MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đăng lúc: Thứ năm - 20/04/2017 10:57 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. Với tư cách là người đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức và người lao động, Công đoàn  có trách nhiệm to lớn đối với việc tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động  trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp.  
Thực hiện các quy định của Chính phủ về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, hàng năm Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền thực hiện quy chế dân chủ theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP; Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, ngày 19/6/2013 quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.  
Qua theo dõi, tổng hợp của Ban chuyên đề, trong những năm qua các cấp công đoàn đã chủ động tham gia xây dựng và phối hợp tổ thực hiện khá tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là việc phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ. Năm 2016, tổng số các đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ năm 2016 là: 1.133/1.172 CĐCS trong toàn tỉnh, đạt 97%, trong đó: Khối HCSN: 443/453 đơn vị tổ chức được Hội nghị CBCCVC, đạt 98%,  Khối giáo dục: 663/663 đơn vị tổ chức Hội nghị CBCCVC, đạt 100%; Khối DNNN đạt 100% (4/4 DN), các công ty cổ phần, công ty TNHH, hợp tác xã đạt 50% (28/56 đơn vị).
Về cơ bản, tại HNCBCCVC, HNNLĐ nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định qua đó quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được phát huy, tuy nhiên việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong một số cơ quan, đơn vị doanh nghiệp còn có những hạn chế nhiều năm chưa được khắc phục, như:
Người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, chưa thực sự quan tâm đến việc tổ chức HNCBCCVC, HNNLĐ, cá biệt có cơ quan, đơn vị còn xem việc tổ chức HNCBCCVC, HNNLĐ là trách nhiệm của Công đoàn. Chất lượng Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức, đối phó; chưa đảm bảo tiến độ thời gian theo qui định, tổ chức lồng ghép với Đại hội đồng cổ đông hoặc tổng kết công tác chuyên môn nên nội dung Hội nghị không đầy đủ, chuẩn bị sơ sài, chưa bám sát các quy định pháp luật hiện hành, nghị quyết hội nghị được ban hành nhưng việc giám sát thực hiện chưa thường xuyên; nhiều doanh nghiệp không tổ chức đối thoại theo quy định. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở một số cơ quan, đơn vị chưa được phát huy, việc kiểm tra giám sát chưa kịp thời. Nhiều bản TƯLĐTT còn mang tính hình thức, chủ yếu sao chép nội dung Bộ luật Lao động, ít có điều khoản có lợi hơn cho người lao động, việc thương lượng để ký kết TƯLĐTT không tuân thủ các trình tự theo quy định. Một số doanh nghiệp TƯLĐTT đã hết hiệu lực nhưng không thương lượng, ký kết lại hoặc chưa kịp thời sửa đổi bổ sung cho phù hợp với sự thay đổi trong doanh nghiệp.
Để nâng cao hiệu quả, chất lượng hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thời gian tới cần tập trung một số giải pháp sau:
- Đối với tổ chức công đoàn:
1- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, lao động về thực hiện dân chủ cơ sở và phát huy vai trò làm chủ, ý thức phản biện của cán bộ công chức, viên chức, lao động đối với việc thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị. Nâng cao năng lực CBCCVC, người lao động để trực tiếp tham gia xây dựng, thực hiện dân chủ cơ sở.
2- Tập huấn cho cán bộ công đoàn về kỹ năng tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị; phổ biến kinh nghiệm và các nội dung pháp luật liên quan đến việc thực hiện dân chủ cơ sở. Tư vấn, hướng dẫn BCH công đoàn cơ sở về quy trình hội nghị CBCCVC, hôi nghị NLĐ, quy trình, quy định về đối thoại với người sử dụng lao động; hoàn thiện quy chế, nâng cao chất lượng phối hợp giữa thủ trưởng cơ quan, đơn vị và BCH công đoàn.
3- Tập huấn cho cán bộ làm công tác thanh tra nhân dân về chức năng nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân, kỹ năng  xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức thực hiện quyền thanh tra, giám sát xác minh vụ việc theo quy định pháp luật. Tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCCVC (thông qua Ban thanh tra nhân dân); phải có đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCCVC trước hội nghị CBCCVC vào 6 tháng và cuối năm. Phối hợp để bố trí những người có phẩm chất, năng lực tốt, được CBCCVC tín nhiệm làm công tác thanh tra nhân dân. Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân xây dựng quy chế hoạt động và tổ chức hoạt động theo quy định.
4- Phát huy vai trò thành viên trong các Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đề xuất, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đồng cấp tăng cường kiểm tra, theo dõi, đánh giá, uốn nắn việc triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để đảm bảo thực hiện đúng pháp luật, đồng thời báo cáo, đề xuất lên cấp trên có thẩm quyền để xử lý đối với những trường hợp vi phạm dân chủ cơ sở.
- Đối với cấp ủy và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị:
1- Thực hiện đồng bộ vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, công đoàn và các đoàn thể khác trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
2- Cấp ủy đảng phải thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt quan tâm lãnh đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn trong thực hiện dân chủ cơ sở. Tăng cường chế tài đối với các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc theo quy định.
3- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hội nghị CBCCVC, hội nghị người lao động, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu để chủ động trong việc chuẩn bị nội dung, bố trí đủ thời gian và phối hợp với công đoàn chỉ đạo Hội nghị.
4- Thủ trưởng cơ quan phải công khai, tổ chức cho CBCCVC tham gia vào các nội dung BCCVC được biết, được bàn, được tham gia ý kiến trước khi quyết định theo quy định pháp luật và thực hiện quyền kiểm tra giám sát của CBCCVC. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết Hội nghị CBCCVC hàng năm. Tạo điều kiện thuận lợi và bố trí nguồn kinh phí hợp lý để Ban thanh tra nhân dân hoạt động. Tổ chức đối thoại với người lao động theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, ngày 19/6/2013 quy định chi tiết Khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.  
Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trong đó đặc biệt là hội nghị CBCCVC ở các cơ quan, đơn vị là chủ trương đúng đắn có tính chiến lược của Đảng, Nhà nước, là nhiệm vụ quan trọng lâu dài của tổ chức công đoàn; đáp ứng những đòi hỏi bức xúc và phù hợp với nguyện vọng của đông đảo CBCCVCLĐ. Việc tổ chức hội nghị CBCCVC trong những năm qua đã thực sự tạo ra nền dân chủ, phát huy được sức mạnh đoàn kết, quyền làm chủ của tập thể CBCCVCLĐ. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã tổ chức hội nghị CBCCVC một cách dân chủ, hiệu quả, Hội nghị thực sự là diễn đàn để CBCCVCLĐ phát huy quyền làm chủ, là động lực để xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.
Tác giả bài viết: Phạm Đức Khôi - Phó CT LĐLĐ tỉnh Cao Bằng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc