Một số kết quả của công tác kiểm tra công đoàn năm 2016

Đăng lúc: Thứ hai - 06/02/2017 10:31 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
     Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra năm 2016, các cấp công đoàn trong tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm luôn chủ động tham mưu cho BCH, BTV xây dựng kế hoạch hoạt động để tổ chức thực hiện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra.
     Trong năm 2016, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra 342 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (CĐVN) trong đó có 127 cuộc kiểm tra đồng cấp và 215 cuộc kiểm tra cấp dưới. Kết quả kiểm tra cho thấy, đa số các cấp công đoàn đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành chương trình công tác hàng năm của tổ chức công đoàn, vì vậy, vai trò và vị thế của tổ chức công đoàn được khẳng định và thể hiện rõ nét trong việc  góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, củng cố an ninh quốc phòng của đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, việc chấp hành Điều lệ CĐVN ở một số Công đoàn vẫn còn bộc lộ những tồn tại như sau:
     - Một số cấp công đoàn triển khai các văn bản hoạt động của cấp trên chưa kịp thời, duy trì chế độ sinh hoạt, họp BTV, BCH, UBKT chưa đầy đủ, lưu trữ hồ sơ chưa khoa học, chế độ thông tin, báo cáo giữa công đoàn cơ sở với cấp trên trực tiếp chưa đầy đủ, kịp thời....
     - Một số đơn vị chưa sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của BCH, UBKT và chưa ký kết quy trình phối hợp công tác giữa chính quyền, chuyên môn và công đoàn. Hoạt động ở một số CĐCS xã, phường, thị trấn, và các đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước còn nhiều gặp khó khăn, lúng túng.
    - Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước chưa được các cấp công đoàn quan tâm đúng mức. Có đơn vị cấp trên chưa thành lập Ban vận  động phát triển đoàn viên, chưa xây dựng kế hoạch khảo sát, tiếp cận các đơn vị doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động công nhân lao động gia nhập tổ chức công đoàn.
    - Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho NLĐ tại một số doanh nghiệp còn chưa hiệu quả, việc phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị người lao động tại một số đơn vị, doanh nghiệp còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao.
    Về kiểm tra tài chính công đoàn Các cấp công đoàn trong tỉnh kiểm tra 278 cuộc, trong đó có 152 cuộc kiểm tra đồng cấp và 116 cuộc kiểm tra ở cấp dưới. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra LĐLĐ tỉnh đã kịp thời nhắc nhở các đơn vị nộp kinh phí công đoàn còn thiếu là 18.745.000 đồng, nhắc nhở 04 đơn vị không thực hiện báo cáo phần thu đoàn phí công đoàn trong việc duyệt báo cáo quyết toán năm số tiền trên 16 triệu đồng, tiến hành xác minh và điều chỉnh số dư tại CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện với số tiền chênh lệch + 30.441.592 đồng.
     Trong việc quản lý và sử dụng tài chính công đoàn, hầu hết các cấp công đoàn đã thực hiện đúng quy định, nguyên tắc quản lý tài chính; việc trích nộp kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn được các cấp công đoàn chủ động và thực hiện theo quy định. Trong chi tài chính về cơ bản các cấp công đoàn đã tích cực thực hành tiết kiệm chi hành chính, mua sắm tài sản, dành kinh phí để phục vụ chi cho hoạt động phong trào và chi cho CĐCS. Hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, số liệu phản ánh rõ ràng, chi tiết. Việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn quỹ xã hội Công đoàn ở các cấp thực hiện hiệu quả, có xây dựng quy chế quản lý, sử dụng quỹ đúng quy định. Tuy nhiên, trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn còn tồn tại những mặt hạn chế đó là:
     - Tình trạng thất thu kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn vẫn còn, nhất là khu vực ngoài Nhà nước. Việc thu kinh phí công đoàn tại doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn chưa thực hiện được. Một số đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu thu theo kế hoạch đã đề ra.
    - Một số đơn vị duyệt quyết toán thu, chi đối với công đoàn cấp dưới ch­ưa sát với số thực phải thu; còn có CĐCS không báo cáo quyết toán hoặc báo cáo quyết toán chưa kịp thời;
    - Việc xây dựng Qui chế về quản lý, sử dụng tài chính công đoàn tại một số CĐCS chưa thực hiện hoặc chưa được sửa đổi bổ sung kịp thời, chưa qui định các mức chi phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và theo hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài chính công đoàn của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
    - Một số đơn vị chưa lập các loại sổ kế toán hoặc có lập sổ nhưng cập nhật chưa kịp thời. Một số chứng từ chưa đảm bảo nguyên tắc quản lý tài chính.
     Từ thực trạng trên Đoàn kiểm tra đã kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế tồn tại, yêu cầu các công đoàn cấp trên cơ sở chủ động, linh hoạt và bám sát tình hình thực tế của CĐCS để tổ chức triển khai các hoạt động phù hợp và hiệu quả, tích cực phối hợp liên ngành với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách để kịp thời bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho NLĐ, đặc biệt đoàn kiểm tra chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc trong việc trích nộp kinh phí công đoàn, thu đoàn phí công đoàn, cấp đúng, đủ, kịp thời kinh phí cho CĐCS hoạt động theo đúng tỷ lệ quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc quản lý tài chính, tài sản công đoàn, công tác lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách...
     Các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp nhận 05 đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, công nhân lao động gửi đến tổ chức Công đoàn. UBKT công đoàn các cấp đã xem xét, xác minh và tham mưu, phối hợp cùng cơ quan chức năng tham gia giải quyết theo luật định, giải quyết và tham gia giải quyết dứt điểm không để tồn đọng kéo dài. Cụ thể:
    + 01 đơn tố cáo nặc danh, không có tên và địa chỉ người viết đơn, không đủ điều kiện giải quyết. Nội dung chủ yếu liên quan đến đạo đức cán bộ, công chức và việc điều hành của lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
    + 01 đơn khiếu nại không đủ điều kiện giải quyết do đơn khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại. LĐLĐ tỉnh đã trả lại đơn và thông báo cho người khiếu nại được biết.
    + Chuyển 03 đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của LĐLĐ tỉnh đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền với các nội dung chủ yếu liên quan đến chế độ, chính sách cho người lao động khi nghỉ ốm điều trị dài ngày, khi học việc, về việc khen thưởng bậc cao và việc dừng đóng Bảo hiểm xã hội của người lao động. Ban chấp hành công đoàn cùng cấp chủ động phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng, tham gia giải quyết theo đúng quy định của Luật Khiếu nại và các văn bản hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
    Trong năm 2016, Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với tổ giảng viên kiêm chức tổ chức 05 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn trong đó có nội dung kiểm tra cho 638 cán bộ CĐCS và cán bộ Ủy ban kiểm tra công đoàn CĐCS.
     Kiểm tra, giám sát là hoạt động quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vì vậy việc thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra của các cấp công đoàn đã góp phần nâng cao nhận thức của BCH, BTV công đoàn các cấp về vị trí vai trò của công tác kiểm tra trong công tác quản lý điều hành. Để việc triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch hoạt động công đoàn đạt kết quả chất lượng thì việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát là việc làm cần thiết, trong đó tập trung trọng tâm vào một số các giải pháp sau:
     Một là, Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên, đặc biệt là BCH, BTV Công đoàn các cấp về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác kiểm tra để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra công đoàn đồng cấp và cấp dưới có hiệu quả thiết thực.
     Hai là, Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm và tích cực tổ chức triển khai thực hiện. Thường xuyên tiến hành kiểm tra để kịp thời phát hiện ra những sai sót, hạn chế trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tìm ra các biện pháp khắc phục chấn chỉnh nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn.
    Ba là, Quan tâm, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn có phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên môn phù hợp, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình và tâm huyết với nhiệm vụ kiểm tra công đoàn.
    Bốn là, Chủ động xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động với chính quyền, chuyên môn đồng cấp trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến quyền lợi CNVCLĐ.  
    Việc thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra sẽ góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức trong hệ thống chính trị.
                                         
Tác giả bài viết: Hoàng Thị Lam-Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc