Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Đăng lúc: Thứ tư - 24/10/2018 17:32 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
     Xác định công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn (CBCĐ) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế có vai trò quan trọng, đảm bảo thành công của hoạt động công đoàn, thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam (khóa X) về “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010 - 2020”; Chương trình số 1644/CTr-TLĐ ngày 04/11/2013 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn”. Thời gian qua, các cấp công đoàn toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCĐ. LĐLĐ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCĐ, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình 1664/CTr-TLĐ ngày 04/11/2013 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ CBCĐ với các nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, loại hình hoạt động ở cơ sở để triển khai đến các cấp công đoàn trong tỉnh nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra.
     Đội ngũ cán bộ công đoàn toàn tỉnh hiện có 3.187 người đang hoạt động ở các cấp công đoàn trong tỉnh, hầu hết có trình độ chuyên môn từ Cao đẳng trở lên (trên 90%); cán bộ công đoàn có trình độ về lý luận chính trị (từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cử nhân) đạt tỷ lệ trên 40%; cán bộ công đoàn chuyên trách trong hệ thống công đoàn toàn tỉnh hiện nay có 58 đồng chí (trong đó nữ 30 đồng chí), hầu hết đều có trình độ Đại học, trên Đại học (trên đại học 06; đại học 50; cao đẳng: 01; trung cấp nghề: 01), trong đó có 50 cán bộ có trình độ chuyên ngành Đại học Công đoàn hoặc đã được bồi dưỡng về lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn. Đa số cán bộ công đoàn được trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ và năng lực công tác, nhiệt tình, tâm huyết, gắn bó với tổ chức công đoàn, tích cực rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.
     Hàng năm, LĐLĐ tỉnh đều chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn; chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức cấp tỉnh, cấp huyện làm công tác đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời dành kinh phí để các cấp công đoàn thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Trong những năm qua, LĐLĐ tỉnh cử CBCĐ chuyên trách tham gia các lớp đạo tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ, năng lực công tác. Cụ thể trong nhiệm kỳ 2013 -2018 qua, đã cử 7 đồng chí đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị; 18 đồng chí học lớp Trung cấp lý luận chính trị; 04 đồng chí đi học chương trình đào tạo thạc sỹ, 03 đồng chí học đại học; cử 24 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước (ngạch chuyên viên cao cấp 02 đồng chí; ngạch chuyên viên chính 12 đồng chí, ngạch chuyên viên 10 đồng chí). Cán bộ đi dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng Lý luận - Nghiệp vụ công tác công đoàn là 07 đồng chí; lớp bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng II, III, IV là 27 đồng chí.
     Xây dựng kế hoạch và triển khai các lớp tập huấn ngiệp vụ công đoàn tại các huyện, các công đoàn cơ sở. Trong những năm qua, LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn đã tổ chức 73 lớp tập huấn bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác công đoàn cho 6.582 lượt cán bộ công đoàn. Thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đã giúp cho cán bộ công đoàn các cấp được cập nhật, bổ sung kịp thời những kiến thức mới, nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động công đoàn.
     Có thể nói công tác đào tạo, bồi dưỡng ở các cấp công đoàn trong tỉnh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, trình độ, năng lực của cán bộ công đoàn ngày càng được nâng cao, nhiều cán bộ công đoàn có trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị trung cấp, cao cấp, nhờ đó chất lượng, hiệu quả hoạt động ở các cấp công đoàn cũng được nâng lên rõ rệt.
     Tuy đã đạt được một số kết quả, song nhìn chung công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong tỉnh thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chưa thật gắn chặt với công tác quy hoạch, bố trí sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ. Nội dung bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở chưa liên hệ và gắn kết nhiều với thực tiễn hoạt động ở cơ sở,... Từ thực tiễn quá trình tổ chức thực hiện các hoạt động công đoàn cho thấy: năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định như: thiếu phương pháp, kỹ năng trong việc tuyên truyền vận động CNVCLĐ; trong tham gia, phối hợp đại diện bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động. Nhiều cán bộ công đoàn chưa tự tin, có bản lĩnh để trao đổi, thương lượng với người sử dụng lao động trong xây dựng thỏa ước lao động tập thể, yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật lao động đối với người lao động...
     Để tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, cũng như nâng cao vai trò, vị trí và uy tín của đội ngũ cán bộ công đoàn, tổ chức công đoàn đối với đoàn viên, CNVCLĐ, trong thời gian tới LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện một số giải pháp sau:
     Một là: Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác này trên cơ sở xác định rõ mục tiêu cụ thể đó là: Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nhiệt tình, tâm huyết để bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ công đoàn trong thời kỳ mới.
     Hai là: Củng cố, kiện toàn đội ngũ giảng viên kiêm chức, lựa chọn những người có đủ năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng cường, chủ động tổ chức triển khai tập huấn ở các cấp công đoàn đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Xây dựng khung chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo từng loại hình đảm bảo có kết cấu hợp lý giữa lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn, nội dung kiến thức với kỹ năng, kinh nghiệm theo yêu cầu vị trí công tác, phù hợp với từng loại hình công đoàn.
     Ba là: Chỉ đạo thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn. Đổi mới về phương pháp, hình thức tập huấn, bồi dưỡng theo hướng phù hợp với đặc điểm, điều kiện địa phương, đơn vị; phù hợp với đối tượng cán bộ công đoàn các cấp, tập trung bồi dưỡng về kĩ năng và phương pháp tổ chức hoạt động công đoàn như: kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng đối thoại, kỹ năng vận động, thuyết phục, kỹ năng thương lượng, kỹ năng tổ chức các sự kiện văn hóa trong công nhân, kỹ năng nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của CNLĐ, kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công.
     Bốn là: Vận dụng linh hoạt nhiều hình thức đạo tạo, tập huấn, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng cán bộ công đoàn: Tổ chức tập huấn, tọa đàm, trao đổi, nói chuyện chuyên đề, đối thoại, tổ chức các cuộc thi...; chọn cử cán bộ công đoàn cơ sở đi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn do các cấp công đoàn tổ chức; đào tạo cán bộ công đoàn thông qua tổ chức nhiều hoạt động cho đoàn viên, CNVCLĐ. Trong điều hành của Ban Chấp hành cần luân phiên phân công mỗi người đảm nhận một nội dung để chủ động triển khai, mỗi một hoạt động lại thay đổi cách phân công để làm sao cán bộ công đoàn nào cũng được đóng các vai để diễn, khắc phục tình trạng khi xảy ra sự việc chỉ có chủ tịch CĐCS mới có thể giải quyết.
     Năm  là: Đổi mới cơ chế phân bổ và quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo bồi dưỡng phù hợp với tình hình, đối tượng, địa bàn, đảm bảo sự chủ động của các cấp công đoàn. Sử dụng có hiệu quả 15% kinh phí giành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo quy định.
Tác giả bài viết: Hoàng Lam - Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc