Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, lao động

Đăng lúc: Thứ hai - 03/04/2017 17:06 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Ngày 4/4/1947, Công đoàn (CĐ) tỉnh Cao Bằng được thành lập, số lượng đoàn viên khoảng 3.000 người với tên gọi Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) tỉnh, nay là Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh. Tỉnh ủy cử đồng chí Lê Bình, công nhân Xưởng cơ khí Lê Tổ làm công tác chuyên trách CĐ với cương vị Thư ký LHCĐ tỉnh.
Đồng chí Bế Thanh Tịnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao Quyết định
thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sài Gòn - Bản Giốc, xã Đàm Thủy (Trùng Khánh).
     Ngay sau khi LHCĐ tỉnh được thành lập, các CĐ bộ phận lần lượt ra đời. Sự ra đời của LHCĐ tỉnh có ý nghĩa to lớn trong việc tổ chức, động viên công nhân và đoàn viên CĐ hăng hái tham gia đóng góp sức người, sức của bảo vệ chính quyền cách mạng, tích cực chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và góp phần thực hiện nhiệm vụ cách mạng qua các thời kỳ lịch sử của đất nước.
     Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam, sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể quần chúng trong tỉnh, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và CĐ đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, góp phần vào sự phát triển KT - XH của địa phương, đất nước. 
     Trong giai đoạn đổi mới, phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ trong tỉnh đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Các cấp CĐ thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục và động viên CNVCLĐ tham gia các phong trào thi đua đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao trong lao động sản xuất, công tác, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu KT - XH của tỉnh. Bộ máy các cấp CĐ được kiện toàn, củng cố. Đội ngũ cán bộ CĐ được bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ. Các cấp CĐ đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động phù hợp với tình hình KT - XH trong quá trình đổi mới.
     Những năm gần đây, tổ chức CĐ hoạt động tích cực, đóng góp đáng kể vào việc xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Từ năm 2014 - 2016, có 4.673 đoàn viên và người lao động bị xâm phạm về quyền, lợi ích được CĐ bảo vệ; các cấp Công đoàn tư vấn pháp luật cho 2.673 trường hợp; 8.835 lượt người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, tai nạn lao động được thăm, tặng quà; bình quân mỗi năm hỗ trợ làm nhà, sửa nhà cho trên 30 lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” và hàng nghìn lao động được bố trí nhà ở tập thể. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật giúp người lao động nắm vững các chế độ, chính sách, hiểu biết và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; mỗi năm tham gia trên 70 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật, dân chủ cơ sở, an toàn vệ sinh lao động, nâng lương, thi đua - khen thưởng, kỷ luật, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng… Hằng năm, phát động các phong trào thi đua được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia, hưởng ứng. Bình quân mỗi năm có trên 400 tập thể, trên 1.000 cá nhân được các cấp, ngành, UBND tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh khen thưởng.
     Trải qua 70 năm xây dựng, cống hiến và phát triển, cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, giai cấp công nhân Cao Bằng tăng nhanh về số lượng, chất lượng. Từ khoảng 3.000 đoàn viên khi mới thành lập, đến nay cả tỉnh có 1.166 Công đoàn cơ sở, với trên 31.000 CNVCLĐ; trên 30.000 đoàn viên CĐ hoạt động trên các lĩnh vực và trên 1.200 đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký sản xuất, kinh doanh; đa dạng về cơ cấu, đội ngũ công nhân, trí thức và công nhân lành nghề, từng bước khẳng định là lực lượng sản xuất cơ bản, tham gia vào việc tổ chức, quản lý sản xuất, kinh doanh, vận hành, sử dụng các công cụ, phương tiện sản xuất tiên tiến, hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH, hội nhập quốc tế. Các cấp CĐ trong tỉnh đã được Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh tặng nhiều cờ, bằng khen; LĐLĐ tỉnh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba, năm 2014 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba.
     Trong bối cảnh thế giới đang chuyển dần sang cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nước ta đang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với việc ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nhận thức, tư duy, việc làm và đời sống của công nhân có những thay đổi theo nền kinh tế thị trường đang đặt ra nhiều vấn đề mới cho tổ chức Công đoàn, đòi hỏi các cấp Công đoàn phải tự đổi mới mình, từ việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức đến việc tiếp cận công nhân theo hướng lấy đoàn viên, người lao động là trung tâm, lấy lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động làm cơ bản trong phương châm hoạt động. Trong thời gian tới, các cấp CĐ trong toàn tỉnh cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

     Thứ nhất, tiếp tục thực hiện tốt vai trò trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh việc thương lượng, ký kết, giám sát việc thỏa ước lao động tập thể; nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; thường xuyên đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và yêu cầu chính đáng của đoàn viên, người lao động; chủ động tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chế độ, chính sách liên quan; tích cực tham gia xây dựng và thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp. 
     Thứ hai, đẩy mạnh chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động, tiếp tục phát huy có hiệu quả các loại quỹ, các chương trình hướng tới chăm lo cho đoàn viên và người lao động. Đề xuất xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà ở cho công nhân, lao động phù hợp với điều kiện của địa phương và phát triển của doanh nghiệp, giúp người lao động có cuộc sống ổn định, an tâm lao động sản xuất. 
     Thứ ba, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng loại hình Công đoàn cơ sở.
     Thứ tư, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đoàn viên, người lao động, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; xây dựng môi trường, đời sống văn hóa lành mạnh trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 
    Thứ năm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp Công đoàn, sắp xếp lại hệ thống tổ chức theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, bố trí sử dụng cán bộ chuyên trách Công đoàn đúng với năng lực, sở trường, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, nhất là ở các đơn vị doanh nghiệp. Nâng cao trách nhiệm và vai trò trong việc thu hút, tập hợp người lao động tự nguyện tham gia vào tổ chức Công đoàn. 
     Thứ sáu, bám sát các chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kịp thời đề xuất những vấn đề mới, những vấn đề phát sinh trong thực tiễn của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn cho cấp ủy, chính quyền; chủ động và tham mưu tích cực trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Tham gia giám sát, phản biện xã hội, nhất là các cơ chế, chính sách liên quan đến đoàn viên, người lao động.
Tác giả bài viết: Bế Thanh Tịnh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc