàn ngành địa phương hàng năm phải gửi 12 báo cáo tháng, 02 báo cáo quý, 01 báo cáo 6 tháng, 01 báo cáo năm. Công đoàn cơ sở trực thuộc, CĐ Trung ương đóng tại địa phương, hàng năm phải gửi 02 báo cáo quý, 01 báo cáo 6 tháng, 01 báo cáo năm. Ngoài ra, các đơn vị phải nộp thêm các báo cáo chuyên đề, báo cáo mang tính đột xuất khác (Nếu có). Theo thống kê của văn phòng, trong 5 năm số lượng báo cáo định kỳ hàng tháng của các CĐ ngành, LĐLĐ huyện thành phố đạt hơn 90%; báo cáo quý, 6 tháng, 1 năm đạt 100%.
     Nội dung thông tin báo cáo của các cấp công đoàn phong phú và ngày càng có chất lượng hơn. Báo cáo phản ánh khá đầy đủ các mặt hoạt động, nêu được các mặt hoạt động nổi bật, sự chỉ đạo của CĐ ngành, LĐLĐ huyện, thành phố đối với các CĐCS. Nhiều thông tin báo cáo có sự phân tích, đánh giá, có số liệu chứng minh, nêu được mặt làm tốt, chỉ ra được những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Tập hợp được nhiều ý kiến, kiến nghị của CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn. Báo cáo phản ánh kịp thời những nội dung phát sinh từ cơ sở. Một số đơn vị thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo và có chất lượng như: LĐLĐ Thành phố LĐLĐ huyện Thông Nông, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hòa An, Nguyên Bình, Công đoàn ngành Y tế. 
     2.3. Công tác thống kê:
     Trong 5 năm qua, công tác thu thập, tổng hợp, phân tích các số liệu thống kê đã được các CĐ ngành, LĐLĐ huyện, thành phố chú trọng để có những đánh giá chính xác các mặt hoạt động công đoàn, giúp LĐLĐ tỉnh có nhiều thông tin sát thực khi quyết định chương trình công tác và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của tổ chức. Trong năm 2014, LĐLĐ tỉnh đã triển khai những quy định mới về công tác thống kê tới các cấp công đoàn và chỉ đạo thực hiện đồng bộ, nghiêm túc để nâng cao chất lượng báo cáo cũng như hoạt động công đoàn có hiệu quả hơn.
Sau khi thống nhất giữa các Ban chuyên đề, Văn phòng tham mưu xây dựng biểu thống kê số liệu hoạt động của các cấp công đoàn vào thời điểm 6 tháng và cuối năm để tránh sự chồng chéo, gây khó khăn cho công đoàn các cấp trong việc thu thập, tổng hợp, báo cáo số liệu.  
     2.4. Việc thực hiện ứng dụng công nghệ  thông tin:
     Để tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động trong hệ thống công đoàn, đồng thời để tạo thuận lợi trong việc trao đổi thông tin, báo cáo...của tổ chức công đoàn qua mạng Internet, ngay từ đầu năm, Văn phòng đã tham mưu chỉ đạo các cấp công đoàn trao đổi thông tin hai chiều qua địa chỉ mail bắt đầu từ tháng 01/2011. Yêu cầu các ban chuyên đề gửi báo cáo và các văn bản cần Văn phòng duyệt, chỉnh sửa về thể thức và nội dung qua địa chỉ mail, đảm bảo tính thuận tiện, chuyên nghiệp và tiết kiệm về văn phòng phẩm. 
     Văn phòng tham mưu mở cổng Thông tin điện tử của LĐLĐ tỉnh và chính thức khai trương vào quý III năm 2014, với địa chỉ truy cập: http://ldld.caobang.gov.vn tạo thuận lợi trong việc tìm kiếm, khai thác các văn bản trong hệ thống công đoàn.
     Với giải pháp trên đã phục vụ hiệu quả cho việc chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Thường trực, công tác thông tin báo cáo hai chiều giữa các Ban chuyên đề và giữa các cấp công đoàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc trao đổi thông tin và cập nhật số liệu đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đúng thời gian quy định, đồng thời đảm bảo tiết kiệm, khoa học hơn trong việc photocopy tài liệu cho các cấp. 
     3. Số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác tổng hợp, văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin
     Hiện nay, Văn phòng LĐLĐ tỉnh có 08 người (01 lãnh đạo Văn phòng phụ trách, 01 chuyên viên tổng hợp, 01 nhân viên văn thư, lưu trữ, 02 lao động tạp vụ, bảo vệ, 03 lái xe). Trình độ của cán bộ, nhân viên văn phòng cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện tốt công tác tham mưu, tổng hợp; điều kiện và phương tiện làm việc của cán bộ, nhân viên văn phòng được quan tâm trang bị đầy đủ, đáp ứng yêu cầu của công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo: hiện có 04 máy vi tính, 01 máy phôtô tài liệu, 01 máy fax; 02 máy điện thoại cố định và 02 máy in.  
     Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên văn phòng tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác văn thư, lưu trữ do Tỉnh uỷ và Tổng Liên đoàn tổ chức.
     4. Việc đầu tư trang bị cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin:
     Những năm qua, LĐLĐ tỉnh luôn quan tâm đầu tư trang bị cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ nhân viên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo và hoạt động công đoàn được đẩy mạnh. Văn phòng đã tham mưu cho lãnh đạo trang bị thêm một số bộ máy vi tính mới, thay thế toàn bộ màn hình cũ và một số linh kiện kém chất lượng cho CBCC cơ quan, chỉ đạo các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành chú trọng đầu tư, trang bị máy móc, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Hiện nay, 100% cán bộ làm công tác công đoàn chuyên trách trên địa bàn tỉnh có 01 máy vi tính; 100% các máy tính được kết nối mạng internet.
     Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử qua hòm thư công vụ. LĐLĐ tỉnh đã ban hành văn bản quy định việc gửi, nhận văn bản điện tử trong hệ thống công đoàn; chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện nghiêm túc chế độ gửi, nhận văn bản điện tử. Việc gửi, nhận văn bản điện tử qua mạng internet được đẩy mạnh đã đem lại hiệu quả thiết thực: tiết kiệm được thời gian, chi phí (chi phí in ấn, cước phí), đảm bảo tiến độ, thuận tiện trong tra cứu, tìm kiếm thông tin. LĐLĐ tỉnh đã kết nối mạng văn phòng với các cơ quan trong tỉnh và các CĐ ngành, LĐLĐ huyện, thành phố. Việc lưu trữ, trao đổi văn bản tới các công đoàn ngành, huyện, thành phố và ngược lại đã được thông qua hệ thống mạng điện tử.
     5. Đánh giá về số lượng, chất lượng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn đến các cấp công đoàn
     Hiện nay, các văn bản của Tổng LĐLĐ Việt Nam triển khai đến các cấp công đoàn cơ bản kịp thời, đảm bảo về chất lượng. Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ban hành các quy định về công tác thông tin, báo cáo, về công tác văn thư lưu trữ, các biểu mẫu thống kê, tổng hợp để chỉ đạo thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống, đưa công tác thông tin, tổng hợp ngày càng nền nếp và có chất lượng hơn, đáp ứng yêu cầu trong công tác tham mưu, chỉ đạo của các cấp công đoàn.  
     - Tuy nhiên, thời gian xây dựng báo cáo tổng kết năm còn sớm nên phần nào ảnh hưởng đến việc tổng hợp số liệu từ cơ sở; một số số liệu yêu cầu thống kê còn trùng lắp, chung chung, định tính, khó tách bạch dẫn đến độ chính xác chưa cao.
     - Thể thức của một số văn bản các Ban của Tổng Liên đoàn chưa đảm bảo theo quy định, kể cả văn bản của Văn phòng.
     III. Đánh giá chung.
     Ưu điểm.   
     - Việc trang bị cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thông tin, tổng hợp, văn thư lưu trữ được đẩy mạnh, có hiệu quả.
     - Công tác thông tin, báo cáo, thống kê, văn thư, lưu trữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống công đoàn luôn được Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo. Việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo ở các cấp công đoàn trong tỉnh đã dần đi vào nền nếp và chất lượng ngày càng được nâng cao.
     - Các quy định về thể thức, nội dung, chế độ thông tin, báo cáo, công tác văn thư, lưu trữ được thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của tổ chức công đoàn.
     2. Hạn chế, khuyết điểm.
     - Nhiều đơn vị chưa thực hiện báo cáo đầy đủ và đúng thời gian quy định; Nội dung báo cáo còn sơ sài, chung chung, chất lượng thông tin thấp, chưa có số liệu minh hoạ; Thể thức pháp quy văn bản còn nhiều sai sót, chưa thực hiện theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn và LĐLĐ tỉnh.
     - Việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về công tác văn phòng còn ít, chưa đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
     - Trong quá trình xử lý, giải quyết công việc, tài liệu lưu trữ còn phân tán chưa được thu thập đầy đủ để chỉnh lý hoàn chỉnh và phục vụ cho việc tra cứu văn bản.
     3. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm:
     - Chưa có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin; Chuyên viên làm công tác tổng hợp chưa đảm bảo về số lượng, kinh nghiệm và kỹ năng tổng hợp. Ngoài ra, bên cạnh công việc tổng hợp còn kiêm nhiệm công việc khác nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa, mỗi ngành, mỗi huyện chỉ có từ 1-2 cán bộ CĐ chuyên trách. Cán bộ chưa được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ công tác tổng hợp, văn thư, lưu trữ.
      IV. Đề xuất, kiến nghị.  
     - Đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng.
     - Quan tâm, nghiên cứu, tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất (các trang thiết bị, phần mềm dữ liệu) phục vụ cho việc khai thác, sử dụng, quản lý và điều hành của văn phòng.
     - Quan tâm bố trí 01 chỉ tiêu biên chế cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin tại LĐLĐ tỉnh để thực hiện một số nhiệm vụ về công tác thông tin trong tình hình mới.
      V. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
     1. Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện tốt Nghị quyết số 05/NQ- ĐCT ngày 20/11/2000 và Chỉ thị số 02/CT-ĐCT ngày 02/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống tổ chức Công đoàn”.
     2. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ công tác, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tổng hợp ở các cấp công đoàn. Thường xuyên bố trí, tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác văn phòng đi nghiên cứu, nắm tình hình thực tế ở cơ sở, các tỉnh bạn.
     3. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc gửi, nhận thông tin, báo cáo, tài liệu qua hòm thư điện tử. Từng bước ứng dụng văn bản điện tử để thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin trong hệ thống tổ chức công đoàn.
     4. Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thông tin, báo cáo, bảo đảm thông tin, báo cáo đúng yêu cầu, khách quan, trung thực; phản ánh kịp thời những đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ từ cơ sở. Bên cạnh đó, cần đánh giá đúng về tình hình đoàn viên, tổ chức công đoàn, CNVCLĐ và các mặt họat động công đoàn thông qua việc tổng hợp, phân tích các số liệu thống kê để giúp công tác chỉ đạo, điều hành của công đoàn ở các cấp, các địa phương, đơn vị ngày càng hiệu quả và thiết thực.
     5. Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, các quy định của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy về công tác văn thư, lưu trữ./.
     Trên đây là báo cáo của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 02/CT-ĐCT về công tác thông tin báo cáo trong hoạt động tổ chức Công đoàn.


Nơi nhận:
- Văn phòng TLĐ;
- L­ưu: TH, VT.
 
         TM. BAN THƯ­ỜNG VỤ
                      CHỦ TỊCH

                          (Đã ký)


             Hoàng Đức Hạnh
 
 
 
                                                  BIỂU THỐNG KÊ
                           CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC TỔNG HỢP, VĂN THƯ, LƯU TRỮ,
                                       CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI VĂN PHÒNG CƠ QUAN
         
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH CAO BẰNG
 
 
TT Nội dung Số lượng
(người)
 
Ghi chú
Biên chế làm việc thường xuyên Chỉ làm kiêm nhiệm
1 Cán bộ làm công tác tổng hợp 02    
2 Cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ 01    
3 Cán bộ phụ trách công nghệ thông tin   02  
4 Cán bộ làm công tác thống kê   02  
 
 

Nguồn tin: Văn phòng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc