MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ

Đăng lúc: Thứ ba - 14/07/2015 03:49 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
     Bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa là dân chủ, theo đó dân chủ vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp cách mạng. Từ lâu, Đảng ta rất coi trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, dựa vào dân, nên đã đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, dân chủ hoá đời sống xã hội đã được Đảng xác định là một trong những nội dung cốt lõi, trọng tâm, đặc biệt là dân chủ hoá đời sống xã hội từ cơ sở.
     Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản, nghị định, thông tư về thực hiện dân chủ cơ sở. Thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 và  Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước, ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu dân. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng.
     Thời gian qua, thông qua phối hợp thực hiện quy chế DCCS, tổ chức công đoàn ngày càng thể hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Theo đó, chức năng tham gia quản lý, đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ngày càng được nâng lên, từng bước đi vào thực chất. Các cấp công đoàn luôn đồng hành, sát cánh với chuyên môn, chính quyền, chủ doanh nghiệp trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức công đoàn thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và là hạt nhân quan trọng để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ. Thực tế cho thấy, ở đâu có tổ chức công đoàn, quy chế dân chủ được thực hiện tốt, thì ở đó, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết, ổn định và phát triển…
      Tuy nhiên, tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn thì việc thực hiện QCDC còn nhiều bất cập, do một số chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động chưa thật sự quan tâm đến việc tổ chức thực hiện QCDC, hội nghị người lao động tại đơn vị mà chỉ tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh; chưa thấy được hiệu quả của Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở đã tác động tích cực tới tổ chức phong trào thi đua yêu nước ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; phong trào “Học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá”. Từ kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở, vai trò của công đoàn, CNVCLĐ được phát huy thông qua việc thực hiện các quy chế như: Quy chế khen thưởng, kỷ luật; quy chế phân phối tiền lương, tiền công; các tiêu chuẩn về lao động, các quy trình, quy phạm ATVSLĐ… đều có sự tham gia của người lao động; hình thức dân chủ trực tiếp, hội nghị đã tập trung được trí tuệ của tập thể đóng góp cho sự phát triển của đơn vị, vào việc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, thực hiện công khai dân chủ phù hợp với điều kiện, mô hình sản xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị.
     Quá trình thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở đã làm chuyển biến đáng kể nhận thức của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể, phát huy được quyền làm chủ trực tiếp của cán bộ, công chức, người lao động, góp phần tích cực, hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan, đơn vị, giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở, tạo động lực quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Để thực hiện tốt hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc phối hợp cùng chính quyền, người sử dụng lao động thực hiện QCDC cơ sở tại nơi làm việc, trong thời gian tới các cấp Công đoàn cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
     Một là, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 30/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa VIII), các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương về xây dựng và thực hiện QCDC, Nghị quyết số 4a/NQ-BCH ngày 06-01-2005 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa IX); và Hướng dẫn số 1755/HD-TLĐ ngày 20/11/2013 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc hướng dẫn Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 9/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc; Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của CNVCLĐ, nhằm bảo vệ tốt quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.
     Hai là, tập huấn cho cán bộ Công đoàn các cấp về quy trình tổ chức HNCBCC, HNNLĐ để phối hợp hiệu quả với chính quyền, chuyên môn; nâng cao nhận thức về quyền và trách nhiệm của cán bộ công đoàn trong việc tham gia xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc, tổ chức hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc; đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng, thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT” của Liên đoàn Lao động tỉnh góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.
     Ba là, các cấp công đoàn tăng cường phối hợp với lãnh đạo cơ quan đơn vị, người sử dụng lao động trong việc tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ hàng năm; chỉ đạo chặt chẽ và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở.  Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC cơ sở, ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện CBCCVCLĐ về ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và thực hiện QCDC tại nơi làm việc. 
     Bốn là, phối hợp với các cơ quan chức năng định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC, tổ chức hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ và đối thoại tại nơi làm việc trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trong việc thực hiện pháp luật và các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động.
 
 
 
 
 
 
Tác giả bài viết: Phạm Đức Khôi - Trưởng Ban Chính sách - pháp luật LĐLĐ tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc