Một số điểm mới trong công tác Thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn tỉnh Cao Bằng năm 2018

Đăng lúc: Thứ sáu - 30/11/2018 09:31 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
     Công tác thi đua - khen thưởng có vị trí, ý nghĩa, vai trò quan trọng góp phần tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, là biện pháp để người quản lý sử dụng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, chính trị của cơ quan, đơn vị mình nhằm khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua lập thành tích trong lao động và công tác. Trong năm 2018, hoạt động thi đua - khen thưởng LĐLĐ tỉnh tiếp tục có sự đổi mới, phong trào thi đua được các cấp công đoàn triển khai sôi nổi và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua được quan tâm hơn. Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng vừa ban hành Quyết định số 123/QĐ-LĐLĐ ngày 20 tháng 11 năm 2018 ban hành Quy chế Khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng.
Quy chế này quy định về danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của tổ chức Công đoàn, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Nhà nước áp dụng bình xét khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng cho tập thể, cá nhân thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, thẩm quyền quyết định, trình tự thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng; Quỹ thi đua khen thưởng và quản lý Quỹ thi đua khen thưởng của Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng. Quy chế có một số điểm mới như sau:
     Một là: Quy chế nêu rõ, các tập thể, cá nhân khi tham gia phong trào thi đua phải thực hiện đăng ký thi đua. Hàng năm, các Khối thi đua, các cấp công đoàn tổ chức phát động thi đua, đăng ký thi đua hoặc ký kết giao ước thi đua trong khối. Nội dung đăng ký thi đua bao gồm các chỉ tiêu thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quyết định của tổ chức công đoàn (bao gồm thi đua trong hệ thống công đoàn và thi đua nhà nước áp dụng trong hệ thống công đoàn).
Quy chế yêu cầu, khi xét, công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được. Chú trọng khen thưởng cho CĐCS nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và cá nhân có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất, công tác; khen thưởng phải phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động phong trào làm tiêu chí chính khen thưởng. Phải đảm bảo đầy đủ hồ sơ, điều kiện và tỷ lệ, báo cáo thành tích phải thực hiện theo mẫu đã quy định và bám sát tiêu chuẩn khen thưởng.
Khi xét công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải xem xét đến thành tích của tập thể do người đó phụ trách.
     Hai là: Quy chế quy định rất rõ các trường hợp không xét, công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng (đây là điểm mới mà Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-LĐLĐ ngày 14/10/2015 của LĐLĐ tỉnh chưa quy định) Liên đoàn Lao động tỉnh không tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đề nghị tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh trong 02 năm liên tục. Trường hợp các tập thể, cá nhân đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng nhưng không được Tổng Liên đoàn xét tặng thì được Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng nhưng không quá 02 năm liên tục. Đối với tập thể đủ tiêu chuẩn và đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua nhưng không được xét tặng Cờ thi đua thì được xét tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh nhưng phải đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định. Đặc biệt, Quy chế quy định không xét khen thưởng cho các tập thể trong năm không hoàn thành các chỉ tiêu sau:
     - Đối với CĐCS (trong năm đề nghị khen): thu, nộp “Quỹ Mái ấm công đoàn” đạt dưới 90% chỉ tiêu giao; không thu nộp đầy đủ các loại quỹ khác theo quy định.
     -  Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (trong năm đề nghị khen): không đạt chỉ tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh giao về nghĩa vụ: kinh phí công đoàn; thu, nộp “Quỹ Mái ấm công đoàn” đạt dưới 80%; không thu nộp đầy đủ các loại quỹ khác theo quy định.
     Ba là: Tại Quy chế này quy định cụ thể số lượng được tặng Cờ thi đua cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam và Cờ thi đua LĐLĐ tỉnh Cao Bằng, quy định lại tỷ lệ tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh, cụ thể:
Hàng năm số lượng Cờ thi đua LĐLĐ tỉnh đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 03 Cờ, số lượng Cờ thi đua Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cho các cấp Công đoàn trong tỉnh 08 Cờ.
