Phát động, triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 7 (2020 - 2021)

Đăng lúc: Thứ sáu - 28/08/2020 15:41 - Người đăng bài viết: Văn phòng LĐLĐ
Ngày 25/8/2020 Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh tổ chức phát động triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ 7 (2020 - 2021). Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên và các sở, ngành liên quan tổ chức, phát động định kỳ 2 năm một lần.
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 7 được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động, sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hội thi lần này được tổ chức quy mô cấp tỉnh thuộc 6 nhóm lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và  môi trường; Y dược; Giáo dục và Đào tạo. Mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, đang làm việc và sinh sống tại Cao Bằng, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật được áp dụng tại Cao Bằng từ năm 2014 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi. Thời gian tổ chức hội thi từ ngày công bố thể lệ đến hết ngày 15/6/2021.
Hội thi lần này, Ban Tổ chức xác định 66 giải, các giải pháp có chất lượng và đạt giải ba Hội thi cấp tỉnh trở lên sẽ được Ban Tổ chức Hội thi đề xuất tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc. Đoàn viên công đoàn tham gia Hội thi đạt giải Ba trở lên được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xét đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.
Tại cuộc họp triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ 7, Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thay mặt Ban Tổ chức đã phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn toàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia Hội thi.

 
 
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ 7 (2020 - 2021) (ảnh: BCB điện tử).

Nguyên văn bài Phát động Cuộc thi:
 
BÀI PHÁT ĐỘNG
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ 7 (2020-2021)
 
Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo tỉnh!
Thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý và thưa toàn thể các đồng chí!
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên và các sở, ngành liên quan tổ chức, phát động định kỳ 2 năm một lần. Từ năm 2006-2007 Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ nhất được tổ chức, đến nay Hội thi đã trải qua 6 lần tổ chức với 148 giải pháp dự thi, trong đó có 103 giải pháp đạt giải từ cấp tỉnh đến toàn quốc (10 giải pháp tham dự Hội thi toàn quốc và có 3 giải pháp đạt giải).
Kính thưa các đồng chí!
Nhằm tiếp tục phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được của 6 lần tổ chức Hội thi trước đó, đồng thời tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, khai thác, phát huy tiềm năng sáng tạo của toàn dân, không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào phục vụ sản xuất và đời sống; mang lại hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Hội thi lần thứ 7 được tổ chức quy mô cấp tỉnh, với 6 nhóm lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hóa chất, năng lượng; Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và  môi trường; Y dược; Giáo dục và Đào tạo. Mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, đang làm việc và sinh sống tại Cao Bằng, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật được áp dụng tại Cao Bằng từ năm 2014 trở lại đây đều có quyền tham dự Hội thi.
Hội thi lần này, Ban tổ chức xác định tối đa 66 giải, các giải pháp có chất lượng và đạt giải ba Hội thi cấp tỉnh trở lên sẽ được Ban Tổ chức Hội thi đề xuất tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc.
Thưa các đồng chí và các bạn!
Để Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ 7 thực sự là một phong trào lao động sáng tạo, sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Thay mặt Ban Tổ chức Hội thi, Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâm phối hợp, chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:
Một là: Đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của tỉnh quan tâm hơn đến hoạt động khoa học công nghệ, coi sự sáng tạo khoa học công nghệ là nguồn lực quyết định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương. Vì vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban ngành, đoàn thể trong việc tổ chức, triển khai Hội thi. Các cấp, các ngành cần đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện trong phong trào nghiên cứu, lao động sáng tạo về khoa học kỹ thuật nhằm lôi cuốn đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Hội thi.
Hai là: Các cấp, các ngành làm tốt công tác tuyên truyền, phát động Hội thi trên các phương tiện thông tin đại chúng; vận động đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học và cộng đồng dân cư tích cực tham gia Hội thi; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo khoa học kỹ thuật trong toàn dân, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, tích cực đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Ba là: Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị mình tích cực tham gia Hội thi; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có các đề tài, sáng kiến, giải pháp khoa học kỹ thuật hữu ích tham dự Hội thi. Khuyến khích các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức phong trào thi đua lao động sáng tạo ở cấp cơ sở; tuyển chọn các đề tài, giải pháp tiêu biểu để tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn tỉnh lần thứ 7.
Bốn là: Chúng ta đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, do vậy khuyến khích các nhà khoa học, kỹ thuật tích cực áp dụng những thành tựu khoa học công nghệ để đưa vào những cải tiến, sáng chế tự động hóa điều khiển từ xa vào đời sống và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.
Thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể các đồng chí!
Để khoa học, công nghệ thực sự là động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tiếp cận nhanh với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà. Phát huy những kết quả đạt được từ những Hội thi trước, hưởng ứng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 16 (2020-2021). Thay mặt cho Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng, Tôi tuyên bố phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ 7, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn toàn tỉnh hãy tự tin, nhiệt tình, tích cực hưởng ứng tham gia Hội thi.
Kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc, thành công. Chúc cho Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Cao Bằng lần thứ 7 (2020-2021) đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.
Trân trọng cảm ơn./.

Tác giả bài viết: Thùy Dương - Ban TGNC
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

Ý kiến bạn đọc