Về tỷ lệ tặng Bằng khen LĐLĐ tỉnh tại Quy chế (thay đổi so với Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-LĐLĐ ngày 14/10/2015 của LĐLĐ tỉnh) như sau:
* Về số lượng khen thưởng cá nhân:
- Đối với Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị khen thưởng không quá 1% trên  tổng số đoàn viên công đoàn của đơn vị, trong đó không quá 30% là lãnh đạo từ trưởng phòng hoặc tương đương (với CĐCS trường học là Hiệu trưởng) trở lên.               
- Đối với cán bộ công đoàn chuyên trách do Hội đồng thi đua khen thưởng Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét, quyết định.
* Về số lượng khen thưởng tập thể:
-  Đối với Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức đề nghị khen thưởng không quá 5% trên tổng số công đoàn cơ sở.
- Đối với CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị khen thưởng không quá 5% trên tổng số Tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, CĐCS thành viên trực thuộc cấp mình.
    Bốn là: Quy chế bổ sung thêm một điều quy định về Cụm, Khối thi đua của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (Điều 23 tại Quy chế này).
    Năm là: Ngoài các quy định thay đổi nêu trên tại Quy chế này so với Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-LĐLĐ ngày 14/10/2015 của LĐLĐ tỉnh còn một số nội dung thay đổi như: thay đổi, bổ sung quy định khen thưởng nhà nước áp dụng bình xét khen thưởng và đề nghị khen thưởng trong hệ thống công đoàn như đối tượng bình xét, tuyến trình khen thưởng và thẩm quyền quyết định khen thưởng cấp nhà nước (quy định tại Điều 26; Điều 36; Điều 37; Điều 41) để phù hợp với quy định tại Nghị định số 91/2017/NĐ-CP (điểm này bổ sung và thay đổi so với QĐ 166);
     Sáu là: Quy chế thay đổi hệ số mức tiền thưởng kèm theo Cờ thi đua của Chính Phủ, Cờ thi đua Tổng LĐLĐ Việt Nam, Cờ thi đua LĐLĐ tỉnh (Giấy khen của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Giấy khen của CĐCS; các phụ lục mẫu văn bản hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng của tổ chức Công đoàn…)
     Bảy là: Thực hiện Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Tổ chức Công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 2106/QĐ-TLĐ ngày 28/12/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và để chỉ đạo Khối thi đua LĐLĐ tỉnh hoạt động hiệu quả hơn trong nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Quyết định về việc sắp xếp lại Khối thi đua của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng (theo quy định tại QĐ 2106/QĐ-TLĐ số lượng thành viên trong một Cụm, Khối thi đua phải có từ 05 đơn vị trở lên), đồng thời thông báo phân công phụ trách và chỉ định trưởng Khối, Phó trưởng Khối thi đua; Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá sáng kiến LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023.
Quyết định số 123/QĐ-LĐLĐ ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng của LĐLĐ tỉnh có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2018 và thay thế Quyết định số 166/QĐ-LĐLĐ ngày 14/10/2015 của LĐLĐ tỉnh Cao Bằng.
    Trên đây là một số điểm mới trong công tác thi đua khen thưởng của tổ chức Công đoàn tỉnh Cao Bằng năm 2018. Để phát huy vai trò của công tác thi đua, khen thưởng ở đơn vị và trong toàn hệ thống công đoàn tỉnh Cao Bằng, các cấp công đoàn cần thực hiện tốt các nội dung theo Quy chế đã ban hành, đó là cơ sở tiền đề để thực hiện các biện pháp tiếp theo. Phát huy tốt vai trò của thi đua, khen thưởng sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và góp phần xây dựng nhân cách người cán bộ, công chức, xây dựng củng cố tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.
Tác giả bài viết: Hải Hòa - Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc